Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняттям «відносна атомна маса» і «відносна молекулярна маса».
Відносна атомна маса Ar — це відношення маси атома даного елемента до 1/12 маси атома Карбону (1 а.о.м.).
Відносна молекулярна маса Мr - це відношення маси молекули даного елемента до 1/12 маси атома Карбону (1 а.о.м.).
Що в даному випадку означає слово «відносна»? Визначена порівнянням з іншою величиною - еталоном. Еталоном атомних і  молекулярних мас є атомна одиниця маси (1 а.о.м.).

2. Для яких речовин використовують термін «молекулярна маса», а для яких — «формульна маса»? Для речовин молекулярної будови  використовують термін «молекулярна маса», а для речовин немолекулярної будови (сполуки йонної та атомної будови) використовують термін «формульна маса».

3. Як визначають відносну молекулярну масу? Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних атомних мас усіх хімічних елементів, що містяться у складі молекули, з урахуванням числа атомів кожного елемента.
Наприклад, відносна молекулярна маса вуглекислого газу CO2:
Mr (CO2) = Ar(C)+2•Ar(O)=12+2∙16=44

4. Дайте визначення масової частки елемента в речовині та масової частки розчиненої речовини в розчині. Наведіть формули для їх обчислення.
Масова частка елемента показує, яка частина маси речовини припадає на атоми даного елемента.
Її обчислюють як відношення атомної маси даного елемента з урахуванням числа його атомів у молекулі до відносної молекулярної маси речовини:

де ω (E) — масова частка хімічного елемента E, виражена в частках одиниці;
n — число атомів елемента E, позначене індексом у формулі сполуки;
Ar — відносна атомна маса елемента E;
Mr — відносна молекулярна маса речовини.

 

Масова частка розчиненої речовини в розчині показує, яка частина маси розчину припадає на розчинену речовину.
Масову частку розчиненої речовини обчислюють за формулою:

 

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Обчисліть відносні молекулярні (формульні) маси таких речовин: хлор Сl2, сульфатна кислота H2SO4, сахароза C12H22O11, мідь Cu, гіпс CaSO4, гідроген пероксид (перекис водню) Н2O2, крейда СаСO3, малахіт (CuOH)2CO3.

Mr(Cl2) = 2Ar(Cl) = 235,5 = 71

Mr(H2SO4) = 2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O) = 21 + 32+ 416 = 98

Mr(C12H22O11) = 12Ar(C)+22Ar(H)+11Ar(O) = 1212 + 221+ 1116 = 342

Mr(Cu) = Ar(Cu) = 64

Mr(CaSO4) = Ar(Ca)+Ar(S)+4Ar(O) = 40 + 32+ 416 = 136

Mr(H2O2) = 2Ar(H)+2Ar(O) = 21 + 216 = 34

Mr(CaCO3) = Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O) = 40 + 12+ 316 = 100

Mr((CuOH)2CO3) = 2Ar(Cu)+2Ar(H)+Ar(C)+5Ar(O) = 264 + 21 +12+ 516 = 222

 

Вправа 2. Обчисліть масові частки всіх елементів у сполуках з такими хімічними формулами:

a) NO2; 6) РbСl2; в) Na2CO3; г) H2SO4; д) Ва3(РO4)2. 

а) Mr(NO2) = Ar(N)+2Ar(O) = 14 + 216 = 46

ω(N)= Ar(N)/Mr(NO2) = 14 / 46 = 0,304 або 30,4%

Масову частку Оксигену можна знайти так:

ω(О)= 1 - ω(N) = 1 - 0,304 =0,696 або 69,6%

або так:

ω(О)= 100% - ω(N) = 100% - 30,4% =69,6%

чи так:

ω(О)= 2Ar(О)/Mr(NO2) = 216 / 46 = 0,696

Відповідь: ω(N)=0,304 або 30,4%; ω(О)=0,696 або 69,6%.

б) Mr(PbCl2) = Ar(Pb)+2Ar(Cl) = 207 + 235,5 = 278

ω(Pb)= Ar(Pb)/Mr(PbCl2) = 207 / 278 = 0,745 або 74,5%

ω(Cl)= 1 - ω(Pb) = 1 - 0,745 =0,255 або 25,5%

Відповідь: ω(Pb)=0,745 або 74,5%; ω(Cl)=0,255 або 25,5%.

Аналогічно визначаємо у решти сполуках.

в) 43,4 %, 11,3 % і 45,3 %;

г) 2 %, 32,7 % і 65,3 %;

 

д) 68,4 %, 10,3 % і 21,3 %. 

 

Вправа 3. У розчині масою 120 г міститься глюкоза масою 3 г. Визначте масову частку розчиненої речовини.
Дано: m(р-ну) = 120 г; m(глюкози) = 3 г.

Знайти: ω(глюкози) - ?

І спосіб

ω(глюкози)=m(глюкози)/m(р-ну)=3 г/120 г=0,025 або 2,5%

ІІ спосіб

Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 120 г розчину - 3 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

120 г / 100 г = 3 г / х г, 

тому х г  120 г = 3 г  100 г, 

х=(3 г100 г):120 г=2,5 г, тому ω(глюкози)=2,5%

Відповідь: ω(глюкози)= 0,025 або 2,5%

 

Вправа 4. Обчисліть масу солі, що лишиться при випарюванні води з розчину масою 150 г. у якому масова частка солі становить 5%.

Дано: m(р-ну) = 150 г;  ω(солі) = 5%.

Знайти: m(солі) - ?

І спосіб

З формули ω(солі) = (m(солі)/m(р-ну))100% знаходимо 
m(солі) = ω(солі)m(р-ну)100% = 5% • 150 г 100% = 7,5 г

ІІ спосіб

Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься  у 100 г розчину, тому для визначення маси речовини у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину - 5 г солі

у 150 г розчину - х г солі

100 г / 150 г = 5 г / х г, 

тому х г  100 г = 5 г 150 г, 

х = (5 г 150 г) : 100 г = 7,5 г,

Відповідь: m(солі) =7,5 г

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...