Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Поясніть класифікацію відомих вам груп речовин.
За чистотою (чисті речовини та суміші), за складом (прості та складні), за формою існування елементів у вільному стані (метали і неметали), за наявністю Карбону у сполуках (органічні і неорганічні), за можливістю спостереженням виявити окремі компоненти суміші (однорідні і неоднорідні)  тощо

 

2. Чим відрізняються атоми різних хімічних елементів? Відрізняються масою, розміром, будовою та зарядом атомних ядер.

 

3. Скільки електронів міститься у складі атома, якщо заряд його ядра дорівнює +10?  Десять.

Число електронів, що утворюють електронну оболонку атома, дорівнює заряду його ядра. Завдяки цьому атом є електронейтральною частинкою. 

 

4. Що означає індекс у хімічній формулі? Індекс показує число атомів певного елемента в молекулі (або формульній одиниці).

 

5. У чому полягає різниця між поняттями:
а) «хімічний елемент» і «проста речовина»; Хімічний елемент – це вид атомів, а проста речовина – це сукупність атомів, з’єднаних між собою  хімічними зв’язками.
б) «проста речовина» і «складна речовина»; Прості речовини складаються з атомів одного хімічного елемента, а складні – з атомів кількох хімічних елементів.
в) «складна речовина» і «суміш речовин»? Складна речовина має постійний склад, властивості речовин, з якої отримано складну речовину, не зберігаються, тому її не можна розділити фізичними методами, а суміш має різний склад, властивості компонентів зберігаються, тому її можна розділити фізичними методами.

 

6. Наведіть приклади елементів, що виявляють:
а) сталу валентність; К, Ва, Mg, Ca, Zn.
б) змінну валентність. Cu, Fe, S, C.

 

7. Які оксиди називають кислотними, а які — оснoвними? Оксиди, яким відповідають кислоти, називають кислотними. Оксиди, яким відповідають  основи, називають основними.
Наведіть приклади. Оксид Р2O5 – кислотний, йому відповідає кислота Н3РO4;
Оксид CuO – основний, йому відповідає основа Cu(OH)2.

 

8. Які речовини називають гідратами? Продукти приєднання води до оксидів називають гідратами.

 

9. Як називають гідрати кислотних та оснoвних оксидів? Сформулюйте їх визначення та наведіть приклади. Гідрати кислотних оксидів — це кислоти, а гідрати основних оксидів — основи.
Кислоти складаються з атомів Гідрогену та кислотного залишку, наприклад: H2SO3, H3PO4.
Основи складаються з атомів металічного елемента та гідроксильної групи OH, наприклад: NaOH, Fe(OH)2.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Складіть формулу оцтової кислоти, якщо її молекула складається з двох атомів Карбону, чотирьох атомів Гідрогену та двох атомів Оксигену. С2Н4О2

 

Вправа 2. Із наведеного переліку випишіть назви неметалічних елементів: Гідроген, Аурум, Йод, Плюмбум, Аргентум, Сульфур, Меркурій.

У довгому варіанті Періодичної системи є ламана лінія, проведена від Бору до Астату, ліворуч від неї перебувають металічні елементи, а праворуч - неметалічні.

 

Вправа 3. Складіть формули сполук: a) H і Аl; 6) C(IV) і S(ll); в) Pb(IV) і О; г) Вг(І) і Zn; д) C(lV) і F; е) О і Fe(ll); є) Cl(IV) і О; ж) Cu(l) і О; з) Сl(І) і Аu(ІІІ).

а) AlH3 б) CS2 в) PbO2 г) ZnBr2 д) CF4 е) FeO є) ClO2 ж) Cu2O з) AuCl3

Вправа 4. Складіть формули оксидів: магній оксид, ферум (ІІ) оксид, фосфор (V) оксид, плюмбум (ІV) оксид, купрум (І) оксид, хром (ІІІ) оксид, манган (VIІ) оксид.

MgO FeO P2O5 PbO2 Cu2O Cr2O3 Mn2O7

Вправа 5. Визначте валентності елементів у наведених оксидах: К2O, CaO, Р2O3, NO2, I2O5, SO3, Сl2О7, складіть їхні назви.

K I

O II

калій

оксид

Ca II

O II

кальцій

оксид

P III

O II

фосфор (III)

оксид

N IV

O II

нітроген (IV)

оксид

I V

O II

йод (V)

оксид

S VI

O II

сульфур (VI)

оксид

Cl VII

O II

хлор (VII)

оксид

Вправа 6. Із наведеного переліку випишіть в окремі стовпчики формули: а) кислотних оксидів; б) основних оксидів; в) кислот; г) основ.

Кислотні оксиди Основні оксиди Кислоти Основи
N2O5 Na2O H2SiO3 Mg(OH)2
CO2 CrO H3PO4 NaOH
SO3 Cu2O H2CO3 Fe(OH)2
SiO2   HNO3  
Cl2O7      

Вправа 7. Доберіть коефіцієнти.

S + O2 = SO2 2BaO2 = 2BaO + O2
Fe + S = FeS 2H2O2 = 2H2O + O2
N2 + 3Cl2 = 2NCl3 2N2O5 = 4NO2 + O2

Вправа 8. Унаслідок взаємодії метану CH4 масою 8 г з киснем масою 32 г утворився вуглекислий газ масою 22 г. Складіть рівняння цієї реакції. Обчисліть, яка маса води утворилася в результаті цієї реакції.

Дано: m(CH4) = 8 г; m(O2) = 32 г; m(CO2) = 22 г.

Знайти: m(Н2O) - ?

Розв'язання:

СН4 + 2О2 СО2 + 2Н2О

За законом збереження маси речовин у хімічних реакціях (маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилися в результаті реакції) маємо:

m(CH4) + m(O2) = m(CО2) + m(H2O).

З цієї рівності знайдемо масу води.

m(H2O) = m(CН4) + m(О2) - m(СO2)= 8 г + 32 г - 22 г = 18 г

Відповідь: m(H2O)=18 г.

 Інші завдання дивись тут...

Загрузка...