Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю

Вправа 1. У Періодичній системі знайдіть хімічні елементи з порядковими номерами 6, 9, 20, запишіть їхні символи, назви й величину відносної атомної маси.

№ 6 С,  Карбон, Ar(C)=12
№ 9 F.  Флуор,  Ar(F)=19
№ 20
Ca.  Кальцій, Ar(Ca)=40

Вправа 2. Із наведеного переліку MgO, Нг, Fe, Сl, CO, СО2, Na2O, F2 випишіть окремо формули простих і складних речовин та зазначте їх назви.

Прості речовини
Складні речовини

Н2 - водень

Fe - залізо

Cl2 - хлор

F2 - фтор

MgO - магній оксид

CO - карбон (ІІ) оксид або чадний газ

CO2 - карбон (IV) оксид або вуглекислий газ

Na2O - натрій оксид

Хімічна сполука, утворена атомами одного хімічного елемента, називається простою речовиною.

Хімічна сполука, утворена атомами різних хімічних елементів, називається складною речовиною.

 

Вправа 3.  За наведеними формулами сполук СаО, N2, О2, Р2О3, НСІ, Н2О, NH3, SiO2 визначте валентність атомів елементів у цих сполуках.

СаО N2 О2 Р2О3 НСІ Н2О NH3 SiO2

Са - II

О - II

N - V
О - II

Р - III

O - II

Н - I

СІ - I

Н - I

O - II

N - III

H - I

Si - IV

O - II

Вправа 4.    Розставте коефіцієнти у поданих схемах хімічних реакцій:

3Mg + N2 = Mg3N2 2Zn + О2 = 2ZnO
2КСlO3 = 2KCl + 3O2 2Al + 6HCl = 2АlСlз + 3H2
Ba + Сl2 = BaCl2 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O
2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O  

Вправа 5. Обчисліть масову частку Сульфуру в сульфур (VІ) оксиді.

Mr(SO3) = Ar(S)+3Ar(O) = 32 + 316 = 80

ω(S)= Ar(S)/Mr(SO3) = 32 / 80 = 0,4 або,

помноживши це число на 100%, одержуємо 40%

Відповідь: ω(S)=0,4 або 40%.

 

Вправа 6. Яку масу заліза можна добути з ферум (ІІІ) оксиду масою 100 кг, якщо масова частка Феруму в оксиді становить 70 %?

Дано: m(Fe2O3)=100 кг; ω(S)=70%.

Знайти: m(Fe) - ?

Розв'язування:

Для розрахунку сировини під час виробничих процесів, використовують формулу:

ω(елемента)=(m(елемента)/m(сполуки))100%,

з якої знаходимо масу елемента.

m(елемента)=(ω(елемента)•m(сполуки)):100%

m(Fe)=(ω(Fe)•m(Fe2O3)):100%=(70%100 кг):100%=70 кг.

Відповідь: m(Fe)=70 кг.

 Інші завдання дивись тут...