Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

Запитання 1

Дайте визначення поняттям «відносна атомна маса» і «відносна молекулярна маса».
Відносна атомна маса Ar — це відношення маси атома даного елемента до 1/12 маси атома Карбону. Відносна молекулярна маса Мr показує, у скільки разів маса молекули більша за 1/12 маси атома Карбону.
Що в даному випадку означає слово «відносна»?

Визначена порівнянням з іншою величиною  еталоном. Еталоном атомних і  молекулярних мас є атомна одиниця маси (1а.о.м.=1,66•10-24г).

Запитання 2

Для яких речовин використовують термін «молекулярна маса», а для яких — «формульна маса»?

Для речовин молекулярної будови  використовують термін «молекулярна маса», а для речовин немолекулярної (йонної та атомної) будови  «формульна маса».


Запитання 3

Як визначають відносну молекулярну масу?

Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних атомних мас усіх хімічних елементів, що містяться у складі молекули, з урахуванням числа атомів кожного елемента.

Для визначення відносної молекулярної маси речовини з формулою EхDу необхідно відносні атомні маси елементів E та D помножити на число їхніх атомів, відповідно на х та у, а потім підсумувати: Mr(ExDy)=x●Ar(E)+y●Ar(D)


Запитання 4

Дайте визначення масової частки елемента в речовині та масової частки розчиненої речовини в розчині. Наведіть формули для їх обчислення.
Масова частка елемента показує, яка частина маси речовини припадає на атоми даного елемента.
Її обчислюють як відношення атомної маси даного елемента з урахуванням числа його атомів у молекулі до відносної молекулярної маси речовини:

де ω(E) — масова частка хімічного елемента E, виражена в частках одиниці;
n — число атомів елемента E, позначене індексом у формулі сполуки;
Ar — відносна атомна маса елемента E;
Mr — відносна молекулярна маса речовини.

 

Масова частка розчиненої речовини в розчині показує, яка частина маси розчину припадає на розчинену речовину.
Масову частку розчиненої речовини обчислюють за формулою:

 

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1

Обчисліть відносні молекулярні (формульні) маси таких речовин: хлор Сl2, сульфатна кислота H2SO4, сахароза C12H22O11, гідроген пероксид (перекис водню) Н2O2, кальцій сульфат (гіпс) CaSO4крейда СаСO3, малахіт (CuOH)2CO3.

Mr(Cl2)=2Ar(Cl)=235,5=71

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98

Mr(C12H22O11)=12Ar(C)+22Ar(H)+11Ar(O)=1212+221+1116=342

Mr(H2O2)=2Ar(H)+2Ar(O)=21+216=34

Mr(CaSO4)=Ar(Ca)+Ar(S)+4Ar(O)=40+32+416=136

Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100

Mr((CuOH)2CO3)=2Ar(Cu)+2Ar(H)+Ar(C)+5Ar(O)=264+21+12+516=222

 

Вправа 2

Обчисліть масові частки всіх елементів у сполуках з такими хімічними формулами:

a) NO2

Mr(NO2)=Ar(N)+2Ar(O)=14+216=46

ω(N)=Ar(N)/Mr(NO2)=14:46=0,304, або 30,4%

Масову частку Оксигену можна знайти так:

ω(О)=100%-ω(N)=100%-30,4%=69,6%

або так:

ω(О)=1-ω(N)=1-0,304=0,696

чи так:

ω(О)=2Ar(О)/Mr(NO2)=216:46=0,696, або 69,6%

Відповідь: ω(N)=0,304, або 30,4%; ω(О)=0,696, або 69,6%

 

6) РbСl2

Mr(PbCl2)=Ar(Pb)+2Ar(Cl)=207+235,5=278

ω(Pb)=Ar(Pb)/Mr(PbCl2)=207:278=0,745, або 74,5%

ω(Cl)=100%-ω(Pb)=100%-74,5%=25,5%

Відповідь: ω(Pb)=74,5%, ω(Cl)=25,5%

 

в) Na2CO3

Mr(Na2CO3)=2Ar(Na)+Ar(C)+3Ar(O)=223+12+316=106

ω(Na)=2Ar(Na)/Mr(Na2CO3)=223:106=0,434, або 43,4%

ω(C)=Ar(C)/Mr(Na2CO3)=12:106=0,113, або 11,3%

ω(O)=100%-ω(Na)-ω(C)=100%-43,4%-11,3%=45,3%

Відповідь: ω(Na)=43,4%, ω(C)=11,3%, ω(O)=45,3%

 

г) H2SO4

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=2•1+32+416=98

ω(H)=2Ar(H)/Mr(H2SO4)=21:98=0,02, або 2%

ω(S)=Ar(S)/Mr(H2SO4)=32:98=0,327, або 32,7%

ω(O)=100%-ω(H)-ω(S)=100%-2%-32,7%=65,3%

Відповідь: ω(H)=2%, ω(S)=32,7%, ω(O)=65,3%

 

д) Ва3(РO4)2

Mr(Ba3(PO4)2)=3Ar(Ba)+2Ar(P)+8Ar(O)=3•137+231+816=601

ω(Ba)=3Ar(Ba)/Mr(Ba3(PO4)2)=3137:601=0,684, або 68,4%

ω(P)=2Ar(P)/Mr(Ba2(PO4)2)=231:601=0,103, або 10,3%

ω(O)=100%-ω(Ba)-ω(P)=100%-68,4%-10,3%=21,3%

Відповідь: ω(Ba)=68,4%, ω(P)=10,3%, ω(O)=21,3%

 

---------------------------- ПРОГРАМА 2016 року ---------------------------------

Вправа 3 У розчині масою 120 г міститься глюкоза масою 3 г. Визначте масову частку розчиненої речовини.

Відомо: m(р-ну) = 120 г, m(глюкози)=3 г

Знайти: ω(глюкози)-?

І спосіб

ω(глюкози)=m(глюкози)/m(р-ну)=3 г:120 г=0,025, або 2,5%

ІІ спосіб

Для визначення масової частки глюкози складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

в 120 г розчину міститься 3 г глюкози, а

в 100 г розчину ― х г глюкози

120 г / 100 г = 3 г / х г, звідси

х=3 г • 100 г : 120 г=2,5 г, тому ω(глюкози)=2,5%

Відповідь: ω(глюкози)=2,5%

 

Вправа 4. Обчисліть масу солі, що лишиться при випарюванні води з розчину масою 150 г, у якому масова частка солі становить 5%.

Дано: m(р-ну)=150 г,  ω(солі)=5%

Знайти: m(солі)-?

І спосіб

m(солі)=ω(солі)m(р-ну):100%=5%150 г:100%=7,5 г

ІІ спосіб

Для визначення маси солі складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

в 100 г розчину міститься 5 г солі, а 

в 150 г розчину  х г солі

100 г / 150 г = 5 г / х г, звідси

х=5 г 150 г : 100 г=7,5 г

Відповідь: m(солі)=7,5 г

Інші завдання дивись тут...