Інші завдання дивись тут...

Вправа 131 / 155 (2020) Складіть речення, вставивши замість крапок слова «Оксиген» або «кисень» у відповідних відмінках:

а) кисень — проста речовина Оксигену;

б) вода утворена Гідрогеном і Оксигеном;

в) молекула кисню складається із двох атомів Оксигену;

г) у результаті фотосинтезу рослини поглинають вуглекислий газ, а виділяють кисень

 

Вправа 132 / 156 (2020) Назвіть два гази, яких у повітрі найбільше, і напишіть їхні формули.  Азот N2 і кисень О2

 

Вправа 133 / 158 (2020) У яких природних речовинах (простих, складних) містяться атоми Оксигену? У кисні, вуглекислому газі, воді, вапняку, глині, піску і інших речовинах.

Які із цих речовин входять до складу атмосфери, гідросфери, літосфери?  Кисень, вуглекислий газ ― в атмосфері; вода (водяна пара) - в атмосфері, гідросфері і верхніх шарах літосфери; вапняк, глина, пісок ― в гідросфері, літосфері (гірські породи і мінерали).

 

Вправа 134 / 159 (2020) Складіть формули сполук Оксигену за вказаними валентностями Cl(І), As(ІІІ), N(IV), Se(VI).

Відповідь: Cl2О, As2O3, NO2, SeO3

Сполука ClI...O... Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: ClIOІI. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два (1•2=2). Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (2:1=2 i 2:2=1)   це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула Cl2O.

Сполука AsIII...O... Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: AsIIIOІI. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює шість (3•2=6). Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (6:3=2 i 6:2=3)   це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула As2O3.

Сполука NIV...O..Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: NIVOІI. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює чотири. Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (4:4=1 i 4:2=2)   це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула NO2.

Сполука SeVI...O... Записуємо хімічні символи елементів, над ними позначаємо валентність елементів: SeVIOІI. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює шість. Отримане число ділимо на величину валентності кожного з елементів (6:6=1 i 6:2=3)   це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула SeO3.


Вправа
135 
/ 160 (2020) Знайдіть масову частку Оксигену:

а) у вуглекислому газі СО2;

Mr(СО2)=Ar(С)+2Ar(О)=12+216=44

w(О)=2Ar(О)/Mr(СО2)=216/44=0,727, або,

помноживши це число на 100, отримаємо 72,7%

Відповідь: 72,7%

б) в метиловому спирті СН3ОН;

Mr(СН3ОН)=Ar(С)+Ar(О)+3Ar(Н)=12+16+31=32

w(О)=Ar(О)/Mr(СН3ОН)=16/32=0,5, або 50%

Відповідь: 50%

в) у глюкозі С6Н12О6

Mr6Н12О6)=6Ar(С)+12Ar(Н)+6Ar(О)=612+121+616=180

w(О)=6Ar(О)/Mr6Н12О6)=616/180=0,533, або 53,3%

Відповідь: 53,3%

 

Вправа 136 / 161 (2020) Яка маса Оксигену міститься в 90 г води?

Відомо: m2О)= 90 г

Знайти: m(O)?

Розв'язування

Mr2О)=2Ar(Н)+Ar(O)=21+16=18

Обчислюємо масову частку Оксигену у воді:

w(О)=Ar(О)/Mr2О)=16:18=0,88

З формули обчислення масової частки Оксигену у сполуці знаходимо масу Оксигену:

m(О)=ω(О)m2О)=0,88•90 г=79,2 г

Відповідь: 79,2 г

 

Вправа 137 / 162 (2020) Обчисліть масу кисню в 10 л повітря, якщо густина повітря становить 1,29 г/л. Додаткові відомості, які потрібні для розв’язання задачі, візьміть із таблиці №2. 

Відомо: V(повітря)=10 л, ρ(повітря)=1,29 г/л, ω2)=23,14%

Знайти: m(O2)?

Розв'язування

І спосіб

Обчислюємо масу повітря:

m(повітря)=V(повітря)ρ(повітря)=10 л1,29 г/л=12,9 г

Обчислюємо масу кисню в повітрі з формули обчислення його масової частки:

m(О2)=ω2)m(повітря):100%=23,14%•12,9 г:100%=2,99 г

ІІ спосіб

Обчислюємо масу повітря:

m(повітря)=V(повітря)ρ(повітря)=10 л1,29 г/л=12,9 г

Для обчислення маси кисню у повітрі складемо пропорцію і розв'яжемо її.

Те, що масова частка кисню у повітрі становить 23,14% означає, що

у 100 г повітря міститься 23,14 г кисню, тоді

у 12,9 г повітря ― х г кисню

100 г / 12,9 г=23,14 г / х г, звідси за властивістю пропорції

х г • 100 г=23,14 г • 12,9 г, тому

х=23,14 г  12,9 г : 100 г=2,99 г

Відповідь2,99 г

 

Вправа 138 / 163 (2020) Відносна молекулярна маса сполуки Сульфуру з Оксигеном удвічі більша за відносну молекулярну масу кисню. Знайдіть формулу сполуки.

Відомо: Mr(сполуки)/Mr(O2)=2

Знайти: формулу сполуки?

Розв'язування

Mr(O2)=2Аr(O)=216=32

Mr(сполуки)=2Mr(O2)=2•32=64

Оскільки Аr(S)=32, то сполука може містити тільки один атом Сульфуру і її формула матиме вигляд SOy.

Mr(SOy)=Аr(S)+yАr(O)=32+y16=32+16у

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

32+16y=64

16у=64-32

16y=32

y=32:16

у=2

Відповідь: формула сполуки 2

Інші завдання дивись тут...