Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Яка хімічна формула води?
А H2O2
Б H2O
В O2H
Г (OH)2

 

Вправа 2. Чи є поміж наведених тверджень правильні?
I. У чистої води немає смаку й запаху.
II. Густина льоду більша за густину води.
А лише І
Б лише ІІ
В обидва правильні
Г немає правильних

 

Вправа 3. Чи є поміж наведених тверджень правильні?
I. Температура кипіння води за тиску 1 атм дорівнює 100 °С.
II. Температура замерзання води за тиску 1 атм дорівнює 4 °С.
А лише І
Б лише ІІ
В обидва правильні
Г немає правильних

 

Вправа 4. Чи є поміж наведених тверджень правильні?
I. Кисень добре розчиняється у воді.
II. Цукор добре розчиняється у воді.
А лише І
Б лише ІІ
В обидва правильні
Г немає правильних

 

Вправа 5. Чи є поміж наведених тверджень правильні?
I. Масова частка розчиненої речовини - відношення маси розчиненої речовини до маси розчинника.
II. Сума масових часток розчиненої речовини і розчинника становить 100 %.

А лише І
Б лише ІІ
В обидва правильні
Г немає правильних

 

Вправа 6. Яка масова частка (%) цукру в розчині, для виготовлення якого використали цукор масою 40 г і воду об'ємом 160 см3?
А 20
Б 25
В 60
Г 80.

Дано: m(цукру)= 40 г; V(води)=160 см3;

Знайти: ω(цукру)-?

Розв'язання:

І спосіб.

З формули ρ=m/V знаходимо масу води

m(води)=ρ(води)V(води)=1 г/см3160 см3=160 г.

Бачимо, що для води маса співпадає з об'ємом, тому ця дія не є обов'язковою.

Знаходимо масу розчину.

m(розчину)=m(цукру)+m(води)= 40 г + 160 г = 200 г.

Обчислюємо масову частку цукру в розчині за формулою:

ω(цукру)=m(цукру)/m(розчину)= 40 г / 200 г = 0,2 або 20%.

ІІ спосіб.

З формули ρ=m/V знаходимо масу води

m(води)=ρ(води)V(води)=1 г/см3160 см3=160 г.

Бачимо, що для води маса співпадає з об'ємом, тому ця дія не є обов'язковою.

Знаходимо масу розчину.

m(розчину)=m(цукру)+m(води)= 40 г + 160 г = 200 г.

Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку цукру в розчині. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 200 г розчину міститься 40 г цукру, тоді

у 100 г розчину буде міститися х г цукру

200 г / 100 г = 40 г / х г, 

тому х г • 200 г = 40 г • 100 г, 

х = (40 г • 100 г) : 200 г = 20 г, тому

ω(цукру)= 20%

Відповідь: ω(цукру)=20% або 0,2.

 

Вправа 7. Складіть рівняння реакції кальцій оксиду з водою й укажіть рядок, у якому послідовно записано коефіцієнти перед формулами кальцій оксиду, води, продукту їхньої взаємодії.
А 1, 1, 1
Б 1, 2, 1
В 1, 1, 2
Г 2, 1, 1
СaO + H2O = Ca(OH)2

 

Вправа 8. Складіть рівняння реакції натрій оксиду з водою й укажіть рядок, у якому послідовно записано коефіцієнти перед формулами натрій оксиду, води та продукту їхньої взаємодії.
А 1, 1, 1
Б 1, 2, 1
В 1, 1, 2
Г 2, 1, 1
Na2O + H2O =2NaOH

 

Вправа 9. Складіть рівняння реакції карбон (IV) оксиду з водою й укажіть рядок, у якому послідовно записано коефіцієнти перед формулами карбон (IV) оксиду, води й продукту їхньої взаємодії.
А 1, 1, 1
Б 1, 2, 1
В 1, 1, 2
Г 2, 1, 1
CO2 + H2O = H2CO3

 

Вправа 10. Складіть рівняння реакції фосфор (V) оксиду з водою й укажіть рядок, у якому послідовно записано коефіцієнти перед формулами фосфор (V) оксиду, води й продукту їхньої взаємодії.
А 1, 2, 2
Б 1, 2, 3
В 1, 3, 2
Г 2, 3, 2
P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

 

Вправа 11. Чи є поміж наведених тверджень правильні?
I. Водні розчини кислоти та лугу можна розрізнити за допомогою метилового оранжевого.
II. Дистильовану воду та водний розчин лимонної кислоти можна розрізнити за допомогою фенолфталеїну.
А лише І
Б лише ІІ
В обидва правильні
Г немає правильних

 

Вправа 12. Які оксиди зумовлюють утворення кислотних дощів?
А NO2 і Na2O
Б CaO і Na2O
В SO2 і CaO
Г SO2 і NO2

 

Вправа 13. Якого кольору набуде універсальний індикаторний папірець у дощовій воді, зібраній поблизу ТЕС, що працює на кам'яному вугіллі?
А чорного
Б блакитного
В зеленого
Г червоного

 

Вправа 14. Чи є поміж наведених тверджень правильні?
I. Обсяг прісної води на Землі перевищує обсяг солоної.
II. Уміст води в тілі людини становить близько 75 %.
А лише І
Б лише ІІ
В обидва правильні
Г немає правильних

 

Вправа 15. Надлишок сполук якого хімічного елемента зумовлює «цвітіння» водойм, до яких вони потрапляють зі стічними водами?
А Фосфору
Б Хлору
В Натрію
Г Феруму

 

Вправа 16. Яким методом очищують воду від дуже дрібних нерозчинних домішок на станціях водопідготовки?
А УФ опроміненням
Б відстоюванням
В хлоруванням
Г фільтруванням

 

Вправа 17. Який метод очищення води на станціях водопідготовки є хімічним?
А УФ опромінення
Б відстоювання
В озонування
Г фільтрування

Інші завдання дивись тут...