Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Які речовини називають каталізаторами? Каталізаторами називають речовини, які прискорюють хімічні реакції інших речовин, але при цьому самі не витрачаються і не входять до складу утворених продуктів реакції. Тому їхні формули не пишуть ні в лівій, ні в правій частині рівнянь хімічних реакцій.
Наведіть приклади реакцій за участю каталізаторів.

   У лабораторії кисень добувають з гідроген пероксиду Н2О2, відомого під назвою перекис водню. Вже при кімнатній температурій він починає розкладатися з виділенням кисню. Для прискорення реакції додають невелику кількість манґан (IV) оксиду МnO2 — твердої, нерозчинної у воді речовини чорного кольору. Під час реакції манган (IV) оксид не витрачається, але його наявність значно прискорює хімічну реакцію.
   Багато каталізаторів міститься в організмі людини, вони мають загальну наяву ферменти. За участю ферментів відбуваються тисячі хімічних реакцій, що забезпечують перетворення речовин та енергії, тобто життєдіяльність організмів.

 

Вправа 2. Які реакції належать до реакцій розкладу? Реакції, внаслідок яких з однієї складної речовини утворюється дві чи більше нових речовин,
Наведіть приклади. Один із відкривачів кисню Джозеф Прістлі добув його реакцією розкладу меркурій(ІІ) оксиду:
2НgО = 2Нg + О2↑.
Хімічну реакцію добування кальцій оксиду (негашеного вапна) СаО у промисловості відображає рівняння
СаСОз = СаО + СО2↑.
Вправа 3. Як виявити кисень дослідним шляхом? Жевріючою скібкою, яка яскраво спалахне при наявності кисню, бо кисень підтримує горіння.

 

Вправа 4. Як перевірити прилад для добування газів на герметичність? Пробірку тримають у долонях. Повітря, нагріте долонею, розширюється і по газовідвідній трубці надходить у воду. Якщо прилад зібрано герметично, то досить швидко у воді з’являться бульбашки газу.

 

Вправа 5. Якими способами можна збирати гази та що необхідно знати про газоподібну речовину, аби правильно її зібрати? Існує два способи збирання газоподібних речовин: витісненням води та витісненням повітря. Першим способом - витісненням води - збирають лише ті гази, які в ній погано розчиняються. Якщо газоподібна речовина добре розчиняється у воді, то не витїсняє її з посудини.
Другим способом збирання газів — витісненням повітря — можна збирати всі газоподібні речовини. Слід лише визначитись з тим, як розташовувати посудину-прпймач — донизу чи догори дном.Легші за повітря гази збирають, тримаючи посудину-приймач догори дном, а важчі за повітря гази - донизу дном.

 

Вправа 6. Укажіть речовину, яка не підлягає реакції розкладу:
А вода
Б меркурій (ІІ) оксид
В водень
Г гідроген пероксид

 

Вправа 7. Напишіть рівняння реакцій розкладу за наведеними схемами:

а) NH4Cl=NH3+НСl б) 2Ag2О=4Ag+O2 в) MgCO3=MgO+СO2

За рівнянням реакції б) обчисліть, яку масу аргентум (І) оксиду слід розкласти, щоб виділився кисень масою 3,2 г, якщо відомо, що маса другого продукту реакції — срібла — дорівнює 43,2 г.
Дано: m(O2)=3,2 г; m(Ag)=43,2 г
Знайти: m(Ag2О) - ?
За законом збереження маси речовин: маса речовин, які вступили в реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися після реакції, маємо:
m(Ag2О)= m(Ag) + m(O2)= 3,2 г + 43,2 г = 46,4 г.
Відповідь: (Ag2О)= 46,4 г.

 

Вправа 8. Випишіть з тексту параграфа наведені в ньому рівняння реакцій. Формули простих речовин підкресліть однією рискою (зеленого кольору), а складних — двома (сірого кольоу).
2О2 =2О + 2
2HgО = 2Hg + О2
2H2О = 2 + О2
СаСО3 = СаО + СО2
Що в них спільного? Усі реакції є реакціями розкладу.

 

Вправа 9. Який малюнок (а, б чи в) ілюструє правильний спосіб збирання кисню витісненням повітря? Кисень важчий за повітря, тому пробірку-приймач тримаємо донизу дном.  

 

Вправа 10. Ознайомтеся з переліком речовин, які при нагріванні легко розкладаються з виділенням кисню. Це — аргентум (І) оксид, натрієва селітра NaNО3, калієва селітра KNO3, бертолетова сіль КСlО3, калій перманганат КМnO4 та деякі інші. Пам'ятаючи, що у кожній з реакцій виділяється кисень, напишіть та перевірте у групі рівняння реакцій за схемами:

схеми хімічних реакцій
рівняння хімічних реакцій
а) NaNО3→ NaNО2 +?
б) KNО3 → KNО2 + ?
в) КClO3 → КСІ + ?
г) КМnO4 → … + МnO2 + …?
а) 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2
б) 2KNO3 = 2KNO2 + O2
в) 2КСlO3 = 2КСl + 3O2
г) 2КМnO4 = К2МnO4 + МnO2 + O2

Інші завдання дивись тут...