Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 205. Які сполуки називають гідроксидами, основами, лугами? 

Сполуки металічних елементів із загальною формулою М(OH)n називають гідроксидами.

Гідроксиди металічних елементів об’єднують у велику групу сполук, загальна назва яких — основи.

Розчинні у воді основи називаються лугами.

 

Вправа 206. Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння. Укажіть серед продуктів реакцій основи та кислоти.

а) Li2O + H2O = 2LiOH основи

   SO2 + H2O = H2SOкислоти

б) SrO + H2O = Sr(OH)2 основи

    I2О5 + H2O = 2HIO3 кислоти

Вправа 207. Яка формула оксиду, якщо продуктом його реакції з водою є:

а) магній гідроксид; б) калій гідроксид; в) селенатна кислота H2SeO4; г) перхлоратна кислота HClO4

а) MgO б) K2O в) SeO3
г) Cl2O7

Вправа 208. Знайдіть масові частки Оксигену: а) в оксиді P2O5; б) у кислоті Н3РО4.

а) Mr(Р2O5)=2Ar(Р)+5Ar(H)=2•31+51=67

ω(Р)=2Ar(Р)/Mr(Р2O5)=2•31/67=0,93 або 93%

Відповідь: ω(О)=0,93 або 93%.

б) Mr(Н3РО4)=3Ar(Н)+Ar(Р)+4Ar(О)=31+31+416=98

ω(О)=4Ar(О)/Mr(Н3РО4)=4•16/98=0,65 або 65%

Відповідь: ω(О)=0,65 або 65%.

 

Вправа 209. Яку масу натрій гідроксиду потрібно розчинити в 3 л води, щоб виготовити розчин із масовою часткою NaOH 0,2? 

Дано: V(води)= 3 л = 3000 мл; ω(NaOH)=0,2 ρ(води)=1 г/мл

Знайти: m(NaOH)-?

Розв'язання:

Обчислюємо масу води за формулою:

m(води)=V(води)ρ(води)=3000 мл1 г/мл=3000 г.

Бачимо, що для води маса співпадає з об'ємом, тому ця дія не є обов'язковою.

Нехай маса натрій гідроксиду рівна х г, тоді масова частка в розчині буде

ω(NaOH)=х г / (х г + m(води));

0,2 =  х / (х + 3000);

0,2 • (х + 3000) = х;

0,2 х  + 600 =х;

х - 0,2х = 600

0,8 х  = 600;

х = 600 : 0,8;

х = 750

Відповідь: m(NaOH) = 750 г.

 

Вправа 210. До 100 мл розчину нітратної кислоти з її масовою часткою 60 % (густина цього розчину — 1,37 г/мл) додали 200 мл води. Обчисліть масову частку кислоти в добутому розчині.

Дано: V(розчину)=100 мл, ω(HNO3)=60%, ρ(розчину)=1, 37 г/мл, V(води)=200 мл.

Знайти: ωн(HNO3)-?

Розв'язання:

І спосіб.

m(розчину)=V(розчину)ρ(розчину)=100 мл1,37 г/мл=137 г.

З формули ω(HNO3)=(m(HNO3)/m(розчину))100% знаходимо масу нітратної кислоти:

m(HNO3)=m(розчину)ω(HNO3)/100%

m(HNO3)=137 г 60% / 100% = 82,2 г.

Знаходимо масу води.

m(води)=V(води)ρ(води)= 200 мл 1 г/мл = 200 г.

Бачимо, що для води маса співпадає з об'ємом, тому ця дія не є обов'язковою.

Знаходимо масу нового розчину.

mн(розчину)=m(розчину)+m(води)= 137 г + 200 г = 337 г

Обчислюємо масову частку нітратної кислоти HNO3 в новому розчині.

ωн(HNO3)=m(HNO3)/mн(розчину)= 82,2 г / 337 г = 0,24 або 24%

ІІ спосіб.

m(розчину)=V(розчину)ρ(розчину)=100 мл1,37 г/мл=137 г.

Знаходимо масу нітратної кислоти. Для цього складемо пропорцію і розв'яжемо її.

Те, що масова частка нітратної кислоти рівна 60 % означає, що

у 100 г розчину міститься 60 г HNO3, тоді

у 137 г розчину буде міститися х г HNO3.

100 г / 137 г = 60 г / х г,

100 г х г = 137 г 60 г

х = 137 г 60 г / 100 г = 82,2 г.

Знаходимо масу води.

m(води)=V(води)ρ(води)=200 мл 1 г/мл = 200 г.

Бачимо, що для води маса співпадає з об'ємом, тому ця дія не є обов'язковою.

Знаходимо масу нового розчину.

mн(розчину)=m(розчину)+m(води)= 137 г + 200 г = 337 г

Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку нітратної кислоти. Для цього складаємо пропорціїю і розв'язуємо її.

у 337 г розчину міститься 82,2 г HNO3, тоді

у 100 г розчину буде міститися х г HNO3.

337 г / 100 г = 82,2 г / х г, 

тому х г • 337 г = 82,2 г • 100 г, 

х = (82,2 г • 100 г) : 337 г = 24 г, тому

ωн(HNO3)= 24%

Відповідь: ωн(HNO3)=0,24% або 0,24.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...