Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Що є еталоном атомних і молекулярних мас? Атомна одиниця маси

 

Вправа 2 Що таке відносна молекулярна маса? Відносна молекулярна маса — це відношення абсолютної маси молекули до атомної одиниці маси

 

Вправа 3 Як позначають відносну молекулярну масу? Її позначають Мr

 

Вправа 4 Чому дорівнює відносна молекулярна маса речовини? Сумі відносних мас усіх атомів у молекулі

 

Вправа 5 Чому відносна молекулярна маса не має одиниці вимірювання? Бо є відносною величиною

 

Вправа 6 Чому відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних мас усіх атомів у молекулі? Бо молекула складається з атомів

 

Вправа 7 Чи однаковими є поняття «маса молекули» й «відносна молекулярна маса»? Не однаковими. Маса молекули порівнюється з масою 1 г або 1 кг, а відносна молекулярна маса показує у скільки разів маса молекули більша за 1/12 маси атома Карбону

 

Вправа 8 Чому в розрахунках зручніше використовувати відносні, а не абсолютні молекулярні маси? Щоб уникнути труднощів при розрахунках, оскільки маси молекул, як і маси атомів, дуже малі

Порівняйте, не вдаючись до обчислень, відносні молекулярні маси сполук, хімічні формули яких:

а) Н2S і H2SO4

Mr(H2S)<Mr(H2SO4

б) P2O3 і P2O5

Mr(P2O3)<Mr(P2O5)

в) NН3 і NН4Cl

Mr(NH3)<Mr(NH4Cl)

г) H2SO3 і H2SO4

Mr(H2SO3)<Mr(H2SO4)

Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних мас усіх атомів у молекулі

 

Вправа 9 Класифікуйте речовини, хімічні формули яких НСN, СН4, N2, NН3, Н2О2, на дві групи: до першої мають увійти ті, маса молекул яких більша за масу молекули води, до другої - ті, маса молекул яких менша за неї.

Перша група - НСN, Н2О2N2

Друга група - СН4, NН3

 

Вправа 10 Обчисліть відносні молекулярні маси речовин, хімічні формули яких CS2, C6Н12O6, NaCl, Оu(OН)2, Fе2(SO4)3.

Mr(CS2)=Ar(C)+2Ar(S)=12+232=76

Mr(C6H12O6)=6Ar(C)+12Ar(H)+6Ar(O)=612+121+616=180

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2Ar(H)=64+216+21=98

Mr(Fe2(SO4)3)=2Ar(Fe)+3Ar(S)+12Ar(O)=256+332+1216=400

 

Вправа 11 Атом Нітрогену утворює з атомами Оксигену бінарні сполуки з різним кількісним складом: NОх і NОу. їхні відносні молекулярні маси становлять 30 і 46 відповідно. Виведіть формули цих сполук, установивши значення індексів х та у в їхніх формулах.

Відомо: Mr(NOx)=30, Mr(NOy)=46

Знайти: х-?, y-?

Розв'язування

Mr(NOx)=Ar(N)+xAr(O)=14+16x

Розв'язуємо алгебраїчне рівняння:

14+16x=30, звідси х=(30-14):16=1, отже, формула сполуки NO

Mr(NOy)=Ar(N)+yAr(O)=14+16y

Розв'язуємо рівняння:

14+16y=46, алгебраїчне звідси y=(46-14):16=2, отже, формула сполуки NO2

 

Вправа 12 До складу напою кока-кола входять вода Н2O, вуглекислий газ CO2, карбонатна (вугільна) Н2CO3 та ортофосфатна (фосфорна) Н3РO4 кислоти (рис. 14.3), сахароза (цукор) С12Н22O11, кофеїн С8H10N4О2 тощо. Обчисліть відносні молекулярні маси цих сполук і розташуйте формули речовин за зменшенням абсолютних мас їхніх молекул.

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18

Mr(H2SO3)=2Ar(H)+Ar(S)+3Ar(O)=21+32+316=82

Mr(H3PO4)=3Ar(H)+Ar(P)+4Ar(O)=31+31+416=98

Mr(C12H22O11)=12Ar(C)+22Ar(H)+11Ar(O)=1212+221+1116=342

Mr(C8H10N4O2)=8Ar(C)+10Ar(H)+4Ar(N)+2Ar(O)=812+101+414+216=

=194

Відповідь: С12H22O11, C8H10N4O2, H3PO4,H2SO3, H2O

 

Вправа 13 Нині існує чимало спеціальних комп’ютерних програм - так званих калькуляторів молекулярних мас. Достатньо задати формулу речовини й натиснути на відповідну кнопку, щоб одержати готовий результат для найскладнішої сполуки. То чи потрібно вчитися обчислювати відносні молекулярні маси речовин? Семикласники Софійка та Василь не змогли дійти згоди із цього питання. А як уважаєте ви? Потрібно. Щоб зрозуміти як саме обчислюється і при потребі вміти обчислити без використання калькулятора

Інші завдання дивись тут...