Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Поясніть класифікацію відомих вам груп речовин.
За чистотою (чисті речовини та суміші), за складом (прості та складні), за формою існування елементів у вільному стані (метали і неметали), за наявністю Карбону у сполуках (органічні і неорганічні), за можливістю спостереженням виявити окремі компоненти суміші (однорідні і неоднорідні) тощо

 

2. Чим відрізняються атоми різних хімічних елементів? 

Масою, розміром, будовою та зарядом атомних ядер.

 

3. Скільки електронів міститься у складі атома, якщо заряд його ядра дорівнює +10?  Десять.

Число електронів, що утворюють електронну оболонку атома, дорівнює заряду його ядра. Завдяки цьому атом є електронейтральною частинкою. 

 

4. Що означає індекс у хімічній формулі?

Індекс показує число атомів певного елемента в молекулі (або формульній одиниці).

 

5. У чому полягає різниця між поняттями:
а) «хімічний елемент» і «проста речовина»

Хімічний елемент  це певний вид атомів, тобто поняття застосовується для класифікації атомів, а проста речовина ― метал чи неметал ― утворена цим певним видом атомів, тобто хімічним елементом, тому проста речовина є формою існування хімічного елемента у вільному стані. Хімічний елемент може утворювати не одну, а декілька простих речовин — алотропних модифікацій, які відрізняються одна від одної за будовою або складом молекул. Наприклад, атоми Карбону утворюють декілька простих речовин: алмаз, графіт, карбін, фулерен, які відрізняються за розташуванням атомів один щодо одного, а атоми Оксигену утворюють дві алотропні модифікації: кисень (O2) і озон (O3), які відрізняються за складом молекул. 
б) «проста речовина» і «складна речовина»

Прості речовини складаються з атомів одного хімічного елемента, а складні  з атомів кількох хімічних елементів.
в) «складна речовина» і «суміш речовин»

Складна речовина (хімічна сполука) описується хімічною формулою, має постійний склад, а прості речовини, з яких утворена хімічна сполука, не зберігають свої властивості, фізично неподільні. Суміш речовин не можна описати хімічною формулою, має змінний склад, компоненти суміші зберігають свої властивості, можна розділити фізичними методами.

 

6. Наведіть приклади елементів, що виявляють:
а) сталу валентність; К, Ва, Mg, Ca, Zn
б) змінну валентність. Cu, Fe, S, C

 

7. Які оксиди називають кислотними, а які — оснoвними? Оксиди, яким відповідають кислоти, називають кислотними. Оксиди, яким відповідають  основи, називають основними.
Наведіть приклади.

Оксид Р2O5  кислотний, йому відповідає кислота Н3РO4
Оксид CuO  основний, йому відповідає основа Cu(OH)2

 

8. Які речовини називають гідратами? Продукти приєднання води до оксидів називають гідратами.

 

9. Як називають гідрати кислотних та оснoвних оксидів? Сформулюйте їх визначення та наведіть приклади. Гідрати кислотних оксидів — це кислоти, а гідрати основних оксидів — основи.

Кислоти складаються з атомів Гідрогену та кислотного залишку, наприклад: H2SO3, H3PO4
Основи складаються з атомів металічного елемента та гідроксильної групи OH, наприклад: NaOH, Fe(OH)2

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Складіть формулу оцтової кислоти, якщо її молекула складається з двох атомів Карбону, чотирьох атомів Гідрогену та двох атомів Оксигену. С2Н4О2

 

Вправа 2. Із наведеного переліку випишіть назви неметалічних елементів: Гідроген, Аурум, Йод, Плюмбум, Аргентум, Сульфур, Меркурій.

Выдповыдь: Гідроген, Йод, Сульфур

У довгому варіанті Періодичної системи є ламана лінія, проведена від Бору до Астату, ліворуч від неї перебувають металічні елементи, а праворуч — неметалічні.

 

Вправа 3. Складіть формули сполук:

a) AlH3

6) CS2

в) PbO2

г) ZnBr2

д) CF4

е) FeO

є) ClO2

ж) Cu2O

з) AuCl3

 

Вправа 4. Складіть формули оксидів: магній оксид, ферум (ІІ) оксид, фосфор (V) оксид, плюмбум (ІV) оксид, купрум (І) оксид, хром (ІІІ) оксид, манган (VIІ) оксид.

Відповідь: MgO, FeO, P2O5, PbO2, Cu2O, Cr2O3, Mn2O7

 

Вправа 5. Визначте валентності елементів і складіть їхні назви у наведених оксидах:

К2O  K (I) і O (II), калій оксид

CaO — Ca (II) і O (II) кальцій оксид

Р2O3 — P (III) і O (II), фосфор (III) оксид

NO2 — N (IV) і O (II), нітроген (IV) оксид

I2O5 — I (V) і O (II), йод (V) оксид

SO3 — S (VI) і O (II), сульфур (VI) оксид

Сl2О7 — Cl (VII) і O (II), хлор (VII) оксид

 

Вправа 6. Із наведеного переліку випишіть окремо формули:

а) кислотних оксидів

N2O5, CO2, SO3, SiO2, Cl2O7

б) основних оксидів

Na2O, CrO, Cu2O

в) кислот

H2SiO3, H3PO4, H2CO3, HNO3

г) основ

Mg(OH)2, NaOH, Fe(OH)2

 

Вправа 7. Доберіть коефіцієнти.

а) S + O2 = SO2

    Fe + S = FeS

   N2 + 3Cl2 = 2NCl3

б) 2BaO2 = 2BaO + O2

   2H2O2 = 2H2O + O2

   2N2O5 = 4NO2 + O2

 

Вправа 8. Унаслідок взаємодії метану CH4 масою 8 г з киснем масою 32 г утворився вуглекислий газ масою 22 г. Складіть рівняння цієї реакції. Обчисліть, яка маса води утворилася в результаті цієї реакції.

Дано: m(CH4)=8 г, m(O2)=32 г, m(CO2)=22 г

Знайти: m(Н2O) - ?

Розв'язання

СН4 + 2О2 СО2 + 2Н2О

За законом збереження маси речовин у хімічних реакціях (маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилися в результаті реакції) маємо: 

m(CH4)+m(O2)=m(CО2)+m(H2O), звідси

m(H2O)=m(CН4)+m(О2)-m(СO2)=8 г + 32 г - 22 г=18 г

Відповідь: m(H2O)=18 г

 Інші завдання дивись тут...