Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю

Вправа 1. Напишіть рівняння реакцій добування двома способами:

а) цинк оксиду; 6) фосфор (V) оксиду.

1. 2Zn + O2 = 2ZnO

Cполучення металів з киснем

2. Zn(OH)2 = ZnO + H2O

Термічний розклад нерозчинних основ

1. 4P + 5O2 = 2P2O5

Сполучення неметалів з киснем

2. 2РН3 + 4О2 = Р2О5 + 3Н2О

Горіння складних речовин

Вправа 2. Напишіть рівняння реакцій добування:

а) алюміній сульфату чотирма способами.

1. 2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2

Взаємодія металів з кислотами

2. 2Al + 3CuSO4 = Al2(SO4)3 + 3Cu↓

Взаємодія металів з солями

3. Al2O3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2O  

Взаємодія оксидів з кислотами

4. 2Al(OH)3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6H2O  

Взаємодія основ з кислотами (реакція нейтралізації) 

б) магній хлориду п'ятьма способами.

1. Mg + Cl2 = MgCl2

Взаємодія металів з неметалами

2. Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

Взаємодія металів з кислотами

3. Mg + CuCl2 = MgCl2 + Cu

Взаємодія металів з солями 

4. MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O  

Взаємодія основних оксидів з кислотами

5. Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 + 2H2O  

Взаємодія основ з кислотами (реакція нейтралізації)

6. MgSO4 + BaCl2= MgCl2 + BaSO4

Взаємодія розчинів солей

7. MgСO3 + 2HCl = MgCl2 + H2O + CO2

Взаємодія солей з кислотами  

 

Додаткові завдання

Вправа 3. Унаслідок дії нітратної кислоти на натрій карбонат кількістю речовини 0,25 моль виділяється карбон (ІV) оксид об'ємом (н. у.)

А 22,4 л; Б 11,2 л; В 5,6 л; Г 2,8 л.

Відомо: ν(Na2СO3)=0,25 моль. Знайти:  V(HNO3)-?  

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції.

            0,25 моль                  х л

 2HNO3 + Na2CO3  =  2NaNО3 + CO2+ H2O

            1 моль                     22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль натрій карбонату Na2СO3 з утворенням 1 моль вуглекислого газу СО(1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л). 

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

0,25 моль / 1 моль = х л / 22,4 л, звідси

х л • 1 моль = 0,25 моль • 22,4 л

х=0,25 моль • 22,4 л / 1 моль

х=5,6 л.

Відповідь: V(СO2)=5,6 л. 

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2HNO3+Na2CO3=2NaNО3+CO2+H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль натрій карбонату Na2СO3 з утворенням 1 моль вуглекислого газу СO2, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,25 моль натрій карбонату, то утворюється така ж кількість речовини вуглекислого газу, тому 

v(СO2)=v(Na2CO3)=0,25 моль.

Знаходимо об'єм вуглекислого газу кількістю речовини 0,25 моль за формулою V=v•VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

V(CO2)=v(CO2)VM=0,25 моль22,4 л/моль=5,6 л.

Відповідь: V(CO2)=5,6 л.

 

Вправа 4.* Якщо пропускати надлишок сульфур (ІV) оксиду крізь розчин гашеного вапна, утворюється кисла сіль. Напишіть рівняння реакції й обчисліть об'єм сульфур (ІV) оксиду (н. у.), який прореагував iз гашеним вапном, якщо при цьому добуто кальцій гідрогенсульфіт масою 50,5 кг.

Відомо: ν(Сa(НSO3)2)=50,5 кг = 50500 г. Знайти:  V(Са(HSO3)2)-?  

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції.

  х л                         50500 г

 2SO2 + Ca(OH)2  =  Ca(HSО3)2

  44,8 л                      202 г                                                

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль сульфур (IV) оксиду SO2 з утворенням 1 моль кальцій гідрогенсульфіту Са(НSО3)21 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, а 2 моль газу займуть у 2 рази більший об'єм, тобто 44,8 л. Обчислюємо молярну масу кальцій гідрогенсульфіту (M=Mrг/моль) і, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Са(НSО3)2)=Ar(Са)+2Ar(Н)+2Ar(S)+6Ar(O)=40+21+232+616=202,

M(Са(НSO3)2)=202 г/моль. Маса 1 моль=202 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

х л / 44,8 л = 50500 г / 202 г, звідси

х л • 202 г = 50500 г • 44,8 л

х = 50500 г • 44,8 л / 202 г

х = 11200 л = 11,2 м3

Відповідь: V(SO2)=11,2 м3. 

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2SO2+Ca(OH)2=Ca(HSО3)2

Обчислюємо кількість речовини кальцій гідрогенсульфіту Са(НSО3)2 масою 50500 г за формулою y=m/M, де М=Мrг/моль.

Mr(Са(НSО3)2)=Ar(Са)+2Ar(Н)+2Ar(S)+6Ar(O)=40+21+232+616=202,

M(Са(НSO3)2)=202 г/моль.

ν(Са(НSO3)2)=50500 г : 202 г/моль=250 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль сульфур (IV) оксиду SO2 з утворенням 1 моль кальцій гідрогенсульфіту Са(НSО3)2, кількість речовини сульфур (IV) оксиду у 2 рази більша кількості речовини кальцій гідренсульфіту. Отже, якщо в результаті реакції утворюється 250 моль кальцій гідренсульфіту, то в реакцію вступає сульфур (IV) оксид кількістю речовини у 2 рази більшою, тому 

v(SO2)=2v(Са(НSO3)2)=2250 моль=500 моль.

Знаходимо об'єм сульфур (IV) оксиду кількістю речовини 500 моль за формулою V=v•VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

V(SO2)=v(SO2)VM=500 моль22,4 л/моль=11200 л = 11,2 м3.

Відповідь: V(SO2)=11,2 м3.

Інші завдання дивись тут...

  • Олег
    Почему нет Параграфа 36? ---------> Додали
    9 квітня 2021 08:27