Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю

Вправа 1. Які хімічні властивості характерні для солей? Відповідь проілюструйте рівняннями реакцій.

1. Реагують з металами, що в ряду активності металів розміщені ліворуч від того металу, який входить до складу солей.

Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu

2. Реагують з розчинними основами - лугами, один з продуктів реакції випадає в осад.

FeCl2 + 2NaOH = Fe(OH)2↓ + 2NaCl

3. Реагують з кислотою за умови, що продуктами реакції є нерозчинна сіль або нестійка чи летка кислота, новоутворена кислота слабша, ніж реагуюча.  

AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3

4. Реагують розчинні солі між собою, один з продуктів реакції випадає в осад.  

CaCl2 + 2AgNO3 = 2AgCl + Ca(NO3)2

 

Вправа 2. З якими із зазначених речовин реагуватиме ферум (ІІ) хлорид. Напишіть рівняння можливих реакцій:

а) мідь;

FeCl2 + Cu ≠ не реагуватиме, бо мідь у ряді активності металів розміщується правіше від металу (заліза), що входить у склад солі.

6) кальцій карбонат;

FeCl2 + CaCO3  не реагуватиме, бо реакція відбувається між розчинними солями, а кальцій карбонат - нерозчинна сіль.

в) натрій гідроксид;

FeCl2 + 2NaOH = Fe(OH)2↓ + 2NaCl

г) арґентум нітрат;

2AgNO3 + FeCl2 = 2AgCl + Fe(NO3)2 

д) купрум (ІI) гідроксид;

FeCl2 + Cu(OH)2↓ ≠ не реагуватиме, бо солі взаємодіють з лугами (розчинні основи), а купрум (ІІ) гідроксид - нерозчинна основа. 

е) цинк.

FeCl2 + Zn = ZnCl2 + Fe

 

Вправа 3. Під час взаємодії заліза масою 7 г із розчином купрум (ІІ) сульфатом можна добути мідь масою:

А 2 г; Б 4 г; В 8 г; Г 16 г.

Відомо: m(Fe)=7 г. Знайти: m(Сu)-?

Розв'язування:

І спосіб 

Записуємо рівняння реакції:

      7 г                                x г

     Fe  +  CuSО4 =   FeSO4   +  Cu 

     56 г                               64 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль заліза Fe з утворенням 1 моль міді СuОбчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль. 

Mr(Fe)=Ar(Fe)=56, M(Fe)=56 г/моль. Маса 1 моль=56 г

Mr(Cu)=Ar(Сu)=64, M(Cu)=64 г/моль. Маса 1 моль=64 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

7 г / 56 г = x г / 64 г, звідси

х г • 56 г = 64 г • 7 г

х=64 г • 7 г / 56 г

х=8 г

Відповідь: m(Сu)=8 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Fe+CuSО4=FeSO4+Cu  

Обчислюємо кількість речовини заліза масою 7 г за формулою y=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Fe)=Ar(Fe)=56,  M(Fe)=56 г/моль

ν(Fe)=m(Fe):M(Fe)=7 г : 56 г/моль=0,125 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль заліза Fe з утворенням 1 моль міді Сu, кількості речовин однакові. Отже, якщо реакцію вступає 0,125 моль заліза, то в результаті реакції утворюється така ж кількість речовини міді, тому 

n(CH4)=n(C)=0,125 моль.

Знаходимо масу міді кількістю речовини 0,125 моль за формулою m=ν•M, де М=Mr г/моль.

Mr(Сu)=Ar(Cu)=64, M(Cu)=64 г /моль

m(Сu)=n(Cu)M(Cu)=0,125 моль64 г/моль=8 г

Відповідь: m(Сu)=8 г. 

 

Вправа 4. Унаслідок нейтралізації нітратною кислотою калій гідроксиду кількістю речовини 2 моль утворюється калій нітрат масою:

А 202 г Б 20,2 г В 101 г Г 10 г

Відомо: ν(KOH)=2 моль. Знайти  m(KNO3)-?  

