Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Уставте пропущені слова, щоб завершити твердження.

Основи утворюються внаслідок взаємодії основних оксидів і води

Луги змінюють забарвлення фенолфталеїну на малиновий.

 

Вправа 2 Напишіть формули гідратів оксидів і відповідних їм оксидів за їх назвами:

барій гідроксид ― Ba(OH)2, BaO

ортофосфатна кислота ― H3PO4, P2O5.

 

Вправа 3 Поясніть, як змінять забарвлення розчини індикаторів, якщо їх додати до кожного з гідратів оксидів із завдання 2. Дія індикаторів є універсальною, тобто в усіх розчинах лугів вони змінюють забарвлення однаково. У пробірках з розчинами кальцій гідроксиду Са(ОН)2 і натрій гідроксиду NаОН фенолфталеїн стане малиновим, лакмус  синім, а метиловий оранжевий  жовтим. 

 

Вправа 4 Напишіть продукти реакцій і поставте коефіцієнти:

а) K2O + H2O = 2KOH 

б) SO2 + H2O = H2SO3

 

Вправа 5 Вам видано розчини натрій гідроксиду та сульфатної кислоти. Поясніть, як експериментально встановити кожну з речовин. Кислоти й луги можна розрізняти за зміною забарвлення індикаторів. Наприклад, лакмус у розчині натрій гідроксиду стане синім, а в розчині сульфатної кислоти ― червоним. 

 

Вправа 6 У розчин нітратної кислоти масою 140 г з масовою часткою кислоти 0,4 долили воду об’ємом 260 мл. Обчисліть масову частку кислоти в новому розчині.

Відомо: mп(розчину)=140 г, wп(кислоти)=0,4, V(H2O)=260 мл, ρ(H2O)=1 г/мл

Знайти: wн(кислоти)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу кислоти в початковому розчині:

m(кислоти)=wп(кислоти)mп(розчину)=0,4140 г=56 г

2. Розраховуємо масу води:

m(H2O)=V(H2O)•ρ(H2O)=260 мл • 1 г/мл=260 г. Для води ρ(H2O)=1 г/мл, тобто маса відповідає об'єму, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Розраховуємо масу новоутвореного розчину:

mн(розчину)=mп(розчину)+m2О)=140 г + 260 г=400 г

4. Обчислюємо масову частку кислоти в навоутвореному розчині:

wн(кислоти)=m(кислоти):mн(розчину)100%=56 г : 400 г  100%=14%

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу солі. Те, що масова частка солі в розчині становить 0,4, означає:

в 100 г розчину міститься 40 г кислоти, а

в 140 г розчину  х г кислоти

100 г / 140 г = 40 г / х г, звідси за властивістю пропорції маємо:

х г • 100 г = 140 г • 40 г

х = 140 г • 40 г : 100 г=56 г

2. Розраховуємо масу води:

m(H2O)=V(H2O)•ρ(H2O)=260 мл • 1 г/мл=260 г. Для води ρ(H2O)=1 г/мл, тобто маса відповідає об'єму, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Розраховуємо масу новоутвореного розчину:

mн(розчину)=mп(розчину)+m2О)=140 г + 260 г=400 г

4. Обчислюємо масову частку кислоти, тобто масу кислоти в 100 г новоутвореного розчину:

у 400 г розчину міститься 56 г кислоти, а

у 100 г розчину  х г кислоти

400 г / 100 г = 56 г / х г, звідси за властивістю пропорції маємо:

х г • 400 г = 56 г • 100 г

х=56 г • 100 г : 400 г=14 г, тобто w(кислоти)=14%

Відповідь: 14%

 

Вправа 7 Вам видано розчини: кальцій гідроксиду, ортофосфатної кислоти й натрій хлориду. Поясніть, як експериментально встановити кожну з речовин. За допомогою індикаторів, окрім фенолфталеїну, бо ним не можна виявити кислоту. Лакмус у розчині лугу кальцій гідроксиду стане синім, в розчині ортофосфатної кислоти  червоним, а в розчині солі натрій хлориду не змінить свого кольору. Метиловий оранжевий у розчині лугу кальцій гідроксиду стане жовтим, в розчині ортофосфатної кислоти  рожевим, а в розчині солі натрій хлориду не змінить свого кольору.

 

Вправа 8 Маринад для маринування помідорів готують за таким рецептом: вода масою 1300 г, натрій хлорид — 60 і, цукор — 80 г і оцет масою 100 г з масовою часткою оцтової кислоти 5%. Обчисліть масові частки кожної речовини в такому розчині.

Відомо: m(H2O)=1300 г, m(NaCl)= 60 г, m(цукру)=80 г,

          m(оцту)=100 г, w(кислоти)=5%

Знайти: w(NaCl)-?, w(цукру)-?, w(кислоти)-?

Розв'язування

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(H2O)+m(NaCl)+m(цукру)+m(оцту)=

=1300 г+60 г+80 г+100 г=1540 г

2. Знаходимо масові частки розчинених речовин (NaCl, цукру, оцтової кислоти) в розчині: 

w(NaCl)=m(NaCl):m(розчину)=60 г:1540 г=0,039, або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 3,9%

w(цукру)=m(цукру):m(розчину)=80 г:1540 г=0,052, або 5,2%

Оцет масою 100 г з масовою часткою кислоти 5% містить 5 г кислоти, тому 

w(кислоти)=5 г : 1540 г=0,003, або 0,3%

Відповідь: w(NaCl)=3,9%; w(цукру)=5,2%; w(кислоти)=0,3%

Інші завдання дивись тут...