Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю

Вправа 1. Поясніть причину періодичності в зміні властивостей хімічних елементів, розміщених у порядку зростання зарядів ядер їхніх атомів. Із  зростанням зарядів ядер атомів періодично повторюється структура зовнішнього енергетичного рівня атома (кількість валентних електронів), що призводить до періодичної зміни властивостей елементів і утворених ними речовин. Саме тому кожен період починається металічним (лужним) елементом і закінчується неметалічним (галогеном). Інертні елементи хімічно пасивні.

 

Вправа 2. Як пояснити з погляду теорії будови атома зміну властивостей елементів у періодах від металічних до неметалічних? У періоді за зростанням заряду ядер і зменшення радіуса, посилюється сила притягання ядром електронів зовнішнього енергетичного рівня. Властивість віддавати електрони послаблюється, а приєднувати посилюється.

 

Вправа 3. Як пояснити хімічну пасивність інертних газів? Інертні елементи мають надзвичайно  стійку електронну оболонку атома (енергетичний рівень завершений, всі електрони спарені), що зумовлює їх хімічну  пасивність.

 

Вправа 4. Наведіть приклади періодично повторювальних явищ, відомих вам у результаті вивчення інших предметів. 

Щорічна зміна пори року (весна, літо, осінь, зима), щотижня зміна днів (понеділок, вівторок,..., неділя), щодоби зміна дня і ночі тощо.

 

Вправа 5. Зростання атомних радіусів спостерігається в ряду елементів:

А. Na, Mg, Al, Si;

Б. C, N, O, F;

В. O, S, Se, Te;

Г. I, Br, Cl, F.

Радіус атомів у періодах Періодичної системи спадає зліва направо, а у групах головних підгруп зростає зверху донизу. 

 

Вправа 6. Найбільший радіус атома має елемент:

F. Be    Б. Mg    В. Ca     А. Ra.

На радіус атома суттєво впливає число енергетичних рівнів в атомі (визначається номером періоду). Ra є елементом 7 періоду, тому має найбільший радіус.

 

Вправа 7. Найінтенсивніше реагуватимуть між собою:

А. Fe i P;

Б. Bi i Br2;

В. Na i Cl2;

Г. Au i I2.

Na - лужний елемент (типовий метал), а Cl - галоген (типовий неметал).

 

Вправа 8. Серед наведених електронних конфігурацій Оксигену неправильною є А.

У Оксигену 2 р-підрівень містить чотири електрони, з них, два спарені і два неспарені, які розміщуються за правилом: електрон займає вільну орбіталь, а за відсутності вільної – утворює пару з іншим електроном у напівзаповненій орбіталі. 

 

Вправа 9. Характеристики атомів елементів, що перебувають у періодичній залежності від заряду ядра, - це

А. маса;           В. валентність;

Б. Радіус          Г. металічні та неметалічні властивості.

 

Додаткові завдання.

Вправа 10. Скільки завершених енергетичних рівнів міститься в атомах елементів з протонними числами

а) 5; Один

б) 12; Два

в)18? Три

Відповідь поясніть.

Число енергетичних рівнів в атомі визначається номером періоду і енергетичний рівень є завершеним, коли містить 8 валентних електронів (показує номер групи). У всіх елементів VIII групи головної підгрупи на кількість завершених енергетичних рівнів вказує номер періоду, в якому розміщений елемент, а для решти груп завершеним є номер періоду на одиницю менший, ніж той, в якому елемент розміщений.

 

Вправа 11. Формула вищого оксиду елемента із величиною заряду ядра +24 - це:

А. EO    Б.E2O7   В. EO3    Г. E2O3.

Елемент із зарядом ядра +24 розміщений у VI групі. Номер групи, як правило, збігається з вищою валентністю хімічного елемента, що він виявляє у сполуках з Оксигеном (ЕVIО3II). 


Вправа 12. Формула сполуки з Гідрогеном елемента з протонним числом +32 - це:

А. EH   Б. EH2  В. EH3    Г. EH4.

Хімічний елемент з №32 перебуває' у IV групі, а у летких сполуках з Гідрогеном валентність елемента обчислюється як різниця числа 8 і номера групи, в якій він перебуває, тобто, 8-4=4, тому формула сполуки ЕН4.

 

Вправа 13*. Знаючи протонні числа елементів 8, 13, 18, але не користуючись Періодичною системою, напишіть електронні формули атомів цих елементів і визначте їх характер.

№8 №13 №18

1s22s22p4

неметалічний

1s22s22p63s23p1

металічний

1s22s22p63s23p6

інертний

Оскільки протонне число елемента 8, тому кількість електронів теж 8. На одній орбіталі міститься не більше двох електронів, тому число орбіталей 4 (8:2=4). Знаємо, що кожен 1s-, 2s-підрівень містить 1 орбіталь, а кожен 2p-підрівень - 3 орбіталі, тому в атомі елемента кожен 1s-, 2s-підрівень буде мати 2 електрони, а 2р-підрівень - 4 електрони.

Оскільки протонне число елемента 13, тому кількість електронів теж 13. На одній орбіталі міститься не більше двох електронів, тому число орбіталей 6 і один неспарений електрон (13:2=6, остача 1). Знаємо, що кожен 1s-, 2s-, 3s-підрівень містить 1 орбіталь, а кожен 2р-, 3р-підрівень - 3 орбіталі, тому в атомі елемента кожен 1s-,2s-, 3s-підрівень буде мати 2 електрони, 2р-підрівень - 6 електронів, а 3р-підрівень - 1 електрон. 

Оскільки протонне число елемента 18, тому кількість електронів теж 18. На одній орбіталі міститься не більше двох електронів, тому число орбіталей 9 (18:2 = 9). Знаємо, що кожен 1s-, 2s-, 3s-підрівень містить 1 орбіталь, а кожен 2р-, 3р-підрівень - 3 орбіталі, тому в атомі елемента кожен 1s-, 2s-, 3s-підрівень буде мати 2 електрони, а кожен 2р-, 3р-підрівень - 6 електронів. 

Елементи, атоми яких на зовнішньому енергетичному рівні мають мало електронів (1-3) є металічними, атоми яких на зовнішньому енергетичному рівні мають багато електронів (4-8) - неметалічні. 

 

Вправа 14*. Елемент зі скороченою електронною конфігурацією атома ... 3p64s2:

А металічний елемент;

Б розміщується у третьому періоді;

В. розміщується у головній підгрупі ІІІ групи;

Г має валентність 2.

 

Вправа 15*. Елемент із протонним числом 114 повинен мати хімічні властивості, подібні до властивостей:

А. Платини Pt;

Б Арсену As; 

В. Плюмбуму Pb;

Г. Меркурію Hg.

Хімічний елемент був би елементом 7 періоду IV групи головної підгрупи. Подібні хімічні властивості мають елементи, що розміщені в одній групі головної підгрупи.

Інші завдання дивись тут...