Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді і розв'язки

до підручника Ярошенко О.Г. "Хімія 7 клас"

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2015 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

ВСТУП

§ 1. Хімія — природнича наука. Короткі відомості з історії хімії. Сторінка 8
§ 2. Хімічний кабінет. Обладнанням та лабораторний посуд. Сторінка 13
§ 3. Правила роботи з пробірками і нагрівними приладами. Сторінка 19
§ 4. Практичне використання отриманих знань. Сторінка 24

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 5. Фізичні тіла і речовини. Матеріали. Сторінка 30
§ 6. Фізичні властивості речовин. Сторінка 35
§ 7. Як досліджують речовини. сторінка 40
§ 8. Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей. сторінка 45
§ 9. Розділення неоднорідної суміші. Сторінка 51
§ 10. Молекули. Атоми. Хімічний елемент. Сторінка 54
§ 11. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса. Сторінка 58
§ 12. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Сторінка 61
§ 13. Хімічні формули речовин. Сторінка 65
§ 14. Прості речовини. Метали й неметали. Сторінка 68
§ 15. Складні речовини. Багатоманітність речовин. Сторінка 73
§ 16. Відносна молекулярна маса. Масова частка елемента у сполуці. Сторінка 78
§ 17. Валентність. Складання формул бінарних сполук. Сторінка 83
§ 18. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Сторінка 87
§ 19. Фізичні та хімічні явища. Сторінка 90
§ 20. Дослідження фізичних і хімічних явищ. Сторінка 96

ТЕМА 2. КИСЕНЬ

§ 21. Повітря, його склад і властивості. Сторінка 100
§ 22. Оксиген і кисень. Поширення Оксигену і кисню в природі. Сторінка 105
§ 23. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Сторінка 109
§ 24. Схема хімічної реакції. Рівняння реакцій. Сторінка 112
§ 25. Добування та збирання кисню. Поняття про каталізатори. Сторінка 117
§ 26. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання. Сторінка 122
§ 27. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Сторінка 125
§ 28. Окиснення. Горіння. Умови виникнення і припинення горіння. Сторінка 129
§ 29. Колообіг Оксигену. Озон. Застосування та біологічна роль кисню. Сторінка 134
§ З0. Проблема чистого повітря. Сторінка 138

ТЕМА 3. ВОДА

§ 31. Вода, склад її молекули, поширення у природі, фізичні властивості. Сторінка 144
§ 32. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Сторінка 148
§ 33. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Сторінка 153
§ 34. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині. Сторінка 167
§ 35. Виготовлення розчину. Сторінка 160
§ 36. Взаємодій води з оксидами. Сторінка 164
§ 37. Значення води і водних розчинів. Кислотні дощі. Сторінка 169
§ 38. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Сторінка 173

Зеленим кольором у всіх ГДЗ даються пояснення

Інші ГДЗ дивись тут...