Інші завдання дивись тут...

Обладнання: штатив із пробірками, пробіркотримач, нагрівальний прилад.

Реактиви: мідний купорос, залізо, цинк, алюміній, мідь, сірка, цукор, крейда, графіт, питна сода, кухонна сіль.

Ознака

мід-

ний

ку-

по-

рос

за-

лі-

зо

ци-

нк

алю-

мі-

ній

мі-

дь

сір-

ка

цу-

кор

крей-

да

гра-

фіт

пит-

на

со-

да

ку-

хон-

-на

сіль

твердість   + + + +            

металічний

блиск

  + + + +       +    
кольорові + +     + +     +    

складні

речовини

+           + +   + +

прості

речовини

  + + + + +     +    
метали   + + + +            
неметали           +     +    

На підставі яких ознак можна відрізнити метали? На підставі металічного блиску (виняток графіт) і твердості.

 

Чи можна за якими-небудь ознаками відрізнити прості речовини від складних? За фізичними ознаками не можна. Можна тільки, зважаючи на формули речовин. За нагрівання прості речовини плавляться, а із складних речовин (сполук) утворюються нові речовини (сполуки).

Інші завдання дивись тут...