Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю
Вправа 1. Скільки атомів Гідрогену й Оксигену міститься у воді Н2О кількістю речовини 1 моль (виконати усно)? Молекула Н2О містить 2 атоми Гідрогену і 1 атом Оксигену, тому в 1 моль води Н2О міститься 2 моль атомів Гідрогену і 1 моль атомів Оксигену.

Вправа 2. Скільки атомів містить:

а) мідь кількістю речовини 3 моль;

Відомо: n(Cu)=3 моль. Знайти: N(Cu) -?
Розв’язування:

І спосіб
З формули n=N/NA, де NA- стала Авогадро і чисельно дорівнює 6
1023моль-1, знаходимо число структурних частинок (атомів) N=n•NA
N(Cu)=N(Cu)
NA=3 моль•61023 моль-1=181023 

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв’язуємо її. 

У 1 моль міді міститься 61023 атомів Cu, тоді
в 3 моль міді будуть міститися 
х атомів Cu. 

1 моль / 3 моль = 61023 / х, звідси
х моль • 1 моль = 6
1023 • 3 моль
,
х = (
61023 • 3 моль) : 1 моль   
х = 
61023

Відповідь: 181023 атомів.

б) залізо кількістю речовини 0,5 моль?
Відомо: n(Fe)=0,5 моль. Знайти: N(Fe) -?
Розв’язування:

І спосіб
З формули n=N/NA, де NA- стала Авогадро і чисельно дорівнює 6
1023моль-1, знаходимо число структурних частинок (атомів) N=n•NA
N(Fe)=n(Fe)NA=0,5 моль•61023 моль-1=31023 

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв’язуємо її. 

У 1 моль заліза міститься 61023 атомів Fe, тоді
в 0,5 моль заліза будуть міститися 
х атомів Fe.
1 моль / 0,5 моль = 6
1023  / х, звідси
х моль • 1 моль = 6
1023 • 0,5 моль
,
х = (
61023 • 0,5 моль) : 1 моль   
х = 
31023

Відповідь: 31023 атомів.

Вправа 3. Скільки молекул і атомів містить азот N2 кількістю речовини 2 моль?
Відомо: n(N2)=2 моль. Знайти: N(N2)-?, N(N)-?
Розв’язування:

1. Знаходимо кількість молекул у заданій порції речовини.

І спосіб

З формули n=N/NA, де NA- стала Авогадро і чисельно дорівнює 61023моль-1, знаходимо число структурних частинок (молекул) N=n•NA
N(N2)=n(N2)
NA=2 моль • 61023 моль-1=121023

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

У 1 моль азоту міститься 61023 молекул N2, тоді
в 2 моль азоту буде міститися 
х молекул N2.
1 моль / 2 моль = 6
1023 / х, звідси
х моль • 1 моль = 6
1023 • 2 моль,
х = (
61023 • 2 моль) : 1 моль   
х = 
121023

2. Знаходимо кількість атомів. 

Молекула азоту N2 містить два атоми Нітрогену, тому кількість атомів Нітрогену буде удвічі більшою, ніж кількість молекул.

N(N)=2N(N2)=2121023=241023  

Відповідь: 121023 молекул;  241023 атомів.

Вправа 4. Яку кількість речовини становить: а) 3
1023 атомів Сульфуру; 6) 181023 молекул брому Вr2?
Відомо: а) N(S)=3
1023;  б) N(Br2)=181023.

Знайти:  а) n(S)-?; б) n(Br2)-?
Розв’язування:
I спосіб
Кількість речовини структурних частинок (атомів, молекул) обчислюємо за формулою n=N/NA, де NA- стала Авогадро і чисельно дорівнює 6•1023моль-1.
а) n(S)=N(S)/NA=3
1023 : 61023 моль-1=0,5 моль 
б) n(Br2)=N(Br2)/NA=18
1023 : 61023 моль-1= 3 моль 
ІІ спосіб
а) 
Складаємо пропорцію і розв’язуємо її.

61023 атомів S міститься в 1 моль сірки, тоді
3
1023 атомів S буде міститися в х моль сірки.
6
1023 / 31023 = 1 моль / х моль, звідси
х моль • 6
1023 =1 моль • 3
1023 ,
х = (1 моль • 3
1023) : 61023  
х = 0,5 моль
б) 
Складаємо пропорцію і розв’язуємо її.

61023молекул Br2 міститься в 1 моль брому, тоді
18
1023молекул Br2 буде міститися в х моль брому.
6
1023 / 181023 = 1 моль / х моль, звідси
х моль • 6
1023 = 1 моль • 18
1023,
х = (1 моль • 18
1023) : 61023  
х = 3 моль
Відповідь: а) 0,5 моль; б) 3 моль.

Додаткові завдання 5*.

Заповни таблицю:

Речовина Формула

Кількість

речовини,

моль

Маса, г

Число молекул 

або атомів

Водень Н2 1 моль 2 г  181023
Залізо Fe 2 моль 112 г  121023
Вуглекислий газ СО2 0,5 моль 22 г  31023

Вправа 6*. Число атомів Оксигену в озоні Оз масою 48 г становить:

а) 6  1023
б) 3  1023
в) 12  1023; г) 18  1023.

Відомо: m(O3)=48 г. Знайти: N(O)-?
Розв’язування:
I спосіб
Кількість речовини у порції заданої маси обчислюємо за формулою n=m/M, де M=Mr г/моль.
Mr(O3)=3•Ar(O)=3•16=48; M(О3)=48 г/моль.
n(О3)=m(O3)/M(O3)=48 г : 48 г/моль = 1 моль
Молекула озону О3 містить три атоми Оксигену, тому в 1 моль озону міститься 3 моль атомів Оксигену: n(O)=3
n(O3)=31 моль=3 моль.

З формули n=N/NA, де NA- стала Авогадро і чисельно дорівнює 61023 моль-1, знаходимо число структурних частинок (атомів) N=n•NA.
N(O)=n(O)
NA=3 моль • 61023 моль-1=181023 

IІ спосіб
Кількість речовини у порції заданої маси обчислюємо за формулою n=m/M, де M=Mr г/моль.
Mr(O3)=3•Ar(O)=3•16=48; M(О3)=48 г/моль.
N(О3)=m(O3)/M(O3)=48 г : 48 г/моль = 1 моль
З формули n=N/NA, де NA- стала Авогадро і чисельно дорівнює 6
1023 моль-1, знаходимо число структурних частинок (молекул) N=n•NA.
N(O3)=n(O3)
NA=1 моль • 61023 моль-1=61023

Молекула озону О3 містить три атоми Оксигену, тому кількість атомів Оксигену утричіі більша, ніж кількість молекул. N(O)=3N(O3)=3 • 61023=181023.

Відповідь: в озоні масою 48 г міститься 181023 атомів Оксигену.

Інші завдання дивись тут...