Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Установіть відповідність між речовиною і матеріалом.

Речовина
Матеріал
1    поліетилен
2    целюлоза
3    мідь   
4    мармур
       

А    метал
Б    камінь
В    деревина
Г    скло

Д    пластмаса

Відповідь: 1 - Д, 2 - В, 3 - А, 4 - Б.

 

Вправа 2. Унаслідок переходу речовини з одного агрегатного стану до іншого НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ
А склад молекул.
Б відстань між молекулами.
В швидкість руху молекул.
Г густина речовини.

 

Вправа 3. Установіть відповідність між методом вивчення природи та прикладом його використання.

Метод вивчення

природи

Приклад використання методу
1 спостереження
2 експеримент
3 вимірювання
4 моделювання

А Іван висловив припущення, що порошок сірки

не тоне у воді, бо не змочується нею.

Б Андрій, щоб дізнатися, яка маса зразка мармуру,

поклав його на платформу електронних ваг.
В Тамара, щоб дізнатися, чи є в сметані домішки

крохмалю, добавила у невелику її порцію кілька

крапель спиртової йодної настоянки.
Г Дмитро, щоб дізнатися, чи є граніт індивіду-

альною речовиною, уважно роздивився кілька

його зразків крізь лупу.
Д Аліна, щоб зацікавити молодшу сестру хімією,

сплела їй у подарунок іграшки, що зображували

молекули різних речовин.

Відповідь: 1 - Г, 2 - В, 3 - Б, 4 - Д

 

Вправа 4. Яка фізична властивість віконного скла є недоліком під час його застосування?
А мала теплопровідність
Б блиск
В крихкість
Г прозорість

 

Вправа 5. Яка фізична властивість алюмінію зумовила його використання для виготовлення корпусів літаків?
А висока теплопровідність
Б висока електропровідність
В мала густина
Г колір

 

Вправа 6. Укажіть однорідну суміш.
А молочні вершки
В глина
Б цукровий сироп
Г граніт

 

Вправа 7. Укажіть неоднорідну суміш.
А столовий оцет
Б штучні сльози
В сухе чисте повітря
Г сухий розпушений ґрунт

 

Вправа 8. Яку суміш можна розділити відстоюванням?
А столовий оцет
Б повітря
В завись глини у воді
Г водний розчин цукру

 

Вправа 9. Яку суміш можна розділити фільтруванням?
А кухонна сіль і вода
Б молоко
В оцет
Г крохмаль і вода

 

Вправа 10. Субатомними частинками є
А лише електрони.
Б лише протони.
В лише протони та нейтрони.
Г і протони, і нейтрони, і електрони.

 

Вправа 11. Укажіть склад ядер атомів.
А електрони
Б протони та електрони
В протони та нейтрони
Г протони, нейтрони, електрони

 

Вправа 12. Установіть відповідність між назвою частинки та її зарядом.

Назва частинки Заряд частинки

1 протон
2 нейтрон

 

А 0
Б -1
В +1

Відповідь; 1 - В, 2 - А.

 

Вправа 13. Який учений запропонував літерну систему хімічних символів?
А Тіт Лукрецій Кар
Б Й.Я. Берцеліус
В Д.І. Менделєєв
Г Василь Валентин

 

Вправа 14. Установіть відповідність між назвою і символом хімічного елемента.

Назва хімічного елемента Символ хімічного елемента
1 Гідроген
2 Фосфор
3 Кальцій
4 Калій 
А Са
Б K
В Сu
Г Р
Д Н

Відповідь: 1 - Д, 2 – Г, 3 – А, 4 - Б.

 

Вправа 15. Який порядковий номер Магнію в періодичній системі хімічних елементів?

А 2
Б 3
В 12
Г 24

Вправа 16. Укажіть символ хімічного елемента, порядковий номер якого в періодичній системі - 14.

А N 
Б Fe
В Si
Г Os

Вправа 17. Установіть відповідність між назвою хімічного елемента й зарядом ядра його атома.

