Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 Що таке відносна молекулярна маса речовини?

Відносна молекулярна маса (Мг) показує, у скільки разів маса даної молекули більша за 1/12 маси атома Карбону.

 

Вправа 2 Як обчислюють відносну молекулярну масу за хімічною формулою речовини?

Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних атомних мас хімічних елементів, які утворюють речовину, із врахуванням числа атомів кожного елемента.

 

Вправа 3 Що називають масовою часткою хімічного елемента у складній речовині?

Масова частка елемента w(Е) у складній речовині — це відношення маси елемента в речовині до відповідної маси речовини.

 

Вправа 4 Запишіть формули для обчислення масової частки елемента у складній речовині.

w(E) — масова частка елемента у речовині,

m(E) — маса елемента в речовині,

m(сполуки) — маса сполуки.

n(Е) — кількість атомів хімічного елемента Е у молекулі чи формульній одиниці,

Аr(Е) — відносна атомна маса елемента,

Мr(сполуки) — відносна молекулярна (або формульна) маса хімічної речовини.

Середній рівень

Вправа 5 Обчисліть відносну молекулярну масу хлору Cl2.

Mr(Cl)=2Ar(Cl)=235,5=71

 

Вправа 6 Молекула сахарози складається із 12 томів Карбону, 22 атомів Гідрогену та 11 атомів Оксигену. Напишіть формулу сахарози та обчисліть її відносну молекулярну масу.

Формула сахарози: С12Н22О11

Mr(C12Н22О11)=12Ar(C)+22Ar(Н)+11Ar(О)=1212+22•1+1116=342

 

Вправа 7 Укажіть речовини, відносні молекулярні маси яких відносяться як 1:3.

А) CH4, O3 

Б) NO, NO2 

В) O2, CuO

Г) CO, SO3

Відповідь: А, В

A) Mr(CH4):Mr(O3)=16:48=1:3

Б) Mr(NO):Mr(NO2)=30:46=15:23

В) Mr(O2):Mr(CuO)=32:96=1:3

Г) Mr(CO):Mr(SO3)=28:80=7:20

 

Вправа 8 У скільки разів молекула сульфур (ІV) оксиду важча за молекулу кисню?

Mr(SO2):Mr(O2)=64:32=2

Відповідь: у 2 рази

 

Вправа 9 Сполука Карбону з Оксигеном масою 44 г містить 12 г Карбону. Яка масова частка Карбону у речовині?

Відомо: m(сполуки)=44 г, m(С)=12 г

Знайти: w(С)-?

Розв'язування

w(С)=m(С):m(сполуки)=12 г : 44 г=0,2727, або,

помноживши це число на 100%, одержуємо 27,27%

Відповідь: w(С)=27,27%

 

Вправа 10 Обчисліть масові частки хімічних елементів у сульфур (VІ) оксиді SO3.

Mr(SO3) = Ar(S)+2Ar(O)=32+316=80

w(S)= Ar(S)/Mr(SO3)=32:80=0,4, або 40%

w(О)=100%-40%=60%

Відповідь: w(S)=40%, w(О)=60%

 

Достатній рівень

Вправа 11 У якій речовині — купрум (І) оксиді Сu2О чи купрум (ІІ) оксиді СuО — масова частка Купруму більша? Відповідь підтвердьте розрахунками.

Mr(Cu2O)=2Ar(Cu)+Ar(O)=264+16=144; Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80

w1(Cu)=2Ar(Cu)/Mr(Cu2O)=264:144=0,889, або 88,9%

w2(Cu)=Ar(Cu)/Mr(CuO)=64:80=0,8, або 80%

Відповідь: у Cu2O

 

Вправа 12 Не виконуючи обчислень, розмістіть речовини у порядку зростання їхніх відносних молекулярних мас: KClO4, KClO, KCl, KClO3.

Відповідь поясніть. Оскільки відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних атомних мас хімічних елементів, які утворюють речовину, із врахуванням числа атомів кожного елемента, і сполуки різняться на кількість атомів Оксигену, тому в порядку зростання їхніх відносних молекулярних мас вони будуть розміщені так: KCl, KClO, KClO3KClO4

 

Вправа 13 Деяка порція кальцій карбонату СаСО3 складається з 20 г Кальцію, 6 г Карбону і 24 г Оксигену. Обчисліть масові частки хімічних елементів у кальцій карбонаті.

