Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю

Вправа 1. Запишіть електронні формули атомів Mg, Si, Cl і графічно зобразіть розміщення електронів за енергетичними комірками.

Магній   Mg

1s22s22p63s2

Силіцій   Si

1s22s22p63s23p2

Хлор   Сl

1s22s22p63s23p5

Вправа 2. Максимальне число електронів, які можуть займати 3 s-підрівень, дорівнює:

А 1 Б 2 В 6 Г 8

Третій s-підрівень складається з однієї орбіталі, а на кожній орбіталі максимально можуть розміститися два електрони.

 

Вправа 3. На зовнішньому енергетичному рівні атома Сульфуру міститься електронів:

А  2 Б  4 В  6 Г  8

Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома хімічного елемента дорівнює номеру групи. Сульфур є елементом VI групи.

 

Вправа 4. Скільки завершених енергетичних рівнів міститься в атомах хімічних елементів із протонними числами 4, 10, 17? Відповідь поясніть.

Число енергетичних рівнів дорівнює номеру періоду, в якому перебуває елемент. Усі запропоновані хімічні елементи є елементами головних підгруп, тому в них число електронів на зовнішньому енергетичному рівні дорівнює номеру групи. Всі завершені енергетичні рівні мають елементи головних підгруп VIII групи, у інших елементів завершеними є лише попередні енергетичні рівні, тобто від номера періоду треба відняти одиницю.

Отже, для хімічного елемента:

№ 4 (період 2, група ІІ) - один завершений енергетичний рівень,

№ 10 (період 2, група VIII)- два завершені енергетичні рівні,

№ 17 (період 3, група VII) - два завершені енергетичні рівні.

 

Вправа 5. Число протонів у ядрі атома Феруму дорівнює:

А  2 Б  8 В  26 Г  56

На число протонів у ядрі атома вказує порядковий номер елемента. Ферум має №26.

 

Вправа 6. Заповнення електронів р-підрівня відбувається в атомах:

А  Калію Б  Сульфуру В  Гелію Г  Алюмінію

Заповнення електронів р-підрівня відбувається в атомах головних підгруп ІІІ-VIII груп елементів 2 - 6 періодів.

 

Вправа 7. Число електронів на зовнішньому електронному р-підрівні атома Хлору дорівнює:

А  7 Б  3 В  5 Г  6

Хлор міститься у головній підгрупі VII групи, тому на останньому енергетичному рівні містить 7 електронів, з них, 2 s-електрони і 5 р-електрони. Електронна конфігурація атома Хлору 1s22s22p63s23p5.

 

Вправа 8. Елемент, атом якого має конфігурацію 1s22s22p63s23p1 - це

А  Al Б  В В  Cl Г  Na

Атом має три енергетичні рівні (вказує останній коефіцієнт перед буквою), тому хімічний елемент перебуває у третьому періоді, на останньому енергетичному рівні має три електрони (два s-електрони і один р-електрон), тому є елементом головної підгрупи ІІІ групи. Отже, шуканий елемент - Алюмінй.

  

Додаткові завдання

Вправа 9. Запишіть електронну конфігурацію атома Калію.

1s22s22p63s23p64s1

 

Вправа 10. Електронна конфігурація 1s22s22p63s23p64s2 відповідає атому:

А  Са Б  К В  Sc Г  Ar

Атом має чотири енергетичні рівні (вказує останній коефіцієнт перед буквою), тому хімічний елемент перебуває у четвертому періоді, на останньому енергетичному рівні має два s-електрони, тому є елементом головної підгрупи ІІ групи. Отже, шуканий елемент - Кальцій.

Складіть схему розподілу цього атома за енергетичними комірками.

 

Вправа 11. Скорочена електронна конфігурація основного стану ... 3d54s24p0 відповідає атому із зарядом ядра:

А  20 Б  25 В  30 Г  35

Заповнення d-підрівня попереднього енергетичного рівня свідчить про те, що це елемент побічної підгрупи. 

Атом має чотири енергетичні рівні (вказує останній коефіцієнт перед буквою), тому хімічний елемент перебуває у четвертому періоді. На останньому енергетичному рівні атома є 7 електронів (5+2+0=7), тому елемент розміщується у VII групі. Отже, запропонована конфігурація відповідає атому із зарядом ядра 25.

 

Вправа 12. Серед наведених позначень електронних конфігурацій неможливими є:

А  1 Б  1s2 В  2d4 Г  3f2

Відповідь мотивуйте. Перший енергетичний рівень (вказує коефіцієнт перед буквою) не містить р-підрівня, другий енергетичний рівень не містить d-підрівня, третій енергетичний рівень не містить f-підрівня.

 

Вправа 13*. Одну вільну р-орбіталь має на зовнішньому електронному рівні атом:

А  Берилію Б  Алюмінію В  Карбону Г  Скандію

Запишемо скорочені електронні конфігурації основного стану атомів запропонованих елементів.

Берилій ...2s2, Алюміній ...3s23p1, Карбон ...2s22p2,

Скандій ...3d14s2 (зверніть увагу, що заповнюється d-підрівень попереднього рівня, бо це елемент побічної підгрупи).

Отже, три р-орбіталі на останньому енергетичному рівні мають Алюміній і Карбон, але Алюміній містить один р-електрон, тому вільними є дві р-орбіталі, а Карбон - два р-електрони, тому вільною є одна р-орбіталь.

 Інші завдання дивись тут...