Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю

Вправа 1. Запишіть електронні формули атомів Mg, Si, Cl і графічно зобразіть розміщення електронів за енергетичними комірками.

Магній   Mg

1s22s22p63s2

Силіцій   Si

1s22s22p63s2p2

Хлор   Сl

1s22s22p63s2p5

Вправа 2. Максимальне число електронів, які можуть займати 3 s-підрівень, дорівнює:

А 1 Б 2 В 6 Г 8

Третій s-підрівень складається з однієї орбіталі, а на кожній орбіталі максимально можуть розміститися два електрони.

 

Вправа 3. На зовнішньому енергетичному рівні атома Сульфуру міститься електронів:

А  2 Б  4 В  6 Г  8

Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома хімічного елемента дорівнює номеру групи. Сульфур є елементом VI групи.

 

Вправа 4. Скільки завершених енергетичних рівнів міститься в атомах хімічних елементів із протонними числами 4, 10, 17? Відповідь поясніть.

Число енергетичних рівнів дорівнює номеру періоду, в якому перебуває елемент. Усі запропоновані хімічні елементи є елементами головних підгруп, тому в них число електронів на зовнішньому енергетичному рівні дорівнює номеру групи. Всі завершені енергетичні рівні мають елементи головних підгруп VIII групи, у інших елементів завершеними є лише попередні енергетичні рівні, тобто від номера періоду треба відняти одиницю.

Отже, для хімічного елемента:

№ 4 (період 2, група ІІ) - один завершений енергетичний рівень,

№ 10 (період 2, група VIII)- два завершені енергетичні рівні,

№ 17 (період 3, група VII) - два завершені енергетичні рівні.

 

Вправа 5. Число протонів у ядрі атома Феруму дорівнює:

А  2 Б  8 В  26 Г  56

На число протонів у ядрі атома вказує порядковий номер елемента. Ферум має №26.

 

Вправа 6. Заповнення електронів р-підрівня відбувається в атомах:

А  Калію Б  Сульфуру В  Гелію Г  Алюмінію

Заповнення електронів р-підрівня відбувається в атомах головних підгруп ІІІ-VIII груп елементів 2 - 6 періодів.

 

Вправа 7. Число електронів на зовнішньому електронному р-підрівні атома Хлору дорівнює:

А  7 Б  3 В  5 Г  6

Хлор міститься у головній підгрупі VII групи, тому на останньому енергетичному рівні містить 7 електронів, з них, 2 s-електрони і 5 р-електрони.

 

Вправа 8. Елемент, атом якого має конфігурацію 1s22s22p63s2p1 - це

А  Al Б  В В  Cl Г  Na

Атом Алюмінію має три енергетичні рівні (хімічний елемент третього періоду), на останньому енергетичному міститься три електрони (хімічний елемент головної підгрупи ІІІ групи), з них, 2 s-електрони s 1-р електрон.

  

Додаткові завдання

Вправа 9. Запишіть електронну конфігурацію атома Калію.

1s22s22p63s2p64s1

 

Вправа 10. Електронна конфігурація 1s22s22p63s2p64s2 відповідає атому:

А  Са Б  К В  Sc Г  Ar

Складіть схему розподілу цього атома за енергетичними комірками.

 

Атом Кальцію має чотирии енергетичні рівні (хімічний елемент четвертого періоду), на останньому енергетичному міститься два електрони (хімічний елемент головної підгрупи ІІ групи), які є s-електронами.

 

Вправа 11. Скорочена електронна конфігурація основного стану ... 3d54s24p0 відповідає атому із зарядом ядра:

А  20 Б  25 В  30 Г  35

Вправа 12. Серед наведених позначень електронних конфігурацій неможливими є:

А  1 Б  1s2 В  2d4 Г  3f2

Відповідь мотивуйте. Перший енергетичний рівень не містить р-підрівнів, другий енергетичний рівень не містить d-підрівнів, третій енергетичний рівень не містить f-підрівнів.

 

Вправа 13*. Одну вільну р-орбіталь має на зовнішньому електронному рівні атом:

А  Берилію Б  Алюмінію В  Карбону Г  Скандію

 Інші завдання дивись тут...