Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Назвіть речовини, що розчиняються у воді. Цукор, сіль, спирт, лимонна кислота, вуглекислий газ.

 

Вправа 2 Поясніть, як визначити розчинні, малорозчинні та нерозчинні у воді сполуки. За допомогою довідкової таблиці, що дістала назву «Таблиця розчинності кислот, основ і солей у воді за температури 20-25°С» (форзац 2). У цій таблиці у верхньому горизонтальному рядку й першому вертикальному стовпці зазначено частинки, з яких утворені сполуки, а на перетині їх стоять літери: «Н» — нерозчинна, «Р» — розчинна і «М » — малорозчинна сполука.

 

Вправа 3 Сформулюйте визначення поняття «розчин» і назвіть його компоненти. Розчин  це однорідна система, яка складається з розчинника та розчиненої речовини, між якими відбуваються фізичні або хімічні взаємодії. Компонентами розчину є розчинена речовина (може бути декілька) і розчинник.

 

Вправа 4 Обчисліть масову частку калій нітрату в розчині масою 60 г, у якому розчинена ця сіль масою 18 г.

Відомо: m(розчину)=60 г, m(солі)=18 г

Знайти: w(солі)-?

Розв'язування

І спосіб

Обчислюємо масову частку солі в розчині:

w(солі)=m(солі):m(розчину)100%=18 г : 60 г  100%=30%

ІІ спосіб

Обчислюємо масову частку солі в розчині, тобто масу солі в 100 г розчину:

у 60 г розчину міститься 18 г солі, а

у 100 г розчину  х г солі

60 г / 100 г = 18 г / х г

х г • 60 г = 18 г • 100 г

х = 18 г • 100 г : 60 г=30 г, тобто w(солі)=30%

Відповідь: 30%

 

Вправа 5 Сформулюйте визначення поняття «масова частка» розчиненої речовини в розчині та назвіть чинники, що впливають на процес розчинення.

Масова частка розчиненої речовини w  це відношення маси цієї речовини до маси розчину. Масова частка показує кількість речовини у 100 г розчину. На процес розчиненя впливає температура, подрібнення і премішування речовин.

 

Вправа 6 Кальцій гідроксид масою 20 г розчинили у воді об'ємом 140 мл. Обчисліть масову частку речовини в розчині.

Відомо: V(H2O)=140 мл, m(Са(ОН)2)=20 г

Знайти: w(Са(ОН)2)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Розраховуємо масу води:

m(H2O)=V(H2O)•ρ(H2O)=140 мл • 1 г/мл=140 г. Для води маса відповідає об'єму, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Обчислюємо масу розчину:

m(розчину)=m(H2O)+m(Са(ОН)2)=140 г + 20 г=160 г

3. Обчислюємо масову частку кальцій гідроксиду в розчині:

w(Са(ОН)2)=m(Са(ОН)2):m(розчину)100%=20 г : 160 г  100%=12,5%

ІІ спосіб

1. Розраховуємо масу води:

m(H2O)=V(H2O)•ρ(H2O)=140 мл • 1 г/мл=140 г. Для води маса відповідає об'єму, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Обчислюємо масу розчину:

m(розчину)=m(H2O)+m(Са(ОН)2)=140 г + 20 г=160 г

3. Обчислюємо масову частку розчиненої речовини в розчині, тобто масу основи в 100 г розчину:

у 160 г розчину міститься 20 г Са(ОН)2, а

у 100 г розчину  х г Са(ОН)2

160 г / 100 г = 20 г / х г, звідси за властивістю пропорції маємо:

х г • 160 г = 20 г • 100 г

х = 20 г • 100 г : 160 г=12,5 г, тобто w(Са(ОН)2)=12,5%

Відповідь: 12,5%

 

Вправа 7 У розчині калій гідроксиду маса розчиненої речовини становить 19,5 г, що відповідає масовій частці 0,3. Обчисліть масу розчину.

Відомо: w(КОН)=0,3, m(КОН)=19,5 г

Знайти: m(розчину)-?

Розв'язування

І спосіб

Обчислюємо масу розчину з формули w(KOH)=m(KOH):m(розчину):

m(розчину)=m(KOH):w(KOH)=19,5 г : 0,3=65 г

ІІ спосіб

Обчислюємо масу розчину. Те, що масова частка КОН в розчині становить 0,3, означає що:

30 г КОН міститься в 100 г розчину, а

19,5 г КОН  в х г розчину

30 г / 19,5 г = 100 г/ х г, звідси за властивістю пропорції маємо:

х г • 30 г = 19,5 г • 100 г

х = 19,5 г • 100 г : 30 г=65 г

Відповідь: 65 г

 

Вправа 8 До розчину магній сульфату масою 300 г з масовою часткою речовини 0,15 долили води масою 200 г. Обчисліть масову частку магній сульфату в утвореному розчині.

Відомо: mп(розчину)=300 г, wп(речовини)=0,15, m(H2O)=200 г

Знайти: wн(речовини)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу речовини (магній сульфату) в початковому розчині:

m(речовини)=wп(речовини)mп(розчину)=0,15300 г=45 г

2. Розраховуємо масу новоутвореного розчину:

mн(розчину)=mп(розчину)+m2О)=300 г + 200 г=500 г

3. Обчислюємо масову частку речовини (магній сульфату) в навоутвореному розчині:

wн(речовини)=m(речовини):mн(розчину)100%=45 г : 500 г  100%=9%

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу речовини. Те, що масова частка солі в розчині становить 0,15, означає:

у 100 г розчину міститься 15 г речовини, а

в 300 г розчину  х г речовини

100 г / 300 г = 15 г / х г, звідси за властивістю пропорції маємо:

х г • 100 г = 15 г • 300 г

х = 15 г • 300 г : 100 г=45 г

2. Розраховуємо масу новоутвореного розчину:

mн(розчину)=mп(розчину)+m2О)=300 г + 200 г=500 г

3. Обчислюємо масову частку речовини, тобто масу речовини в 100 г нового розчину:

у 500 г розчину міститься 45 г речовини, а

у 100 г розчину  х г речовини

500 г / 100 г = 45 г / х г, звідси за властивістю пропорції маємо:

х г • 500 г = 45 г • 100 г

х = 45 г • 100 г : 500 г=9 г, тобто w(речовини)=9%

Відповідь: 9%

 

Вправа 9 Виведіть похідні формули з математичного виразу масової частки розчиненої речовини в розчині.

m(речовини)=w(речовини)m(розчину)

m(розчину)=m(речовини):w(речовини)

або

m(речовини)=(w(речовини)m(розчину)):100%

m(розчину)=m(речовини):w(речовини)100%

Інші завдання дивись тут...