Назва хімічного елемента Заряд ядра атома
1 Ферум
2 Хлор
3 Кальцій
4 Натрій
А +7
Б +11
В +17
Г +20
Д +26

Відповідь: 1 - Д, 2 – В, 3 – Г, 4 – Б.

 

Вправа 18. Розташуйте хімічні елементи за зростанням зарядів ядер їхніх атомів.

А  Ar (18) 
В  Al (13) 
Б  I (53)
Г  B (5)

Відповідь:  Г, В, А, Б.

 

Вправа 19. Установіть відповідність між символом хімічного елемента та числом елек-тронів у його атомі.

Символ хімічного елемента Число електронів в атомі
1    S
2    Zn
3    N
4    Au
А  7
Б  79
В  13
Г  16
Д  30

Відповідь: 1 – Г, 2 – Д, 3 – А, 4 – Б.

 

Вправа 20. Установіть відповідність між символом хімічного елемента і значенням відносної атомної маси.

Символ хімічного

елемента

Відносна атомна

маса

1    Si
2    Mg
3    F  
4    C
А    12
Б    19
В    24
Г    16
Д    28

Відповідь: 1 – Д, 2 – В, 3 – Б, 4 – А.

 

Вправа 21. Установіть відповідність між числом протонів в атомі хімічного елемента і значенням відносної атомної маси.

Число протонів в

атомі хімічного елемента

Відносна атомна маса
1    3  
2    12
3    19 
4    30

А    12
Б    39
В    24
Г    7
Д    65

Відповідь: 1 – Г, 2 – В, 3 – Б, 4 – Д.

 

Вправа 22. Установіть відповідність між числом електронів у атомі хімічного елемента і значенням відносної атомної маси.

Число електронів у атомі

хімічного елемента

Відносна атомна

маса

1.  2
2.  4
3.  47
4 . 35

 

А.  9
Б.  19
В.  4
Г.  108
Д.  80

Відповідь:  1 – В, 2 – А, 3 – Г, 4 – Д.

 

Вправа 23. Розташуйте хімічні елементи за зростанням мас їхніх атомів.

А Se (79)
Б Au (197)
В Al (27)
Г Kr (84)

Відповідь: В, А, Г, Б.

 

Вправа 24. Скільки атомів у молекулі ортофосфатної кислоти, формула якої Н3РО4?
А 3
Б 4
В 7
Г 8

 

Вправа 25. Скільки хімічних елементів входить до складу оцтової кислоти, формула якої СН3СООН?
А 3
Б 5
В 6
Г 8

Карбон, Гідроген, Оксиген.

 

Вправа 26. Розташуйте хімічні формули за зростанням числа хімічних елементів у речовинах.

А  H2NCH2CH2CООH
(Н,N, С, О)
Б  NH4Fe(SO4)2 
(N, Н, Fe, S, О)

В  K2Cr2O7  

(К,Cr, О)

Г  Cl2O

(Сl, О)

Відповідь: Г, В, А, Б.

 

Вправа 27. Який рядок складається лише із символів металічних елементів?

А Mg, Al, N
Б H, O, Si
В Fe, Cu, Ag
Г Cl, Cr, Mg

Вправа 28. Розташуйте хімічні формули речовин за зростанням валентності Нітрогену.

А NO 

  (II)

Б. N2

   (I)

B. N2O3 

  (III)

Г NO2 

 (IV)

Відповідь:  Б, А, В, Г.

 

Вправа 29. Установіть відповідність між хімічними формулами речовин і валентністю Хлору в них.

Хімічна формула Валентність Хлору

1    ClO2
2    Cl2О
3    Cl2О3
4    Cl2О7

А  І
Б  ІІ
В  ІІІ
Г  IV
Д  VII

Відповідь: 1 – Г, 2 – А, 3 – В, 4 – Д.