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції.

 2 моль                    х г

   KOH   +  HNO3 = KNO3 + H2O

 1 моль                   101 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль калій гідроксиду КОН з утворенням 1 моль калій нітрату KNO3Обчислюємо молярну масу калій нітрату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(KNO3)=Ar(K)+Ar(N)+3Ar(O)=39+14+316=101, M(KNO3)=101 г/моль.

Маса 1 моль=101 г. 

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

2 моль / 1 моль = х г / 101 г, звідси

х г • 1 моль = 2 моль • 101 г

х = 2 моль • 101 г /1 моль

х = 202 г

Відповідь: m(KNO3)=202 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: KOH+HNO3=KNO3+H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль калій гідроксиду КОН з утворенням 1 моль калій нітрату KNO3, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,1 моль калій гідроксиду, то утворюється така ж кількість речовини калій нітрату KNO3, тому 

v(KNO3)=v(KOH)=2 моль.

Знаходимо масу калій нітрату кількістю речовини 2 моль за формулою m=v•M, де M=Mr г/моль.

Mr(KNO3)=Ar(K)+Ar(N)+3Ar(O)=39+14+316=101, M(KNO3)=101 г/моль.

m(KNO3)=v(KNO3)M(KNO3)=2 моль101 г/моль=202 г

Відповідь: m(KNO3)=202 г.

 

Вправа 5. Напишіть рівняння реакцій, за допомоги яких можна здійснити такі перетворення, і зазначте тип кожної реакції:

S->SO2->H2SO3->Na2SO3; Na->Na2O->NaOH->Na2ZnO2.

S + O2 = SO2

реакція сполучення

SO2 + H2O = H2SO3

реакція сполучення

H2SO3 + 2NaOH = Na2SO3 + 2H2O

реакція обміну (реакція нейтра-

лізації)

4Na + O2 = 2Na2O

реакція сполучення

Na2O + H2O = 2NaOH

реакція сполучення

2NaOH + Zn(OH)2 = Na2ZnO2 + 2H2O

реакція обміну

 

 

Додаткові завдання

Вправа 6*. Як здійснити перетворення.Напишіть відповідні рівняння реакцій.

Ва->Ва(ОН)2->ВаСl2->ВаСО3->Ва(NO3)2;

Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2O

BaCl2 + Na2CO3 = BaCO3+ 2NaCl 

BaCO3 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O + CO2

Zn->ZnSO4->ZnCl2->Zn(OH)2->Na2[Zn(OH)4].

Zn + Н2SO4 = ZnSO4 + Н2

ZnSO4 + BaCl2 = BaSO4 + ZnCl2

ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaCl

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4]

 

Вправа 7*. Як трьома різними способами добути такі сполуки. Напишіть відповідні рівняння реакцій.

а) купрум (ІІ) хлорид;

1. Cu + Cl2 = CuCl2

Взаємодія металів з неметалами

2. CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

Взаємодія основних оксидів з кислотами

3. Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O

Взаємодія основ з кислотами (реакція нейтралізації)

4. Cu + HgCl2 = CuCl2 + Hg

Взаємодія металів з солями 

5. CuSO4 + BaCl2= CuCl2 + BaSO4

Взаємодія  між собою розчинних солей 

б) магній ортофосфат.

1. 3Mg + 2H3PO4 = Mg3(PO4)2 + 3H2

Взаємодія металів з кислотами

2. 3Mg(OH)2 + 2H3PO4 = Mg3(PO4)2 + 6H2O

Взаємодія основ з кислотами (реакція нейтралізації)

3. 3MgO + P2O5 = Mg3(PO4)2

Взаємодія між собою основних і кислотних оксидів

4. 3MgO + 2H3PO4 = Mg3(PO4)2 + 3H2O

Взаємодія основних оксидів з кислотами

5. 3MgCl2 + 2Na3РО4= 6NaCl + Mg3(PO4)2

Взаємодія між собою розчинних солей 

Інші завдання дивись тут...