Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Уставте пропущені слова у твердженнях:

Маса речовин, що вступають в реакцію, дорівнює масі речовин, що утворюються після реакції.

Хімічне рівняння — це умовний запис хімічної реакції за допомогою коефіцієнтів і індексів.

Коефіцієнт — це число, яке ставлять перед формулою і яке позначає кількість окремих молекул, атомів.

 

Вправа 2 Укажіть правильний запис рівняння реакції:

а) Сu + O2 = СuО

б) 2Сu + O2 = 2СuО

в) Сu + O2 = 2СuО

Відповідь: б)

 

Вправа 3 Порівняйте, чим відрізняються записи:

а) Р + O2 → Р2O5

б) 2SO2 + О2 = 2SO3

Відповідь: а) схема реакції, яка містить формули реагентів і продуктів, а б) хімічне рівняння, що містить ще й коефіцієнти і узгоджується із законом збереження маси речовин Ломоносова — Лавуазьєе.

 

Вправа 4 Прочитайте хімічні рівняння:

а) Н2 + Сl2 = 2НСl

Аш-два плюс хлор-два дорівнює два-аш-хлор.

б) 2Zn + O2 = 2ZnO

Два-цинк плюс о-два дорівнює два-цинк-о.

в) Mg + 2НСl = MgСl2+ Н2

Магній плюс два-аш-хлор дорівнює магній-хлор-два плюс аш-два.

 

Вправа 5 Поясніть, що означають цифри, поставлені перед формулами сполук у рівняннях реакцій у завданні 4. Це коефіцієнти, якими позначають кількість окремих молекул, атомів. 

 

Вправа 6 Перетворіть на хімічні рівняння схеми реакцій:

а) 4Cu + O2 = 2Cu2O

б) 2HgO = 2Hg + O2

в) 2Mg + O2 = 2MgO

г) 4P + 5O2 = 2P2O5

ґ) 2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

 

Вправа 7 Обґрунтуйте, чому між лівою та правою частинами рівняння ставлять знак рівності. Бо закон збереження маси речовин Ломоносова — Лавуазьє, який читається так: маса речовин, що вступили в реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилися після реакції, узято за основу складання хімічних рівнянь.

 

Вправа 8 Перетворіть на хімічні рівняння схеми реакцій:

а) 2K + 2H2O = 2KOH + H2

б) 2Аl + Fe2O3 = 2Fe + Аl2O3

в) 2Аl(ОН)3 = Al2O3 + 3H2O

г) BaO + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O

 

Вправа 9 Перевірте розрахунком дію закону збереження маси речовин на прикладі хімічних рівнянь:

а) Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2

   Mr(Ba)+2Mr(H2O)=Mr(Ba(OH)2)+2Mr(H)

   137 + 2•18 = 171 + 2•1

       173 м.ч. = 173 м.ч.

б) 2Fе2O3 + ЗС = 4Fe + 3CO2

   2Mr(Fe2O3)+3Mr(C)=4Mr(Fe)+3Mr(CO2)

   2160 + 312 = 456 + 344

         356 м.ч. = 356 м.ч.

 

Вправа 10 Допишіть пропущені формули сполук у схемах і перетворіть схеми на хімічні рівняння:

а) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

б) 2Аl + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2

в) 4Аl + 3O2 = 2Аl2O3

 

Вправа 11 Установіть відповідність між масою реагентів і масою продуктів реакції, користуючись законом збереження маси речовин.

Маса реагентів, г  Маса продуктів реакції, г

1 вуглець (24), кисень (64)

2 алюміній (54), хлор (213)

3 магній (72), сірка (96)

4 ртуть (60,3), сірка (9,6)

А 168

Б 69,9

В 88

Г 267

Ґ 154

Відповідь: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б

1 24 г + 64 г = 88 г

2 54 г + 213 г = 267 г

3 72 г + 96 г = 168 г

4 60,3 г + 9,6 г = 69,9 г

Інші завдання дивись тут...

  • Я
    У першому завданні у визначені "хімічне рівняння" потрібно в першому пропуску вставити слово не "рівняння",а "хімічної"! ----> Виправили, дякуємо.
    2 грудня 2020 15:28