 

Вправа 30. Укажіть відносну молекулярну масу глюкози, хімічна формула якої С6Н12О6.
А 24
Б 29
В 180
Г 250
Mr(C6H12O6)=6•Ar(C)+12•Ar(H)+6•Ar(O)=6•12+12•1+6•16=180

 

Вправа 31. Укажіть масову частку (%) Оксигену в речовині, формула якої SO2.
А 25
Б 30
В 50
Г 60
Mr(SO2)=Ar(S)+2•Ar(O)=32+2•16=64

W(О)= 2•Аг(О)/Mr(SО2) = 2•16/64=0,5 ,

або, помноживши знайдене число на 100%, отримаємо 50% 

 

Вправа 32. Укажіть масову частку (%) Карбону в речовині, формула якої СН4.
А 12
Б 25
В 50
Г 75

Мг(СH4)=Аг(С)+4•Аг(Н)=12+4•1=16
W(С)= Аг(С)/Mr(СH4) = 12/16=0,75 ,
або, помноживши знайдене число на 100%, отримаємо 75%.

 

Вправа 33. Розташуйте хімічні формули речовин за зростанням масової частки Гідрогену в них.
А СН4
Б С2Н4
В С2Н6
Г С2Н2

Відповідь: Г, В, Б, А.

Мг(СH4) = Аг(С)+4•Аг(Н) = 12+4•1=16
W(H)= 4•Аг(Н)/Mr(СH4) = 4•1/16=0,25 ,
або, помноживши знайдене число на 100%, отримаємо 25%.
Мг(С2H4) = 2•Аг(С)+4•Аг(Н) = 2•12+4•1=28
W(H)= 4•Аг(Н)/Mr(С2H4) = 4•1/28=0,14 ,
або, помноживши знайдене число на 100%, отримаємо 14%.

Мг(С2H6) = 2•Аг(С)+6•Аг(Н) = 2•12+6•1=30
W(H)= 4•Аг(Н)/Mr(С2H6) = 4•1/30=0,13 ,
або, помноживши знайдене число на 100%, отримаємо 13%.

Мг(С2H2) = 2•Аг(С)+2•Аг(Н) = 2•12+2•1=26
W(H)= 2•Аг(Н)/Mr(С2H2) = 2•1/26=0,08 ,
або, помноживши знайдене число на 100%, отримаємо 8%.

 

Вправа 34. Розташуйте хімічні формули речовин за зростанням масової частки Карбону в них.
А СН4
Б СаСО3
В СО2
Г СО

Відповідь: Б, А, В, Г.

Мг(СH4) = Аг(С)+4•Аг(Н) = 12+4•1=16
W(H)= 4•Аг(Н)/Mr(СH4) = 4•1/16=0,25 ,
або, помноживши знайдене число на 100%, отримаємо 25%.
Мг(СаСО3) =
Аг(Са)+Аг(С)+3•Аг(О) =40+12+3•16=100
W(С)= Аг(С)/Mr(
СаСО3) = 12/100=0,12 ,
або, помноживши знайдене число на 100%, отримаємо 12%.

Мг(СО2) = Аг(С)+2•Аг(О) = 12+2•16=44
W(С)= Аг(С)/Mr(СО2) = 12/44=0,27 ,
або, помноживши знайдене число на 100%, отримаємо 27%.

Мг(СО) = Аг(С)+Аг(О) = 12+16=28
W(С)= Аг(С)/Mr(СО) = 12/28=0,43 ,
або, помноживши знайдене число на 100%, отримаємо 43%.

 

Вправа 35. Укажіть хімічне явище.
А танення снігу
Б прокатування металу
В утворення туману
Г ржавіння заліза

 

Вправа 36. Укажіть хімічне явище.
А випаровування бензину
Б плавлення парафіну
В горіння нафти
Г замерзання води

 

Вправа 37. Укажіть фізичне явище.
А скисання молока
Б фотосинтез
В розтягування гуми
Г гниття деревини

 

Вправа 38. Укажіть фізичне явище.
А бродіння фруктового соку
Б розтріскування скла
В гниття деревини
Г почорніння срібла
 

Інші завдання дивись тут...