Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 115. Як обчислити масову частку елемента у сполуці, якщо відомі: а) маса елемента і відповідна маса сполуки; б) хімічна формула сполуки? 

ω(елемента)=m(елемента)/m(сполуки) ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

Вправа 116. Якою є масова частка елемента у простій речовині? Рівною 1 або 100%.

 

Вправа  117. У 20 г речовини міститься 16 г Брому. Знайдіть масову частку цього елемента в речовині, виразивши її звичайним дробом, десятковим дробом й у відсотках.

ω(елемента)=m(елемента)/m(сполуки)

ω(Br)=16г/20г=4/5 ω(Br)=16г/20г=0,8 ω(Br)=(16г/20г)100%=80%

Вправа  118. Обчисліть (бажано усно) масові частки елементів у сполуках, що мають такі формули: a) SO2; б) SiH4; в) CrO3

а) Mr(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64

   ω(S)=Ar(S)/Mr(SO2)=32/64=0,5 або 50%

   ω(О)=2Ar(O)/Mr(SO2)=216/64=0,5 або 50%

Інший варіант розрахунку масової частки Оксигену:

   ω(O)=1-ω(S)=1-0,5=0,5

або

  ω(O)=100%-ω(S)=100%-50%=50%

Відповідь: ω(S)=0,5 або 50%; ω(O)=0,5 або 50%.

б) Mr(SіН4)=Ar(Sі)+4Ar(Н)=28+41=32

    ω(Sі)=Ar(Sі)/Mr(SіН4)=28/32=0,875 або 87,5%

    ω(Н)=4Ar(Н)/Mr(SіН4)=41/32=0,125 або 12,5%

Інший варіант розрахунку масової частки Гідрогену:

    ω(Н)=1-ω(Sі)=1-0,875=0,125

або

    ω(Н)=100%-ω(Sі)=100%-87,5%=12,5%

Відповідь: ω(Sі)=0,875 або 87,5%; ω(Н)=0,125 або 12,5%.

б) Mr(CrO2)=Ar(Cr)+2Ar(O)=52+216=84

    ω(Cr)=Ar(Cr)/Mr(CrO2)=52/84=0,62 або 62%

    ω(О)=2Ar(O)/Mr(CrO2)=216/84=0,38 або 38%

Інший варіант розрахунку масової частки Оксигену:

    ω(O)=1-ω(Cr)=1-0,62 =0,38

або

    ω(O)=100%-ω(Cr)=100%-62%=38%

Відповідь: ω(Cr)=0,62 або 62%; ω(Н)=0,38 або 38%.

 

Вправа 119. Виконайте необхідні обчислення для оцтової кислоти СН3СООН та гліцерину С3Н5(ОН)3 і заповніть таблицю:

Формула сполуки Mr(сполуки) ω(С) ω(Н) ω(O)
СН3СООН 60 0,4 або 40% 0,07 або 7% 0,53 або 53%
С3Н5(ОН)3 92 0,39 або39% 0,09 або 9% 0,52 або 52%

Mr(СН3СООН)=2Ar(C)+4Ar(Н)+2Ar(O)=212+41+216=60

    ω(C)=2Ar(C)/Mr(СН3СООН)=212/60=0,4 або40%

    ω(О)=2Ar(O)/Mr(СН3СООН)=216/60=0,53 або 53%

    ω(Н)=4Ar(Н)/Mr(СН3СООН)=41/60=0,07 або 7%

Інший варіант розрахунку масової частки Гідрогену:

    ω(Н)=1-(ω(C)+ω(О))=1-(0,4+0,53)=0,07

або

    ω(Н)=100%-(ω(C)+ω(О))=100%-(40%+53%)=7%

Відповідь: ω(C)=0,4 або 40%; ω(О)=0,53 або 53%; ω(Н)=0,07 або 7%

Mr(С3Н5(ОН)3)=3Ar(C)+8Ar(Н)+3Ar(O)=212+41+216=92

    ω(C)=3Ar(C)/Mr(С3Н5(ОН)3)=312/92=0,39 або39%

    ω(О)=3Ar(O)/Mr(С3Н5(ОН)3)=316/92=0,52 або 52%

    ω(Н)=8Ar(Н)/Mr(С3Н5(ОН)3)=81/92=0,09 або 9%

Інший варіант розрахунку масової частки Гідрогену:

    ω(Н)=1-(ω(C)+ω(О))=1-(0,39+0,52)=0,09

або

    ω(O)=100%-(ω(C)+ω(О))=100%-(39%+52%)=9%

Відповідь: ω(C)=0,39 або 39%; ω(О)=0,52 або 52%; ω(Н)=0,09 або 9%

 

Вправа 120. Зіставляючи формули речовин, а також значення відносних атомних мас, визначте, у якій з речовин кожної пари масова частка першого у формулі елемента більша: а) N2O, NO; б) СО, СО2; в) В2O3, В2S3

а) Mасова частка Нітрогену у першій сполуці більша, бо у  формулі N2О на два атоми Нітрогену припадає один атом Оксигену, а в формулі NO на один атом Нітрогену припадає один атом Оксигену.

