Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю
Вправа 1. За якими ознаками хімічні елементи об'єднані: а) в родину лужних елементів; б) у родину галогенів?

Кожна родина характеризується спільними властивостями як елементів, так і утворених ними сполук.
а) Лужні елементи — активні металічні елементи, у сполуках виявляють валентність І. Прості речовини, утворені ними,— типові метали, які мають подібні фізичні і хімічні властивості (а
ктивно взаємодіють з водою, галогенами та іншими речовинами) й утворюють основні оксиди R2O та відповідні їм гідроксиди складу ROH.
б) Галогени — активні неметалічні елементи. Усі галогени здатні виявляти валентність І. Прості речовини, утворені ними,
типові неметали, які мають подібні фізичні і хімічні властивості (взаємодіють з металами  та з багатьма неметалами) і утворені двохатомними молекулами.

 

Вправа 2. Напишіть рівняння реакцій, що ілюструють хімічні властивості галогенів.

Взаємодіють з воднем, утворюючи гідроген галогеніди (галогеноводні), водні розчини яких є кислотами.

Cl2 + H2 = 2HCl

Взаємодіють з багатьма неметалами.

2Р + 3Cl2 = 2PCl3

Взаємодіють з металами, утворюючи солі.

2Na + Cl2 = 2NaCl

 

Вправа 3. Які властивості галогенів засвідчують, що вони є типовими неметалами? Леткі сполуки з Гідрогеном утворюють тільки неметали. Властивості галогенів утворювати леткі сполуки з Гідрогеном засвідчують, що вони є типовими неметалами.

 

Вправа 4. За якими ознаками галогени відрізняються: а) один від одного; б) від лужних металів? Відповідь мотивуйте.

а) відмінність між галогенами проявляляється в тому, що спільні для них властивості у різних галогенів виражені різною мірою: зі збільшенням відносної атомної маси цих елементів забарвлення простих речовин, які вони утворюють, темнішає й закономірно змінюється агрегатний стан - від газів через рідину до твердої речовини.

б) за властивостями прості речовини-галогени протилежні лужним металам: якщо галогени - типові неметали, то лужні метали - типові метали. 

 

Вправа 5. Схарактеризуйте хімічні властивості брому. Сформулюйте закономірність зміни властивостей галогенів зі збільшенням відносної атомної маси.

Бром взаємодіє з воднем під час нагрівання, утворюючи гідроген галогеніди (галогеноводні), водні розчини яких є кислотами.

Br2 + H2 = 2HBr

Бром взаємодіє з багатьма неметалами.

2Р + 3Br2 = 2PBr3

Бром взаємодіє з металами, утворюючи солі.

2Na + Br2 = 2NaBr

Із збільшенням відносної атомної маси хімічна активність галогенів послаблюється.

 

Вправа 6. Визначте, до якої родини належить хімічний елемент, якщо формула його оксиду R2O. Напишіть рівняння реакції, яка ілюструє хімічні властивості цього оксиду.

Хімічний елемент R належить до родини лужних елементів, прості речовини яких є типовими металами, які мають подібні фізичні і  хімічні властивості й утворюють основні оксиди R2O та відповідні їм гідроксиди складу ROH.

R2O + H2O = 2ROH

 

Додаткові завдання
Вправа 7. В одну з природних груп елементів були об'єднані Кальцій, Стронцій та Барій, які дістали назву лужноземельних елементів. Знайдіть їх у Періодичній системі хімічних елементів, напишіть формули їх оксидів та гідроксидів і зазначте назви цих сполук.

символи

елементів

Be Mg Ca Sr Ba Ra
оксиди

BeO

берилій

оксид

MgO

магній

оксид

CaO

кальцій

оксид

SrO

стронцій

оксид

BaO

барій

оксид

RaO

радій

оксид

гідроксиди

Be(OH)2

берилій

гідроксид

Mg(OH)2

магній

гідроксид

Ca(OH)2

кальцій

гідроксид

Sr(OH)2

стронцій

гідроксид

Ba(OH)2

барій

гідроксид

Ra(OH)2

радій

гідроксид

Вправа 8. Напишіть символи й назви інертних елементів (благородних газів) і поясніть їхню назву.

Гелій  Не Неон  Ne Аргон  Ar Криптон  Kr Ксенон  Xe Радон  Rn.

Ці елементи мають таку назву, бо вони хімічно інертні, тобто, хімічно малоактивні. Вони не сполучаються один з одним. Не взаємодіють з воднем і  металами.

Інші завдання дивись тут...