Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
Запитання 1 

Поясніть класифікацію відомих вам груп речовин:
― за чистотою (чисті речовини та суміші),

― за складом (прості та складні),

― за формою існування елементів у вільному стані (метали і неметали),

― за наявністю Карбону у сполуках (органічні і неорганічні),

― за можливістю спостереженням виявити окремі компоненти суміші (однорідні і неоднорідні) тощо.

 

Запитання 2 

Що означає індекс у хімічній формулі?

Індекс показує число атомів певного елемента або груп атомів в молекулі (або формульній одиниці).

 

Запитання 3

У чому полягає різниця між поняттями:
а) «хімічний елемент» і «проста речовина»

Хімічний елемент  це певний вид атомів, тобто поняття застосовується для класифікації атомів, а проста речовина ― метал чи неметал ― утворена цим певним видом атомів, тобто хімічним елементом, тому проста речовина є формою існування хімічного елемента у вільному стані. Хімічний елемент може утворювати не одну, а декілька простих речовин — алотропних модифікацій, які відрізняються одна від одної за будовою або складом молекул. Наприклад, атоми Карбону утворюють декілька простих речовин: алмаз, графіт, фулерен, які відрізняються за розташуванням атомів один щодо одного, а атоми Оксигену утворюють дві алотропні модифікації: кисень (O2) і озон (O3), які відрізняються за складом молекул. 
б) «проста речовина» і «складна речовина»

Прості речовини складаються з атомів одного хімічного елемента, а складні  з атомів кількох хімічних елементів.
в) «складна речовина» і «суміш речовин»

Складна речовина (хімічна сполука) описується хімічною формулою, має постійний склад. Суміш речовин не можна описати хімічною формулою, має змінний склад, компоненти суміші зберігають свої властивості, можна розділити фізичними методами.

 

Запитання 4

Наведіть приклади елементів, що виявляють:

а) сталу валентність; К, Ва, Mg, Ca, Zn
б) змінну валентність. Cu, Fe, S, C

 

Запитання 5

Які оксиди називають кислотними, а які — оснoвними? 

Оксиди, яким відповідають кислоти, називають кислотними. Оксиди, яким відповідають  основи, називають основними. 

Наведіть приклади.

Оксид Р2O5  кислотний, йому відповідає кислота Н3РO4

Оксид CuO  основний, йому відповідає основа Cu(OH)2

 

Запитання 6

Як називають гідрати кислотних та оснoвних оксидів? Сформулюйте їх визначення та наведіть приклади. Гідрати кислотних оксидів — це кислоти, а гідрати основних оксидів — основи.

Кислоти складаються з атомів Гідрогену та кислотного залишку, наприклад: H2SO3, H3PO4
Основи складаються з атомів металічного елемента та гідроксильної групи OH, наприклад: NaOH, Fe(OH)2

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1

Складіть формулу силікатної кислоти, якщо її молекула складається з двох атомів Карбону, одного атома Силіцію та трьох атомів Оксигену. H2SiO3

 

Вправа 2

Із наведеного переліку випишіть назви неметалічних елементів: Гідроген, Аурум, Йод, Плюмбум, Аргентум, Сульфур, Меркурій.

У довгому варіанті Періодичної системи є ламана лінія, проведена від Бору до Астату, ліворуч від неї перебувають металічні елементи, а праворуч — неметалічні.

 

Вправа 3 

a) AlH3

6) CS2

в) PbO2

г) ZnBr2

д) CF4

е) FeO

є) ClO2

ж) Cu2O

з) AuCl3

Вправа 4

магній оксид MgO

ферум (ІІ) оксид FeO

фосфор (V) оксид P2O5

плюмбум (ІV) оксид PbO2

купрум (І) оксид Cu2O

хром (ІІІ) оксид Cr2O3,

манган (VIІ) оксид Mn2O7

 

Вправа 5

Визначте валентності елементів і складіть їхні назви у наведених оксидах:

К2O  K (I) і O (II), калій оксид

CaO — Ca (II) і O (II) кальцій оксид

Р2O3 — P (III) і O (II), фосфор (III) оксид

NO2 — N (IV) і O (II), нітроген (IV) оксид

I2O5 — I (V) і O (II), йод (V) оксид

SO3 — S (VI) і O (II), сульфур (VI) оксид

Сl2О7 — Cl (VII) і O (II), хлор (VII) оксид

Наприклад, для сполуки P2O5. Значення валентності Оксигену II. Обчислюємо валентність всіх атомів Оксигену (5•2=10) і ділимо валентність всіх атомів Оксигену на число атомів Фосфору (10:2=5). Валентність Фосфору - V. Аналогічно для решти сполук.

 

Вправа 6

Кислотні оксиди Основні оксиди Кислоти Основи

N2O5

CO2

SO3

SiO2

Cl2O7

Na2O

CrO

Cu2O

 

 

 

H2SiO3

H3PO4

H2CO3

HNO3

 

Mg(OH)2

NaOH

Fe(OH)2

 

 

 

Вправа 7

а) S + O2 = SO2

    Fe + S = FeS

   2P + 3Cl2 = 2PCl3

б) 2BaO2 = 2BaO + 2O2

   2H2O2 = 2H2O + O2

   2N2O5 = 4NO2 + O2

Вправа 8

Унаслідок взаємодії метану CH4 масою 8 г з киснем масою 32 г утворився вуглекислий газ масою 22 г. Складіть рівняння цієї реакції. Обчисліть, яка маса води утворилася в результаті цієї реакції.

Дано: m(CH4)=8 г, m(O2)=32 г, m(CO2)=22 г

Знайти: m(Н2O) - ?

Розв'язання

СН4 + 2О2 СО2 + 2Н2О

За законом збереження маси речовин у хімічних реакціях (маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилися в результаті реакції) маємо: 

m(CH4)+m(O2)=m(CО2)+m(H2O), звідси

m(H2O)=m(CН4)+m(О2)-m(СO2)=8 г + 32 г - 22 г=18 г

Відповідь: m(H2O)=18 г

 

---------------------------- ПРОГРАМА 2016 року ---------------------------------

Запитання 2. Чим відрізняються атоми різних хімічних елементів? Масою, розміром, будовою та зарядом атомних ядер.

 

Запитання 3. Скільки електронів міститься у складі атома, якщо заряд його ядра дорівнює +10? Десять.

Число електронів, що утворюють електронну оболонку атома, дорівнює заряду його ядра.

 

Запитання 8. Які речовини називають гідратами? Продукти приєднання води до оксидів називають гідратами.

 

Вправа 1. Складіть формулу оцтової кислоти, якщо її молекула складається з двох атомів Карбону, чотирьох атомів Гідрогену та двох атомів Оксигену. С2Н4О2

 

Вправа 7. Доберіть коефіцієнти.

а) N2 + 3Cl2 = 2NCl3

 Інші завдання дивись тут...