Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю
Вправа 1. Відносна густина сульфур(ІV) оксидi за воднем дорівнює 32, отже, його відносна молекулярна маса становить:

А 8;
Б 16; В 32; Г 64.

Відомо: DH2(SO2)=32

Знайти Mr(SO2)-?

Розв'язання:

DH2(SO2)=Mr(SO2)/Mr(H2), тому Mr(SO2)/Mr(H2)=32, звідси

Mr(SO2)=32Mr(H2)=32•2Аr(H)=32•2•1=64

Відповідь: Mr(SO2)=64

 

Вправа 2. Відносна густина карбон (ІV) оксиду за воднем дорівнює:

А 10;
Б 22; В 20; Г 25.

Відомо: оксид CO2

Знайти DH2(CO2)-?

Розв'язання:

DH2(CO2)=Mr(CO2)/Mr(H2)

Mr(CO2)=Ar(C)+2Аr(O)=12+216=44, Mr(H2)=2Ar(H)=2•1=2.

DH2(CO2)=44/2=22

Відповідь: DH2(CO2)=22

 

Вправа 3. Якщо густина пари деякої речовини за воднем дорівнює 4, то її густина за гелієм становить:

А 8;
Б 2; В 4; Г 1.

Відомо: DH2(газу)=4

Знайти D(газу)-?

Розв'язання:

DH2(газу)=Mr(газу)/Mr(H2), тому Mr(газу)/Mr(H2)=4, звідси

Mr(газу)=4Mr(H2)=4•2Аr(H)=4•2•1=8

D(газу)=Mr(газу)/Mr(Hе)=Mr(газу)/Аr(Hе)=8:4=2

Відповідь: D(газу)=2

 

Вправа 4. Які з газів, формули яких СО2, СН4, SO2, Не, не можна використати для наповнення дитячих повітряних кульок? Чому? Повітряні кульки, наповнені газом, злітають, коли цей газ легший за повітря. Щоб дізнатися, легший чи важчий газ за повітря, потрібно визначити відносну густину цього газу за повітрям.

Dповітря(СО2)=Mr(СО2)/Mr(повітря)=(Ar(C)+2Ar(O))/Mr(повітря)=(12+216)/29 =44/29=1,5. Вуглекислий газ важчий за повітря, тому повітряна кулька, наповнена цим газом, не злетить.

Dповітря(СН4)=Mr(СН4)/Mr(повітря)=(Ar(C)+4Ar(Н))/Mr(повітря)=(12+41)/29 =16/29=0,6. Метан легший за повітря, тому повітряна кулька, наповнена цим газом, злетить. На практиці метан для цих цілей не використовують.

Dповітря(SО2)=Mr(SО2)/Mr(повітря)=(Ar(S)+2Ar(O))/Mr(повітря)=(32+216)/29 =64/29=2,2. Сульфур (IV) оксид важчий за повітря, тому кулька, наповнена цим газом, не злетить.

Dповітря(Не)=Mr(Не)/Mr(повітря)=Ar(Не)/Mr(повітря)=4/29=0,1. Гелій легший за повітря, тому повітряна кулька, наповнена цим газом, злетить. На практиці повітряну кульки наповнюють гелієм або в сумішші з повітрям.


Вправа 5. 1 л деякого газу за н.у. має масу 3,17 г. Густина цього газу за гелієм дорівнює:

А 17,00;
Б 17,75; В 18,00; Г 18,45.

Відомо: m(газу)=3,17 г, V(газу)=1 л

Знайти D(газу)-?

Розв'язання:

І спосіб

Молярну масу легко обчислити, знаючи масу 1 літра (бо це густина ρ=m/V=3,17 г/1 л=3,17 г/л).

М=VMρ, де VM - постійна величина і дорівнює за н.у. 22,4 л/моль та ρ=m/V.

М(газу)=22,4 л/моль3,17 г/л=71,008 г/моль, тому Mr(газу)=71

D(газу)=Mr(газу)/Mr(Hе)=Mr(газу)/Аr(Hе)=71/4=17,75

ІІ спосіб

1. Обчислюємо кільксть речовини газу об'ємом 1 л за формулою n=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль,

n=1 л : 22,4 л/моль=0,045 моль.

2. З формули n=m/M, де М=Мr г/моль, знаходимо молярну масу М=m/n.

М(газу)=3,17 г / 0,045 моль=71 г/моль. Беручи до уваги те, що М г/моль=Мr, маємо Mr(газу)=71.

3. Обчислюємо відносну густину.

D(газу)=Mr(газу)/Mr(Hе)=Mr(газу)/Аr(Hе)=71/4=17,75

Відповідь: D(газу)=17,75

Інші завдання дивись тут...