Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю
Вправа 1. Які з наведених оксидів взаємодіють з водою: барій оксид, калій оксид, купрум (ІІ) оксид, силіцій (IV) оксид, цинк оксид, сульфур (VІ) оксид? Напишіть рівняння реакцій.

BaO + H2O = Ba(OH)2

K2O + H2O = 2KOH

SO3 + H2O = H2SO4

Усі кислотні оксиди (за винятком силіцій (IV) оксиду SiO2) та оксиди лужних і лужноземельних елементів реагують з водою.

 

Вправа 2. Напишіть рівняння реакцій, що відповідають таким перетворенням:

Са -> СаО -> Са(ОН)2; S -> SO2 -> H2SO3.

2Ca + O2 = 2CaO

CaO + H2O = Ca(OH)2

S + O2 = SO2

SO2 + H2O = H2SO3

Вправа 3. Обчисліть масові частки елементів у натрій оксиді.

Mr(Na2O)=2Ar(Na)+Ar(O)=223+16=62

ω(Na)=2Ar(Na)/Mr(Na2O)=223/62=0,742 або,

помноживши знайдене значення на 100%, одержимо 74,2%

Масову частку Оксигену можна знайти так:

ω(О)=1 - ω(Na)=1 - 0,742 = 0,258

або так:

ω(О)=100% - ω(Na)=100% - 74,2% = 25,8%

чи так:

ω(О)=Ar(О)/Mr(2O)=16/62=0,258 або,

помноживши знайдене значення на 100%, одержимо 25,8%

Відповідь: ω(Na)=0,742 або 74,2%, ω(О)=0,258 або 25,8%.

 

Додаткові завдання
Вправа 4. Яку масу свинцевої руди треба взяти для добування свинцю масою 10 кг? Припускаємо, що домішок немає і руда являє собою чистий свинцевий блиск PbS.

Відомо: m(Pb)=10 кг = 10 000 г.

Кількість речовини свинцю знаходимо за формулою n=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Pb)=Ar(Pb)=207; M(Pb)=207 г/моль.

n(Pb)=10 000 г : 207 г/моль = 48,3 моль

У 1 моль PbS міститься 1 моль Pb, тому

n(PbS)=n(Pb)=48,3 моль.

Масу руди знаходимо за формулою m=nM, де M=Mr г/моль.

Mr(PbS)=Ar(Pb)+Ar(S)=207+32=239; M(PbS)=239 г/моль

n(PbS)=48,3 моль239 г/моль = 11544 г = 11 кг 544 г

Відповідь: треба взяти руди масою 11 кг 544 г.

Інші завдання дивись тут...