Інші завдання дивись тут...

Вправа 205 / 222 (2020) Які сполуки називають гідроксидами, основами, лугами? 

Сполуки металічних елементів із загальною формулою М(OH)n називають гідроксидами.

Гідроксиди металічних елементів об’єднують у велику групу сполук, загальна назва яких — основи.

Розчинні і малорозчинні у воді основи називають лугами.

 

Вправа 223 (2020) Що спільного у складі кислот, згаданих у параграфі?

Наявність атомів Гідрогену і атомів Оксигену.

 

Вправа 206 / 224 (2020) Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння. Укажіть серед продуктів реакцій основи та кислоти.

а) Li2O + H2= 2LiOH   основа 

   SO2 + H2= H2SO3   кислота

б) SrO + H2= Sr(OH)2  основа 

    I2О5 + H2= 2HIO3  кислота

 

Вправа 207 / 225 (2020) Яка формула оксиду, якщо продуктом його реакції з водою є:

а) магній гідроксид; MgO

б) калій гідроксид; K2О

в) селенатна кислота H2SeO4; SeO3

г) перхлоратна кислота HClO4? Cl2O7

 

Вправа 226 (2020) Іноді говорять про валентність кислотного залишку — частини молекули кислоти без атомів Гідрогену. Напишіть формули нітратної, сульфатної та ортофосфатної кислот і вкажіть над кожним кислотним залишком значення його валентності. 

Відповідь: HNO3I, H2SO4II, H3PO4III

Валентність кислотного залишку дорівнює числу атомів Гідрогену в формулі кислоти.

 

Вправа 208 / 227 (2020) Знайдіть масові частки Оксигену:

а) в оксиді P2O5

Mr2O5)=2Ar(Р)+5Ar(О)=2•31+516=142

ω(О)=5Ar(О)/Mr2O5)=5•16:142=0,563, або 56,3%

Відповідь: ω(О)=56,3, або 56,3%

б) у кислоті Н3РО4

Mr3РО4)=3Ar(Н)+Ar(Р)+4Ar(О)=31+31+416=98

ω(О)=4Ar(О)/Mr3РО4)=4•16:98=0,653, або 65,3%

Відповідь: ω(О)=0,653, або 65,3%

 

Вправа 209 / 228 (2020) Яку масу натрій гідроксиду потрібно розчинити в 3 л води, щоб виготовити розчин із масовою часткою NaOH 0,2? 

Дано: V(води)=3 л=3000 мл; ω(NaOH)=0,2; ρ(води)=1 г/мл

Знайти: m(NaOH)-?

Розв'язання

1. Розраховуємо масу води:

m(води)=V(води)ρ(води)=3000 мл1 г/мл=3000 г. Бачимо, що для води маса співпадає з об'ємом, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Позначимо масу натрій гідроксиду через х г, тобто m(NaOH)=x, і підставимо у формулу обчислення масової частки розчиненої речовини

ω(NaOH)=х г / (х г + m(води)), отримаємо алгебраїчне рівняння, яке розв'язуємо:

0,2 = х / (х+3000)

0,2 • (х+3000)

0,2 х + 600=х

х - 0,2х=600

0,8 х=600

х=600 : 0,8

х=750

Відповідь: m(NaOH)=750 г

 

Вправа 210 / 229 (2020) До 100 мл розчину нітратної кислоти з її масовою часткою 60% (густина цього розчину — 1,37 г/мл) додали 200 мл води. Обчисліть масову частку кислоти в добутому розчині.

Дано: V(розчину)=100 мл, ω(HNO3)=60%, ρ(розчину)=1,37 г/мл,

V(Н2О)=200 мл

Знайти: ωн(HNO3)-?

Розв'язання

І спосіб

1. Обчислюємо масу розчину.

m(розчину)=V(розчину)ρ(розчину)=100 мл1,37 г/мл=137 г

2. Обчислюємо масу розчиненої речовини (нітратної кислоти):

m(HNO3)=m(розчину)ω(HNO3):100%=137 г60%:100%=82,2 г

3. Розраховуємо масу води:

m2О)=V(Н2О)ρ(Н2О)=200 мл1 г/мл=200 г. Бачимо, що для води маса співпадає з об'ємом, тому ця дія не є обов'язковою.

4. Розраховуємо масу новоутвореного розчину:

mн(розчину)=m(розчину)+m2О)= 137 г + 200 г=337 г

5. Обчислюємо масову частку нітратної кислоти в новоутвореному розчині:

ωн(HNO3)=m(HNO3)/mн(розчину)= 82,2 г : 337 г=0,244 або 24,4%

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу розчину.

m(розчину)=V(розчину)ρ(розчину)=100 мл1,37 г/мл=137 г.

2. Знаходимо масу розчиненої речовини (нітратної кислоти) в розчині. Те, що масова частка HNO3 становить 60% означає:

в 100 г розчину міститься 60 г HNO3, тоді

в 137 г розчину ― х г HNO3

100 г / 137 г = 60 г / х г

100 г х г = 137 г 60 г

х = 137 г 60 г : 100 г=82,2 г

3. Розраховуємо масу води:

m2О)=V(Н2О)ρ(Н2О)=200 мл1 г/мл=200 г. Бачимо, що для води маса співпадає з об'ємом, тому ця дія не є обов'язковою.

4. Розраховуємо масу новоутвореного розчину:

mн(розчину)=m(розчину)+m2О)=137 г + 200 г=337 г

5. Визначаємо масову частку нітратної кислоти, тобто масу кислоти, що міститься в 100 г розчину. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

в 337 г розчину міститься 82,2 г HNO3, тоді

в 100 г розчину ― х г HNO3.

337 г / 100 г = 82,2 г / х г

х г • 337 г = 82,2 г • 100 г

х=82,2 г • 100 г : 337 г=24 г, тому ωн(HNO3)=24% 

Відповідь: ωн(HNO3)=0,24%, або 0,24

Інші завдання дивись тут...