Інші завдання дивись тут...

Вправа 1.    Дайте визначення всіх понять, наявних у схемі, що на мал 64. Підтвердьте їх прикладами.
Прості речовини — це речовини, утворені атомами одного хімічного елемента. Кисень О2, водень О2, озон О3, залізо Fe.
Складні речовини — це речовини, утворені з атомів двох і більше хімічних елементів. Вода Н2О, вуглекислий газ СО2, чадний газ СО
, кальцій карбонат СаСО3, гідроген пероксид Н2О2.
До неорганічних речовин належать метали й неметали, тобто, всі прості речовини, а також складні речовини.

Кисень О2, водень О2, озон О3, залізо Fe, вода Н2О, вуглекислий газ СО2, чадний газ СО, кальцій карбонат СаСО3.
Органічні речовини — це речовини, обов'язковим хімічним елементом яких є Карбон, сполучений зазвичай з Гідрогеном, а досить часто ще й з Оксигеном, Нітрогеном та деякими іншими хімічними елементами.

Метан СН4, етанол (медичний спирт), етанова (оцтова кислота), білки, жири.

 

Вправа 2. Чим відрізняються прості речовини від складних, а неорганічні від органічних? Прості речовини утворені атомами одного хімічного елемента, а складні  - атомами двох і більше хімічних елементів.
Речовини, до складу яких не входять атоми Карбону (виняток вуглекислий газ, питна сода та ще кілька речовин), належать до неорганічних речовин. Неорганічні речовини  становлять світ неживої природи  (мінеральний світ природи), а органічні – світ живої природи.

 

Вправа 3. Яка відмінність складних речовин від сумішей?

Суміш                                         
Складна речовина                             

Утворюється в результаті фізичного

явища — змішування.

Утворюється 8 результаті хімічного явища.

Властивості компонентів зберігаються.

Властивості речовин, з яких одержано

складну речовину, не зберігаються.

Кількісний склад може бути довільним.
Кількісний склад сталий.

Може бути розділена фізичними

методами.

Не може бути розділена фізичними

методами.

Вправа 5. З наведеного переліку хімічних формул:
Н2, H2S, С6Н6, Ва. С3Н8О3, CuO, КОН, Са, C5H12, CH5N, CO2, N2, ZnCO3, О3 — випишіть окремо формули:
а) металів і неметалів;

Металів — Ва, Са.

Неметалів — Н2, N2, О3.
б) простих і складних речовин;

Простих — Н2, Ва, Са, N2 , О3.

Складних — H2S, С6Н6, С3Н8О3, CuO, КОН, C5H12, CH5N, CO2, ZnCO3.
в) органічних та неорганічних речовин.

Органічних — С6Н6, С3Н8О3, C5H12, CH5N.

Неорганічних — Н2, H2S, Ва, CuO, КОН, Са, CO2, N2, ZnCO3, О3.

 

Вправа 6. Укажіть формули речовин з однаковим якісним складом: NH4OH. С2Н5ОН, С6Н12О6,  C6H5NH2С6Н5ОН.
Називаючи хімічні елементи, якими утворена речовина, ми описуємо її якісний склад. Карбон, Гідроген, Оксиген.

 

Вправа 7. Укажіть, які речовини переважають у переліку: вода, кисень, етанова кислота, сульфатна кислота, цукор:
а) неорганічні;
б) органічні;
в) органічні речовини відсутні;
г) неорганічних та органічних речовин

Інші завдання дивись тут...