Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 106. Що таке відносна молекулярна маса? Це відношення маси молекули до 1/12 маси атома Карбону.

Як її розрахувати: а) за масою молекули; б) за хімічною формулою молекули? 

 

Відносна молекулярна маса складається

з відносних мас атомів, які містяться в ній,

з урахуванням їх кількості.

Mr(XaYb)=aAr(X)+bAr(Y), де Х,Y -хімічні

елементи, а та b - кількість атомів даного

елемента у молекулі

Вправа  107. Назвіть речовину, яка має найменшу відносну молекулярну масу.

Водень, бо Mr(H2)=2Ar(H)=21=2

 

Вправа  108. Обчисліть (бажано усно) відносні молекулярні маси речовин із такими формулами:

a) Cl2, O3, P4  б) CO, H2S, H3PO4

Mr(Cl2)=2Ar(Cl)=235,5=71

Mr(O3)=3Ar(O)=316=48

Mr(P4)=4Ar(P)=431=124

Mr(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28

Mr(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34

Mr(H3PO4)=3Ar(H)+Ar(P)+4Ar(O)=31+31+416=98

Вправа  109. Обчисліть відносні молекулярні маси сечовини CO(NH2)2 і глюкози С6Н12О6

Mr(CO(NH2)2)=Ar(C)+Ar(O)+2Ar(N)+4Ar(H)=12+16+214+41=60

Mr(С6Н12О6)=6Ar(C)+12Ar(H)+6Ar(O)=612+121+616=180

 

Вправа  110. Визначте (усно), у скільки разів маса атома Оксигену більша чи менша за масу:

а) молекули водню; 

Маса атома Оксигену у 8 разів більша за масу молекули водню

Ar(O)=16, Mr(H2)=2Ar(H)=2, 16/2=8.

б) двох молекул силану SiH4

Маса атома Оксигену у 4 разів менша за масу двох молекул силану.

Ar(O)=16, Mr(SiH4)=Ar(Si)+4Ar(H)=28+41=32, а двох молекул 322=64, 16/64=1/4.

 

Вправа  111. Скільки молекул сірчистого газу SO2 мають таку саму масу, що й дві молекули брому Br2? П'ять молекул.

Mr(Br2)=2Ar(Br)=680=160, а маса двох молекул брому рівна 2160=320

Mr(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64

Позначимо кількість молекул сірчистого газу через х,

складемо рівняння і розв'яжемо його.

х • 64=320

х = 320 : 64

х=5 (молекул)

 

Вправа  112. Обчисліть співвідношення мас молекул CH4 і SO3.

Мr(СН4)=Ar(С)+4Ar(Н)=12+41=16,

Mr(SO3)=Ar(S)+3Ar(O)=32+316=80

Мr(СН4):Mr(SO3)=16:80=1:5

 

Вправа  113. Відносна молекулярна маса сполуки Хлору з Оксигеном становить 183. Відомо, що в молекулі речовини міститься 7 атомів Оксигену. Знайдіть її формулу. 

За умовою задачі Мr(СlxО7)=183, за означенням Мr(СlxО7)=35,5•х+167

Прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо алгебраїчне рівняння:

35,5x + 112 = 183

35,5x = 183 - 112

35,5x = 71

x =71 : 35,5

x = 2

Відповідь: формула сполуки Сl2О7.

 

Вправа 114. Сполука Нітрогену з Оксигеном має таку саму відносну молекулярну масу, що й вуглекислий газ. Яка формула цієї сполуки?

Мr(СО2)=Ar(С)+2Ar(О)=12+216=44

За умовою задачі Мr(NОx)=44, за означенням Мr(NОx)=Ar(N)+XAr(О)=12+X16

Прирівняємо ліві і праві частини, отримаємо алгебраїчне рівняння:

12+X16=44

X16=44-12

X16=32

X=32:16

X=2

Відповідь: формула сполуки NО2.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...