Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю

Вправа 1. Що таке йонний зв'язок? Хімічний зв'язок, утворений внаслідок взаємодії йонів, називається йонним зв'язком.

Між якими елементами він виникає? Між атомами елементів, що суттєво відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами.

 

Вправа 2. Чим відрізняється йонний зв'язок від ковалентного полярного і неполярного? Відповідь поясніть. Йонний зв'язок утворюється передачею електронів більш електронегативному атому, а ковалентний полярний і неполярний - утворенням спільних електронних пар, які зв'язують атоми. У речовинах з йонним зв'язком атоми жорстко не з'єднуються один з одним, а просто притягуються один до одного електростатичними взаємодіями.

 

Вправа 3. Напишіть схеми утворення йонного зв'язку:

а) у калій броміді KBr;

K0 - 1 e -> K+;

Br0 + 1e -> Br-;

Na+ + Br- -> NaBr.

б) у натрій сульфіді Na2S;

Na0 - 1 e -> Na+;

S0 + 2e -> S2-;

Na+ + S2- -> Na2S.

в) у кальцій нітриді Ca3N2.

Ca0 - 2 e -> Ca2+;

N0 + 3e -> N3-;

Ca2+ + N3- -> Ca3S2.

 

Вправа 4. Серед наведених формул речовин зазначте сполуки з йонним, полярним і неполярним ковалентним зв'язками і поясніть їх будову:

Сполуки з йонним

зв'язком

Сполуки з полярним

ковалентним зв'язком

Сполуки з неполярним

ковалентним зв'язком

СaS, ZnCl2 Н2О, НІ, SiH4, CCl4 РН3

Ковалентний неполярний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів з однаковою електронегативністю, а ковалентний полярний - між атомами неметалічних елементів з різною електронегативністю. У сполуці РН3 - атоми неметалічних елементів Р і Н мають однакову величину електронегативності. Йонний зв'язок виникає між атомами елементів, що суттєво відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами.

 

Вправа 5. Запишіть формули сполук (зазначте їхні назви), до складу яких входять такі йони:

а) Na+ i Br-NaBr (натрій бромід)

б) Ba2+ i Cl-; BaCl2 (барій хлорид)

в) K+ i S2-. K2S (калій сульфід)

 

Вправа 6. Яскраво виражений йонний зв'язок у пари атомів:

А  К-F; 

Б  O-F;  

В  F-F;
Г  P-F.

Найтиповіший йонний зв'язок виникає в сполуках, утворених лужними елементами і галогенами (К - лужний елемент і F - галоген).

 

Вправа 7. Хлор у сполуках утворює йонні зв'язки з:

А  К;   Б  H;   В  Ca;   Г  C.

Хлор - типовий неметалічний елемент, а йонний зв'язок виникає між атомами елементів, що різко відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами.

 

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ

Вправа 8. Пара елементів, атоми яких під час хімічної взаємодії виявляють максимальну тенденцію до утворення сполуки з йонним зв'язком - це:

А Са i F;

Б C i N;

В Na i F;

Г Li i H.

Найтиповіший йонний зв'язок виникає в сполуках, утворених лужними елементами і галогенами (Na - лужний елемент, а F - галоген).

 

Вправа 9. Між атомами елементів з протонними числами 3 і 9 виникає зв'язок:

А  ковалентний полярний;

Б  ковалентний неполярний;

В  йонний.

Літій Li (№3) - типовий металічний елемент (лужний), а Хлор Cl (№9) - типовий неметалічний елемент (галоген).

 

Вправа 10*. У натрій гідроксиді NaOH йонними є зв'язки:

А  між Натрієм і Оксигеном;

Б  між Гідрогеном і Оксигеном;

В  між Натрієм і Гідрогеном;

Г  усі зв'язки.

Na->OH

Бо Натрій і Оксиген - металічний і неметалічний елементи, що суттєво відрізняються за електронегативністю.

 

Вправа 11*. Порівняйте будову йонів Mg i F з будовою Неону Ne. Знайдіть подібні і відмінні ознаки.

Порівняємо будову:

Mg2+  1s22s22p6

F-      1s22s22p6

Ne     1s22s22s6

Подібні ознаки: однакова кількість енергетичних рівнів, загальне число електронів, кількість електронів на останньому енергетичному рівні.

Відмінні ознаки: різний заряд ядра, йони Mg2+ i F- - заряджені частинки, а атом Неону - електронейтральний.

 

Вправа 12*. На що перетворився б атом Аргону, якби з його ядра зник один протон, а електронна оболонка залишилася без змін? На йон Хлору Cl-.

Атом Аргону містить 18 протонів (порядковий №18) і 18 електронів. Ядро невідомого елемента буде містити 17 протонів (18-1=17). На кількість протонів вказує порядковий номер елемента, тому шуканим елементом буде Хлор. Атом Хлору містить 17 протонів і 17 електронів, а 18 електронів буде мати йон Хлору Cl-

 

Вправа 13*. В якої з двох речовин - LiH чи CsH - йонний тип хімічного зв'язку виражений сильніше? Чому Електронегативність Гідрогену 2,1, а активні металічні елементи мають значення електронегативності менші за 1,6. Беремо до уваги, що у групах електронегативність елементів зростає знизу догори, тому електронегативність Літію буде більшою, ніж Цезію, тобто, дуже відмінна електронегативність буде між Гідрогеном і Цезієм. Йонний зв'язок виражений сильніше, коли взаємодіють атоми з дуже відмінною електронегативністю.

Інші завдання дивись тут...