Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Назвіть відомі вам родини хімічних елементів і стисло схарактеризуйте одну з них.

Родини: лужні елементи, лужноземельні елементи, пніктогени, халькогени, галогени, інертні елементи.

Родина хімічних елементів — це група хімічних елементів, що мають подібні властивості.

 

2. Визначте вклад Деберейнера, Ньюлендса та Мейера в класифікацію хімічних елементів.  Деберейнеру вдалося встановити певні закономірності у властивостях хімічних елементів і їхніх сполук. Ньюлендсом було вперше висунуто припущення про періодичність змін властивостей елементів. Мейер, аналізуючи дані своєї таблиці, спостерігав періодичну зміну властивостей елементів, і таке розташування відповідало валентностям елементів і збільшенню їхніх відносних атомних мас.

Чим цінні їхні відкриття? Вони доповнили хімію новими класифікаціями про хімічні елементи, у яких, проте, не простежувався зв’язок між окремими їх групами.
Чому вони не заслуговують  на звання «закон»? Бо їх автори не змогли використати свої відкриття для формулювання загальних закономірностей і передбачення існування нових хімічних елементів.

 

3. Укажіть, як називають елементи першої групи Періодичної системи:
а) лужні; б) лужноземельні; в) рідкісноземельні.

 

4. Укажіть, як називаються елементи сьомої групи Періодичної системи:
а) халькогени; б) галогени; в) інертні.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Із наведеного переліку хімічних елементів випишіть окремо: а) лужні елементи; б) лужноземельні елементи; в) галогени; г) інертні елементи. Br, Na, АІ, Са, S, Хе, К, CI, I, Li, Ba, Ne, Be, Rb, Sr, F, Fe, He, H. 

а) Na  K  Li  Rb б) Ca  Ba  Sr в) Br Cl I F г) Xe  Ne  He

Вправа 2. Використовуючи Періодичну систему на форзаці, складіть формули сполук з Гідрогеном: а) галогенів; б) халькогенів. У цих сполуках усі елементи виявляють нижчу валентність.

а) HF  HCl  HBr  HI б) H2O  H2S  H2Se  H2Te H2Po

Вправа 3. Складіть у загальному вигляді формули оксидів і гідроксидів металічних елементів: а) лужних; б) лужноземельних. Використовуючи ці формули, складіть у загальному вигляді рівняння реакцій оксидів лужних і лужноземельних елементів з водою.

а) R2O; ROH;  R2O + H2O = 2ROH

б) RO; R(OH)2; RO + H2O = R(OH)2

Вправа 4. Знайдіть у Періодичній системі принаймні три приклади хімічних елементів, що доводять встановлені Деберейнером закономірності у відносних атомних масах елементів.

Li   Na  K

(7+39):2=23

Ca   Sr   Ba

(40+137):2=88

S   Se  Te

(32+128):2=80

Сl   Br  I

(35+127):2=81

Fe   Co  Ni

(56+57):2=57

Вправа 5. Заповніть таблицю, використовуючи Періодичну систему на форзаці.

Назва родини елементів

Хімічні елементи, що

входять до складу родин

Загальна формула

оксиду

Загальна формула

сполуки з Гідрогеном

Лужні елементи  Li  Na  K  Rb  Cs  Fr  R2O  RH
Лужноземельні елементи  Ca Sr Ba Ra  RO RH2
Пніктогени  N  P  As  Sb  Bi  R2O5  RH3
Халькогени  O  S  Se  Te  Po  RO3  H2R
Галогени  F  Cl  Br  I  R2O7  HR
Інертні елементи  He  Ne  Ar  Kr  Xe  Rn  -  -

 Інші завдання дивись тут...

Загрузка...