Відомо: m(Са)=20 г, m(С)=6 г, m(O)=24 г

Знайти: w(Сa)-?, w(C)-?, w(O)-? 

Розв'язування

m(СаСО3)=m(Ca)+m(C)+m(O)=20 г + 6 г + 24 г=50 г

w(Са)=m(Са):m(СаСО3)=20 г : 50 г=0,4, або 40%

w(С)=m(С):m(СаСО3)=6 г : 50 г=0,12, або 12%

w(O)=100%-m(Ca)-m(C)=100%-40%-12%=48%

Відповідь: 40% Ca, 12% C, 48% O

 

Високий рівень

Вправа 14 Відносна молекулярна маса сполуки Хлору з Оксигеном становить 183. Відомо, що в молекулі речовини міститься два атоми Хлору. Яка формула невідомої сполуки?

Відомо: Mr(сполуки)=183

Знайти: формулу-? 

Розв'язування

Нехай сполука містить х атомів Оксигену, тоді 

Mr(сполуки)=2Ar(Cl)+xAr(O)=235,5+x•16=71+16x

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

71+16x=183, звідси х=(183-71):16=7, отже, формула сполуки Cl2O7

Відповідь: Cl2O7

 

Вправа 15 Яка маса Купруму міститься у 240 г купрум (ІІ) оксиду?

Відомо: m(CuO)=240 г

Знайти: m(Cu)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Знаходимо масову частку Купруму в купрум (ІІ) оксиді:

Mr(CuO) = Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80

w(Cu)=m(Cu):m(CuO)=64 г : 80 г=0,8

2. Знаходимо масу купруму в купрум (ІІ) оксиді:

m(Cu)=w(Cu)m(CuO)=0,8  240 г=192 г

ІІ спосіб

1. Знаходимо відносну молекулярну масу купрум (ІІ) оксиду:

Mr(CuO) = Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80

2. Знаходимо масу купруму в купрум (ІІ) оксиді за допомогою пропорції:

в 80 г CuО міститься 64 г Cu, а

в 240 г CuO — х г Cu

80 г / 64 г = 240 г / х г, звідси за властивістю пропорції 

х г • 80 г = 64 г • 240 г 

х = 64 г  240 г : 80 г=192 г

Відповідь: 192 г

 

Вправа 16 У молекулі ацетилену на один Карбону припадає один атом Гідрогену. Встановіть формулу ацетилену, якщо відомо, що його відносна молекулярна маса становить 26.

Відомо: сполука СхНх, MrхНх)=26

Знайти: формулу-? 

Розв'язування

MrхНх)=хAr(C)+xAr(Н)=х12+x•1=12х+x=13х

Складаємо алгебріїчне рівняння і розв'язуємо його:

13x=26, звідси х=26:13=2, отже, формула сполуки C2Н2

Відповідь: C2Н2

 

Вправа 17* У зразку руди масова частка Мангану у вигляді мінералу піролюзиту МnO2 становить 12%. Яка масова частка піролюзиту у цій руді?

Відомо: w(Mn)=12%

Знайти: w(MnO2)-?

Розв'язування

Припустимо, що маса руди становить 100 г, тобто m(руди)=100 г

1. Знаходимо масу Мангану в руді:

m(Mn)=w(Mn)m(руди):100%=12% • 100 г : 100%=12 г

2. Знаходимо масову частку Мангану в мінералі піролюзиті.

Mr(Mn)=Ar(Mn)=55, Mr(MnO2)=Ar(Mn)+2Ar(O)=55+216=87

w(Mn)=Ar(Mn):M(MnO2)=55:87=0,632

3. Визначаємо масу піролюзиту, що містить 12 г Мангану.

m(MnО2)=m(Mn):w(Mn)=12 г : 0,632=18,98 г

4. Визначаємо масову частку піролюзиту в руді.

w(MnО2)=(m(MnO2):m(руди))100%=(18,98 г : 100 г)100%≈19%

Відповідь: 19%

Інші завдання дивись тут...