Ar(N)=14; Ar(O)=16

Mr(N2О)=2Ar(N)+Ar(O)=214+16=44

ω(N)=2Ar(N)/Mr(N2О)=214/44=0,63 або 63%

Mr(NО)=Ar(N)+Ar(O)=14+16=30

ω(N)=Ar(N)/Mr(NО)=14/30=0,46 або 46%

б) Mасова частка Карбону у першій сполуці більша, бо у  формулі СО на атом Карбону припадає один атом Оксигену, а в формулі СO2 на один атом Карбону припадає два атоми Оксигену.

Ar(С)=12; Ar(O)=16

Mr(СО)=Ar(С)+Ar(O)=12+16=28

ω(С)=Ar(С)/Mr(СО)=12/28=0,42 або 42%

Mr(СО2)=Ar(С)+2Ar(О)=12+216=44

ω(С)=Ar(С)/Mr(СО2)=12/44=0,27 або 27%

в) обидві речовини містять однакову кількість атомів Брому, але Mr(B2О3)<Mr(B2S3), бо Ar(О)<Ar(S), тому масова частка брому у першій сполуці є більшою.

Ar(В)=11; Ar(O)=16; Ar(S)=32

Mr(B2О3)=2Ar(B)+3Ar(O)=211+316=70

ω(B)=2Ar(B)/Mr(B2О3)=211/70=0,31 або 31%

Mr(B2S3)=2Ar(B)+3Ar(S)=211+332=118

ω(B)=2Ar(B)/Mr(B2S3)=211/118=0,19 або 19%

 

Вправа  121. Масова частка Кальцію в його сполуці з Гідрогеном становить 0,952. Які маси Кальцію та Гідрогену містяться в 20 г сполуки? 

Дано: ω(Са)=0,952 або 95,2%; m(сполуки)=20 г

Знайти: m(Н)-?

Розв'язання:

І спосіб.

Обчислюємо масу Кальцію.

m(Са)=ω(Са)m(сполуки)=0,925•20 г = 19,04 г.

Обчислюємо масу Гідрогену.

m(Н)=m(сполуки)-m(Ca)=20г - 19,04 =0,96 г.

ІІ спосіб.

Сума масових часток у сполуці дорівнює 100%, тому 

ω(Н)=100% - ω(Са)=100%-95,2%=4,8% або 0,048.

Обчислюємо масу Гідргену.

m(Н)=ω(Са)m(сполуки)=0,048•20г=0,96 г.

Відповідь: m(Н)= 0,96 г.

 

Вправа 122. Масова частка Нітрогену в певній сполуці становить 28%. У якій масі сполуки міститься 56 г Нітрогену? 

Дано: ω(N)=28% або 0,28; m(N)= 56 г

Знайти: m(сполуки)-?

Розв'язання:

І спосіб.

З формули ω(Са)=m(Са)/m(сполуки) знаходимо

m(сполуки)=m(Са)/ω(Са)=56 г/0,28=200 г.

ІІ спосіб.

Для визначення маси сполуки складемо пропорцію і розв'яжемо її.

Те, що масова частка Нітрогену рівна 28% означає, що

у 100 г сполуки міститься 28 г Нітрогену

у х г сполуки буде міститися 56 г Нітрогену.

100 г / х г = 28 г / 56 г, звідси

х = (100 г  56 г) / 28 г= 200 г.

Відповідь: m(сполуки)= 200 г.

 

Вправа 123. Знайдіть кількість атомів Оксигену в молекулі SOx, якщо масова частка цього елемента у відповідній сполуці становить 0,6.

Дано: ω(О)=0,6

Знайти: хімічну формулу SOx

Розв'язання:

Сума масових часток у сполуці дорівнює 1, тому 

ω(S)=1 - ω(O)=1-0,6=0,4.

Відношення кількості атомів знаходять як ділення числових значень масових часток хіічних елементів, які входять до складу даної сполуки, на їхні відносні атомні маси:

0,4(S)/32 : 0,6(О)/16=0,0125:0,0375=1:3.

З обчислення видно, що в даній речовині на один атом Оксигену припадає три атоми Нітрогену.

Отже, хімічна формула цієї речовини SO3.

Покажемо, чому відношення кількості атомів знаходять як ділення числових значень масових часток хіічних елементів, які входять до складу даної сполуки, на їхні відносні атомні маси:

З формул обчислення масових часток елементів у сполуці:

ω(елемента1)=хAr(елемента1)/Mr(сполуки) i ω(елемента2)=yAr(елемента2)/Mr(сполуки),

виразимо кількості атомів:

x=(ω(елемента1)Mr(сполуки))/Ar(елемента1) і y=(ω(елемента2)Mr(сполуки))/Ar(елемента2)

і обчислимо їх відношення:

x:y=ω(елемента1)/Ar(елемента1):ω(елемента2)/Ar(елемента2)

 

Вправа  124. Масова частка Феруму в зразку сполуки FeO становить 75%. За допомогою обчислень з’ясуйте, чи є цей зразок чистою сполукою.

Mr(FeO)=Ar(Fe)+Ar(O)=56+16=72

ω(Fe)=Ar(Fe)/Mr(FeO)=56/72=0,78 або 78%

Те, що масова частка елемента у сполуці становить 78% означає, що у 100 г сполуки міститься 78 г Феруму. За умовою задачі у 100 г сполуки міститься 75 г Феруму, очевидно, що Феруму є менше, ніж повинно бути, тому зразок не є чистою сполукою

Відповідь: зразок є з домішками.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...