Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 Які природні групи хімічних елементів ви знаєте?

Лужні, лужноземельні, халькогени, пніктогени, галогени, інертні елементи.

 

Вправа 2 Укажіть порядковий номер лужного елемента.

А) 10 

Б) 11 

В) 12 

Г) 13

Відповідь: Б

 

Вправа 3 Укажіть символ галогену.

А) С 

Б) Сl 

В ) Сu

Відповідь: Б

 

Вправа 4 Укажіть назву інертного елемента.

А) Гідроген

Б) Оксиген

В) Аргон

Г) Сульфур

Відповідь: В

 

Середній рівень

Вправа 5 Як учені намагалися класифікувати хімічні елементи?

Класифікація відомих на той час хімічних елементів, здійснена шведським хіміком Й.Я. Берцеліусом у 1812 р., полягала в поділі їх за властивостями утворених сполук із Оксигеном на метали та неметали.

У 1817 р. німецький хімік Йоганн Деберейнер зауважив, що якщо розташувати три схожих за хімічними властивостями елементи в порядку зростання їхніх відносних атомних мас, то відносна атомна маса другого (середнього) елемента дорівнює середньому арифметичному відносних атомних мас першого і третього елементів. Встановив таку закономірність для одної «тріади» елементів — Кальцію, Стронцію та Барію, а згодом ще для двох "тріад"  Літію, Натрію, Калію і Сульфуру, Селену, Телуру.

У 1864 р. Д.Ньюлендс уперше висунув припущення про періодичність змін властивостей елементів, розташовуючи відомі на той час хімічні елементи за збільшенням їхніх відносних атомних мас. Він зробив висновок, що кожен восьмий елемент є подібним за властивостями до першого елемента і відкриття назвав «законом октав».

У 1864 році свою першу таблицю опублікував німецький хімік Лотар Меєр. Таблиця складалася із 28 хімічних елементів розміщених за зростанням відносних атомних мас і згрупованих за валентністю. Однак робота Меєра не мала систематичного характеру, а відтак — характеру закону.  

 

Достатній рівень

Вправа 8 Із поданого переліку хімічних елементів Br, Na, Al, Ca, S, Xe, K, Cl, I, Li, Ba, Ne, Be, Rb, Sr, F, Fe, He, H випишіть окремо:

а) лужні елементи

Na, K, Li, Rb

б) галогени

Br, Cl, I, F

в) інертні елементи.

Xe, Ne, He

 

Вправа 9 Складіть формули продуктів реакції за валентністю елементів. Схеми реакцій перетворіть на хімічні рівняння:

Сu + Сl2 = СuCl2

Са + Вг2 = СаВг2

2Аl + 3І2 = 2AlI3

Nа + F = NaF

Sі + O2 = SiO2

До якого типу належать ці реакції? До реакцій сполучення.

 

Високий рівень

Вправа 10 Обчисліть масову частку металічного елемента у натрій гідроксиді.

Mr(NaOH) = Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40

w(Na)= Ar(Na)/Mr(NaOH)=23:40=0,575, або 57,5%

Відповідь: w(Na)=57,5%

 

Вправа 11 Напишіть формули лугів, утворених Літієм, Калієм і Рубідієм. Не виконуючи обчислень, укажіть, у якій речовині масова частка Оксигену найбільша.

Формули лугів: LiOH, KOH, RbOH

Відповідь поясніть. З формули обчислення масової частки елемента у сполуці, видно, що масова частка Оксигена (однакова кількость атомів цього елемента у формульній одиниці) тим більша, чим менша формульна маса речовини, тому масова частка Оксигену найбільша в LiOH.

Відповідь: в LiOH

 

Вправа 12 * Напишіть рівняння реакцій галогенів з воднем.

F2 + H2 = 2HF

Cl2 + H2 = 2HCl

Br2 + H2 = 2HBr

I2 + H2 = 2HI

Інші завдання дивись тут...