Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю
Вправа 1. Як змінюються властивості елементів у періодах і групах? У малих періодах із зростанням відносних атомних мас елементів спостерігається поступове послаблення металічних і посилення неметалічних властивостей. У парних рядах великих періодів металічні властивості елементів послаблюються повільно, тому всі ці елементи є металічні, у непарних рядах великих періодів властивості елементів змінюються так само, як і в малих періодах.

У підгрупах із зростанням відносних атомних мас елементів їхні металічні властивості посилюються, а неметалічні послаблюються (в елементів побічних підгруп бувають винятки).

Назвіть найактивніші з елементів метал і неметал. Найактивнішим металом є Францій (добутий штучно, є радіоактивним), а найактивнішим неметалом є Флуор.

 

Вправа 2. В якого з елементів металічні властивості виявлені сильніше: а) Са, Rb, Мn; б) Ві, Р, N? Відповідь мотивуйте.

а) бо Rb є лужним елементом;

б) Елементи одної підгрупи, а у підгрупах із зростанням відносних атомних мас елементів їхні металічні властивості посилюються

 

Вправа 3. За хімічними властивостями радіоактивний елемент Радій найбільш подібний до:

А Францію; Б Актинію; В Барію; Г Лантану.

Бо Радій і Барій входять до однієї родини, яка називається родиною лужноземельних елементів.

 

Вправа 4. Металічний характер властивостей елементів у ряду Mg - Са -Sr - Ва:

А послаблюється; В не змінюється;
Б посилюється; Г спочатку послаблюється, а далі посилюється.

Це елементи одної підгрупи, а в підгрупах із зростанням відносних атомних мас їхні металічні властивості посилюються.

 

Вправа 5. Найслабші металічні властивості виявляє елемент:

A Mg; Б Na; В Аl; Г Si.

У малих періодах із зростанням відносних атомних мас елементів спостерігається поступове послаблення металічних і посилення неметалічних властивостей. 

 

Вправа 6. Лужному елементу відповідає порядковий номер:

А 10; Б 11; В 12; Г 13.

Лужні елементи розміщуються у I групі головної підгрупи.

 

Вправа 7. Хімічний елемент, що належить до галогенів, - це:

А Ферум; Б Манган; В Йод; Г Неон.

Галогени розміщуються у VII групі головної підгрупи.

 

Вправа 8. Летка сполука елемента з Гідрогеном має загальну формулу RH3. Елемент належить до групи: А III; Б IV; В V; Г VI.

Значення валентності неметалічного елемента у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, у якій розміщений елемент. Позначимо номер групи через х, тоді 8-х=3, звідси х=5.

 

Додаткові завдання
Вправа 9. Неметалічні властивості елементів у ряду N - Р - As - Sb - Ві:

А послаблюються; В не змінюються;
Б посилюються; Г спочатку послаблюються, а далі посилюються.

Це елементи одної підгрупи, а в підгрупах із зростанням відносних атомних мас їхні неметалічні властивості послаблюються.


Вправа 10. Серед зазначених нижче елементів 4-го періоду елемент, що може виявляти однакові значення валентності за Оксигеном і Гідрогеном, - це: А Бром; Б Селен; В Арсен; Г Германій.

Максимальне значення валентності хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій вони перебувають. Значення валентності неметалічного елемента у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, у якій розміщений елемент.

Германій є елементом IV групи головної підгрупи і у сполуках з Гідрогеном має валентність 8-4=4.

 

Вправа 11*. Відносна атомна маса елемента дорівнює 31. Він утворює оксид, у якому масова частка цього елемента становить 0,437.

Формула оксиду:

А Р2О5
Б Р2О3

а характер оксиду

В основний Г кислотний Д амфотерний

Дано: Ar(E)=31, цим елементом є Фосфор Р, який має змінну валентність V і ІІІ, тому утворює два оксиди P2O5 i P2O3. ω(Р)=0,437.

Знайти: Р2Ох - ?

З формули обчислення масової частки елемента у сполуці

ω(E)=nAr(E)/Mr(сполуки) знаходимо молекулярну масу.

ω(Р)=2Ar(P)/Mr(Р2Ох), звідси Mr(Р2Ох)=2Ar(P)/ω(Р)=231/0,437=142

Число атомів Оксигену знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси.

Mr(Р2Ох)=2Ar(P)+хAr(О), звідси

х=(Mr(Р2Ох)-2Ar(P)):Ar(О)=(142-231):16=5.

Отже, формула оксиду Р2О5.

Характер оксиду Р2О5 кислотний, йому відповідає кислота Н3РО4.

 

Вправа 12*. Визначте валентність Хлору в перхлоратній (хлорній) кислоті НСІО4, напишіть формулу оксиду, що відповідає цій кислоті, й формулу леткої сполуки Хлору з Гідрогеном, зазначте назви всіх сполук.

НІСІхО4ІІ

1+х=24, звідси х=24-1, х=7 Отже, валентність хлору VII.

формула оксиду формула леткої сполуки
Cl2O7 - хлор (VII) оксид HCl - хлоридна кислота

 Інші завдання дивись тут...