Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Опишіть фізичні властивості води.

За звичайних умов вода ― безбарвна рідина, без запаху й смаку, прозора, розчиняє багато речовин. Чиста вода (без домішків) не проводить електричний струм. Теплопровідність води є низькою. Густина води за температури 4°С становить 1 г/смЗ. Вода кипить за температури 1000С, за 00С  замерзає.

 

Вправа 2 Напишіть хімічну формулу води та обчисліть її відносну молекулярну масу.

Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18

 

Вправа 3 Виберіть речовини, що добре розчиняються у воді: цукор, олія, крейда, вугілля, спирт (етанол), кухонна сіль (натрій хлорид), поліетилен, лимонна кислота.

Відповідь: цукор, спирт (етанол), кухонна сіль (натрій хлорид), лимонна кислота.

 

Вправа 4 Поясніть поширеність води в природі. 

Вода одна з найпоширеніших речовин на Землі, займає приблизно 4/5 площі земної поверхні. Організм людини в основному складається з води (в ембріоні міститься 97% води, тілі немовляти 77%, дорослої людини — 60-65%). Вода е складовою гірських порід і мінералів.

 

Вправа 5 Напишіть хімічну формулу води та поясніть, які відомості про її склад можна отримати з цієї формули. Хімічна формула води Н2О. До складу молекули води входять два атоми Гідрогену і один атом Оксигену, тобто співвідношення атомів становить 2:1, масове співвідношення становить 1:8 (відносна атомна маса Гідрогену — 1, Оксигену — 16. Загальна маса атомів Гідрогену — 2. Тому на 16 масових частин Оксигену припадає 2 масові частини Гідрогену, тобто масове співвідношення становить 1:8, m(Н):m(O)=(Ar(Н)•2) : (Ar(O)•1)=(1•2) : (16•1)=2:16=1:8)

 

Вправа 6 Поясніть, якими методами можна довести склад молекули води.

За допомогою двох взаємопов'язаних методів дослідження речовини  аналізу і синтезу. 

Аналіз — розклад речовин до їх складових частинок. Під дією електричного струму молекули води розкладаються на дві речовини — водень і кисень. Щоб переконатися в достовірності добутих в експерименті даних аналізу, часто використовують метод синтезу. Воду можна синтезувати в лабораторних умовах, використавши спеціальний прилад: через суміш водню й кисню, узятих в об’ємних співвідношеннях 2:1, пропускають електричну іскру. Суміш вибухає з утворенням нової речовини — води.

 

Вправа 7 Обчисліть масову частку Оксигену у воді.

w(O)=Ar(O):Mr(H2O)=16:18=0,889, або 88,9%

 

Вправа 8 Напишіть рівняння реакцій, що підтверджують склад води, застосувавши методи аналізу й синтезу.

2H2O = 2H2 + O2 (ел. струм)

2H2 + O2 = 2H2O

 

Вправа 9 Обчисліть масові частки елементів у купрум (ІІ) оксиді та відношення мас елементів.

Mr(CuO) = Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80

w(Cu)=Ar(Cu)/Mr(CuO)=64:80=0,8, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 80%

w(O)=100%-w(Cu)=100%-80%=20%

Масове відношення хімічних елементів у речовині дорівнює відношенню їх відносних атомних мас, помножених на кількість атомів кожного елемента в речовині:

m(Сu):m(O)=(Ar(Cu)•1) : (Ar(O)•1)=(64•1) : (16•1)=4:1

Відповідь: w(Cu)=80%, w(O)=20%, m(Cu):m(O)=4:1

 

Вправа 10 Обґрунтуйте суть процесу розчинення речовин різної будови у воді. 

Розчинення речовини у воді складається з процесу руйнування структури речовини до йонів і молекул під впливом полярної молекули води, їх дифузія та взаємодія з молекулами води.

Розчинність води пояснюється тим, що сила притягання одного йона (молекули) речовини до полярних молекул води більша, ніж сила притягання між йонами (молекулами) у кристалі речовини. 

 

Вправа 11 Опишіть, яке значення у вашому житті мають розчини. 

Приготування їжі, прання білизни, підтримання чистоти приміщень — усе це пов’язано з використанням розчинів. Засвоєння їжі, багатьох ліків в організмі людини відбувається через утворення водних розчинів.

Інші завдання дивись тут...