Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Що таке хімічне рівняння? Хімічне рівняння ― умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул і математичних знаків

 

Вправа 2 На основі якого закону складають хімічні рівняння? Закону збереження маси речовин

 

Вправа 3 Що показують коефіцієнти в хімічному рівнянні? Показують найпростіші співвідношення між числом структурних частинок реагентів і продуктів реакції

 

Вправа 4 Який коефіцієнт у хімічних рівняннях не записують? Коефіцієнт 1

 

Вправа 5 Як перевірити, що коефіцієнти в хімічному рівнянні дібрані правильно? Число атомів хімічного елемента в лівій і правій частинах рівняння мають бути однаковими

 

Вправа 6 Чому число атомів кожного хімічного елемента в лівій частині хімічного рівняння таке саме, як у правій? Згідно закону збереження маси речовин   

 

Вправа 7 Проаналізуйте й поясніть схему, зображену на рисунку 19.1.

Дві молекули водню взаємодіють з одною молекулою кисню з утворенням двох молекул води

 

Вправа 8 Порівняйте:  а) схему реакції та хімічне рівняння; б) індекс у хімічній формулі й коефіцієнт. Відповіді оформіть як діаграму Венна або, на ваш розсуд, у будь-якій іншій наочній формі.

а) Схема реакції містить формули реагентів і продуктів, а хімічне рівняння здебільшого — ще й коефіцієнти і узгоджується із законом збереження маси речовин;

б) Індекс показує число атомів елемента (або груп атомів) у складі молекули і є у складі хімічної формули. Коефіцієнт показує число молекул, окремих атомів або формульних одиниць у рівнянні реакції і ставиться перед хімічною формулою

 

Вправа 9 За рисунком 19.2, на якому синім кольором позначено атоми Нітрогену, запишіть хімічні рівняння між: 

а) нітроген (ІІ) оксидом і киснем;

2NO + O2 = 2NO2

б) амоніаком і киснем.

4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O

 

Вправа 10 Опишіть за рисунком 19.3 перетворення схеми реакції між азотом і воднем на хімічне рівняння.

Три молекули водню взаємодіють з молекулою азоту з утворенням двох молекул амоніаку

Запишіть його.

3H2 + N2 = 2NH3

 

Вправа 11 Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння:

а) 2AgCl  = 2Ag + Cl2

б) 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3

в) 2K + 2H2= 2KOH + Н2

г) 2NaОН + Сu(NO3)2 = Cu(OH)2+ 2NaNO3 

д) 2Al(ОН)3 = Аl2O3 + 3H2O

е) 4НNO3 = 2Н2O + 4NO2 + O2

ж) 4Fе(OН)2 + 2Н2O + O2 = 4Fе(OН)3

з) Мg + 2НСl = МgСl2 + Н2

і) 2КВг + Сl2 = 2КСl + Вг2

к) 2Zn + O2 = 2ZnO

 

Вправа 12 Відтворіть хімічні рівняння за наведеними фрагментами:

а) H2 + Сl2 = 2НСl

б) С + O2 = СO2 

в) 2HgO = 2Hg + O2

г) CH4 = C + 2H2 

д) 2CO + O2 = 2CO2

е) 4Р + 5O2 = 2Р2O5

 

Вправа 13 Пригадайте:

а) як пов’язана валентність хімічних елементів з їхнім положенням у періодичній системі; Вища валентність хімічних елементів головних підгруп збігається з номером групи, в якій вони перебувають.

б) як складають формули бінарних сполук за валентністю хімічних елементів. У бінарній сполуці добуток значення валентності одного хімічного елемента на кількість його атомів дорівнює добутку значення валентності іншого хімічного елемента на кількість його атомів.

Перетворіть наведені записи на хімічні рівняння:

а) Mg + Вг2 =MgBr2

б) Са + S = CaS

в) 2Аl + 3Сl2 = 2AlCl3

г) 4Li + O2 = 2Li2

д) 2Na + S = Na2

е) 3Са + N2 = Ca3N2 

Інші завдання дивись тут...