Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю
Вправа 1. У чому полягає відмінність йонних, атомних і молекулярних кристалічних ґраток? Відмінність полягає у частинках, які розміщуються у вузлах кристалічних ґраток, і від природи хімічного зв’язку частинок у кристалі. У йонних  кристалічних ґратках у вузлах розміщуються різнойменно заряджені йони, які розташовуються в шахматному порядку й утримуються силами взаємного притягання, у молекулярних  -  молекули, зв'язані між собою силами міжмолекулярної взаємодії, у атомних – атоми, які утримуються ковалентним зв’язком.

Вправа 2. Як, знаючи фізичні властивості речовини, можна дійти висновку про тип її кристалічних ґраток? Покажіть на прикладі. Наприклад, цукор має малу твердість, є крихкий, має низькі температури плавлення і кипіння, розчиняється у воді, отже, має молекулярні кристалічні ґратки. Кухонна сіль є твердою, крихкою, має високу температуру плавлення і кипіння, розчиняється у воді, отже, має йонні кристалічні ґратки. Річковий пісок є твердим, некрихким, має високу температури плавлення і кипіння, не розчиняється у воді, отже, має атомні кристалічні ґратки. 

Вправа 3. Поясніть причину  відмінності температури плавлення речовин із різними типами кристалічних ґраток. Чим міцніший хімічний зв'язок, що утримує частинки у вузлах кристалічних ґраток, тим міцніші кристали, тим твердіша речовина, тим вищою є її температура плавлення. Речовини з молекулярними кристалічними  ґратками мають малу твердість, відповідно температура плавлення є низькою, бо міжмолекулярна взаємодія між молекулами, що розміщуються у вузлах кристалічних  ґраток є набагато слабшою, ніж ковалентний зв’язок у молекулах. Речовини з йонними кристалічними  ґратками є твердими, тому мають високі температури плавлення, а з атомними - дуже твердими, тому мають найвищі температури плавлення.

Вправа 4. За якими ознаками можна віднести до речовин з молекулярними кристалічними ґратками:

а) лід; Низькі температури плавлення і кипіння, крихкість.

б) нафтален. Низькі температури плавлення і кипіння.

Вправа 5.    Молекулярні кристалічні ґратки можуть мати речовини з хімічним зв'язком:

А йонним;
Б металічним;
В ковалентним полярним;
Г ковалентним неполярним.

Вправа 6. Речовини з молекулярними кристалічними ґратками:

А легкоплавкі;
Б леткі;
В добре проводять електричний струм
Г мають низьку теплопровідність.

Вправа 7. Речовина, що має найвищу температуру плавлення, - це:

А йод;
Б лід; В кальцій фторид CaF2.

Йод і лід утворені ковалентним хімічним зв'язком і мають молекулярну кристалічну ґратку, тому є легкоплавкими, а кальцій фторид - йонними зв'язком і має йонну кристалічну ґратку, тому є тугоплавким.


Додаткові завдання
Вправа 8*. Яке передбачення про кристалічні ґратки речовини можна висловити: якщо відомо, що за стандартних умов вона перебуває у газуватому стані, за температури - 400°С являє собою безбарвні кристали, які не проводять електричний струм. Вказана речовина має молекулярні кристалічні  ґратки.

 

Вправа 9*. Речовина, хімічні зв'язки в якій сформовані між атомами елементів зарядами ядер +1 і +16, у твердому стані має кристалічні ґратки:

А йонні; Б молекулярні; В атомні.

Сірководень H2S утворений ковалентним хімічним зв'язком і має молекулярну кристалічну ґратку.

 

Вправа 10*. Речовина, утворена елементами зі скороченими електронними конфігураціями ...3s23p0 і ...3s23p5, має кристалічні ґратки:

А атомні;
Б йонні; В молекулярні.

Натрій хлорид NaCl утворений йонним хімічним зв'язком і має йонну кристалічну ґратку.

Інші завдання дивись тут...