Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 Яку частинку називають атомом?

Атом — це найдрібніша хімічно неподільна частинка речовини.

 

Вправа 2 Що таке «молекула»?

Молекула — найдрібніша частинка речовини, що складається з атомів, сполучених між собою хімічними зв’язками.

 

Вправа 3 Що таке «хімічний елемент»?

Хімічний елемент — це вид атомів з певним зарядом ядра.

 

Вправа 4 Із поданого переліку випишіть речовини: кисень, цвях, цукор, олівець, вуглекислий газ, крохмаль, сніжинка.

Відповідь: кисень, вуглекислий газ, крохмаль

 

Вправа 5 Укажіть назви хімічних елементів, які мають такі порядкові номери у періодичній системі: 16, 19, 26.

Відповідь: Сульфур, Калій, Ферум

 

Вправа 6 Знайдіть у періодичній системі Карбон, Хлор, Аргентум і Манган. Укажіть відносні атомні маси цих елементів.

Відповідь: Ar(C)=12, Ar(Cl)=35,5, Ar(Ag)=108, Ar(Mn)=55

 

Вправа 7 Що таке валентність?

Валентність — здатність атома сполучатися з певною кількістю таких самих або інших атомів.

 

Середній рівень

Вправа 8 Напишіть формули речовин, які читаються так:

кальцій-о CaO

натрій-о-аш NaOH

аш-три-пе-о-чотири H3PO4

 

Вправа 9 Із наведеного переліку випишіть окремо формули простих і складних речовин; прості речовини класифікуйте на метали і неметали: Cu, Ca(OH)2, Al, S, H3PO4, H2, CO2, P, Mg.

Прості речовини: Cu, Al, S, H2, P, Mg,

з них, метали: Cu, Al, Mg

        неметали: S, P

Складні речовини: Ca(OH)2, H3PO4, CO2

 

Вправа 10 Які реакції називають реакціями розкладу? 

Реакціями розкладу називають реакції, під час перебігу яких із однієї речовини утворюються декілька нових речовин.

 

Вправа 11 Які реакції називають реакціями сполучення?

Реакції, під час перебігу яких із кількох речовин утворюється одна речовина, називають реакціями сполучення.

 

Вправа 12 Розташуйте хімічні сполуки за зростанням значення валентності хімічного елемента, сполученого з Оксигеном:

A) NO2    валентність N (IV)

Б) N2O3   валентність N (III)

В) NO     валентність N (II)

Г) N2O    валентність N (I)

Відповідь: ГВБА

 

Вправа 13 Складіть рівняння хімічної реакції між киснем і магнієм. Укажіть коефіцієнт біля формули продукту реакції.

а) 1

Б) 2

В) 3

Г) 4

O2 + 2Mg = 2MgO

Відповідь: Б

 

Достатній рівень

Вправа 14 Складіть формули сполук за валентністю елементів.

Відповідь: SiH4, ZnCl2, WO3, MoS3, N2O3, V2O5

 

Вправа 15 Перетворіть на хімічні рівняння такі схеми реакцій:

N2 + 3H2 = 2NH3

Na2SiO3 + 2HCl = H2SiO3 + 2NaCl

2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2

9C + 2Al2O3 = Al4C3 + 6CO

 

Вправа 16 Укажіть рівняння реакції, у якому неправильно дібрані коефіцієнти:

A) 2Н2О = 2Н2 + О

Б) N2 + O2 = 4NO 

В) C + O2 = CO2

Г) 2CO + O2 = 2CO2

Відповідь: Б

 

Вправа 17 Перетворіть схему реакції FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 на хімічне рівняння та вкажіть суму коефіцієнтів у його лівій частині.

A) 7

Б) 10

В) 11

Г) 15

4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2  4+11=15

Відповідь: Г

 

Вправа 18 Напишіть рівняння реакцій кисню із вуглецем, магнієм і міддю. 

O2 + C = CO2

O2 + 2Mg = 2MgO

O2 + 2Cu = 2CuO

До якого типу належать ці реакції'? До реакцій сполучення.

 

Високий рівень

Вправа 19 Напишіть рівняння реакцій горіння метану і гідроген сульфіду.

CH4 + 2H2S = CS2 + 4H2

 

Вправа 20 Замість крапок напишіть формули простих речовин. Складіть формули продуктів реакції за валентністю хімічних елементів. Складіть хімічні рівняння.

4Al + 3O2 = 2Al2O3

2Zn + O2 = 2ZnO

4P + 5O2 = 2P2O5

Si + O2 = SiO2

 

Вправа 21 Яка маса кисню вступила у реакцію із 16 г міді, якщо внаслідок реакції утворилося 20 г купрум (ІІ) оксиду? Напишіть рівняння відповідної реакції.

Відомо: m(Cu)=16 г, m(CuO)=20 г

Знайти: m(O2)-?

Розв'язування

O2 + 2Cu = 2CuO

За законом збереження маси речовин: маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті реакції, отримаємо:

m(O2)+m(Cu)=m(CuO), звідси m(O2)=m(CuO)-m(Cu)=20 г - 16 г=4 г

Відповідь: 4 г

 

Вправа 22 80 г метану повністю згоряють у кисні, в результаті реакції утворюється 220 г вуглекислого газу та 180 г води. Яка маса кисню вступила в реакцію? Напишіть рівняння відповідної реакції.

Відомо: m(CH4)=80 г, m(CO2)=220 г, m(H2O)=180 г

Знайти: m(O2)-?

Розв'язування

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

За законом збереження маси речовин: маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті реакції, отримаємо:

m(CH4)+m(O2)=m(CO2)+m(H2O), звідси 

m(O2)=m(CO2)+m(H2O)-m(CH4)=220 г + 180 г - 80 г=320 г

Відповідь: 320 г

 

Вправа 23 Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких із простих речовин можна одержати карбонатну кислоту.

С + O2 = CO2

2H2 + O2 = 2H2O

CO2 + H2O = H2CO3

 

Вправа 24*Яку масу малахіту (СuOН)2СO3 піддали термічному розкладанню, якщо серед продуктів реакції було виявлено 320 г купрум (ІІ) оксиду, 88 г вуглекислого газу і 36 г води? Напишіть рівняння відповідної реакції.

Відомо: m(CuO)=320 г, m(CO2)=88 г, m(H2O)=36 г

Знайти: m((CuOH)2CO3)-?

Розв'язування

(CuOH)2CO3 = 2CuO + H2O + CO2

За законом збереження маси речовин: маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті реакції, отримаємо:

m((CuOH)2CO3)=m(CuO)+m(H2O)+m(CO2)=320 г + 88 г + 36 г=444 г

Відповідь: 444 г

Інші завдання дивись тут...