Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. У який спосіб відбувається колообіг певного хімічного елемента? Атоми хімічних елементів, завдяки хімічним процесам у живій і неживій природі, поступово переходять з молекул одних речовин в інші.  Наприклад, атоми Оксигену в природі здійснюють колообіг, переходячи з кисню в складні сполуки і навпаки.

 

2. У яких природних процесах бере участь кисень? У процесах дихання, гниття, бродіння, окиснення та горіння.

 

3. У чому полягає біологічна роль кисню й Оксигену? Майже всі живі організми використовують кисень для дихання. Колообіг Оксигену в природі забезпечує перенесенню від Сонця до живих організмів енергії, необхідної для їхньої життєдіяльності.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Уміст кисню в атмосфері впродовж мільйонів років істотно не змінюється, незважаючи на велике споживання кисню живими організмами. Чим це можна пояснити? Головне джерело поповнення кисню в атмосфері — фотосинтез рослин на поверхні Землі і водоростей у Світовому океані.

 

Вправа 2. Поясніть суть колообігу Оксигену в природі. Атоми Оксигену, з яких складається молекула кисню, внаслідок процесів дихання, горіння, гниття тощо переходять до молекул вуглекислого газу. У процесі фотосинтезу атоми Оксигену з молекул вуглекислого газу та води частково переходять у молекули кисню. У такий спосіб атоми Оксигену здійснюють колообіг у природі, який супроводжується поглинанням або виділенням енергії. У результаті фотосинтезу енергія Сонця переходить в енергію хімічних зв’язків у молекулі глюкози, яка «згоряючи» в живих організмах, вивільняє цю енергію для їхньої життєдіяльності. Тобто колообіг Оксигену в природі забезпечує «транспортування» енергії Сонця до живих організмів.

 

Вправа 3. Бензин є складною сумішшю речовин, але приблизно його склад можна зобразити загальною формулою C7H16. Складіть рівняння реакції горіння цієї речовини, якщо продукти згоряння такі самі, як при горінні метану.

C7H16 + 11O2 = 7CO2 + 8H2O

 

Вправа 4. Які речовини, що забруднюють атмосферу Землі, ви знаєте? 

Це сполуки Карбону, Сульфуру й Нітрогену: вуглекислий газ СO2, чадний газ CO, сірчистий газ SO2, сажа C, нітроген (IV) оксид, амоніак NH3 тощо.

 

Вправа 5* Як ви вважаєте, у який спосіб сьогодні можна зменшити обсяг витрат кисню людством для своїх технологічних потреб? 

Використовувати альтернативні джерела енергії (вітрові, сонячні, гідроелектростанції), упроваджувати замкнені технології на підприємствах, замінювати автомобілі з бензиновими і дизельними двигунами на електричні.     

Інші завдання дивись тут...