Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
Запитання 1

Назвіть відомі вам родини хімічних елементів і стисло схарактеризуйте одну з них. Лужні елементи, лужноземельні елементи, пніктогени, халькогени, галогени, інертні елементи.

Лужні елементи — у сполуках одновалентні, а основи, які вони утворюють, є лугами.

Родина хімічних елементів — це група хімічних елементів, що мають подібні властивості.

 

Запитання 2

Визначте вклад Деберейнера, Ньюлендса та Мейера в класифікацію хімічних елементів. 

Деберейнеру вдалося встановити певні закономірності у властивостях хімічних елементів і їхніх сполук. Ньюлендсом було вперше висунуто припущення про періодичність змін властивостей елементів. Мейер, аналізуючи дані своєї таблиці, спостерігав періодичну зміну властивостей елементів, і таке розташування відповідало валентностям елементів і збільшенню їхніх відносних атомних мас.

Чим цінні їхні відкриття?

Вони доповнили хімію новими класифікаціями про хімічні елементи, у яких, проте, не простежувався зв’язок між окремими їх групами.
Чому вони не заслуговують на звання «закон»?

Ці відкриття не набули статусу закону, оскільки їх автори не змогли використати свої відкриття для формулювання загальних закономірностей і передбачення існування нових хімічних елементів.

 

Запитання 3

Укажіть, як називають елементи першої групи Періодичної системи:
а) лужні

б) лужноземельні

в) рідкісноземельні

 

Запитання 4

Укажіть, як називаються елементи сьомої групи Періодичної системи:
а) халькогени

б) галогени

в) інертні

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1

Із наведеного переліку хімічних елементів Br, Na, АІ, Са, S, Хе, К, CI, I, Li, Ba, Ne, Be, Rb, Sr, F, Fe, He, H випишіть окремо:

а) лужні елементи 

Na, K, Li, Rb    

Елементи І групи — утворюють луги при взаємодії їх оксидів з водою.

б) лужноземельні елементи

Ca, Ba, Sr

Елементи ІІ групи — утворюють землі (так раніше називали оксиди), що у воді перетворюються на луги.

в) галогени

Br, Cl, I, F

Елементи VІI групи — утворюють cолі.

г) інертні елементи

Xe, Ne, He

Елементи VIIІ групи — є інертними, тобто не здатні вступати в хімічні реакції.

 

Вправа 2

Використовуючи Періодичну систему на форзаці, складіть формули сполук з Гідрогеном, приймаючи до уваги, що у цих сполуках усі елементи виявляють нижчу валентність:

а) галогенів (елементи VII групи, у сполуках виявляють нижчу валентність І (8-7=1))

HF, HCl, HBr, HI

б) халькогенів (елементи VI групи, у сполуках виявляють нижчу валентність ІІ (8-6=2))

H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2

б) пніктогенів (елементи V групи, у сполуках виявляють нижчу валентність ІІІ (8-5=3))

NH3, PH3, AsH3, SbH3, BiH3

 

Вправа 3

Складіть у загальному вигляді формули оксидів і гідроксидів металічних елементів:

а) лужних (елементи I групи, у сполуках виявляють валентність І)

Загальні формули: оксиду E2O, гідроксиду ЕОН

б) лужноземельних (елементи IІ групи, у сполуках виявляють валентність ІІ)

Загальні формули: оксиду EO, гідроксиду Е(ОН)2

Використовуючи ці формули, складіть у загальному вигляді рівняння реакцій оксидів лужних і лужноземельних елементів з водою.

а) Е2O + H2O = 2ЕOH

б) ЕO + H2O = Е(OH)2

 

Вправа 4

Знайдіть у Періодичній системі принаймні три приклади хімічних елементів, що доводять встановлені Деберейнером закономірності у відносних атомних масах елементів.

Йоган Деберейнер запропонував об’єднати деякі елементи в групи, що містили по три елементи (тріади), в межах цих тріад відносна атомна маса середнього елемента приблизно дорівнює середньому арифметичному мас двох інших.

1) Li, Be, B, закономірність Ar(Be)=(Ar(Li)+Ar(B)):2=(7+11):2=9

2) Be, Mg, Ca, закономірність Ar(Mg)=(Ar(Be)+Ar(Ca)):2=(9+40):2=24

3) C, N, O, закономірність Ar(N)=(Ar(C)+Ar(O)):2=(12+16):2=14

4) N, O, F, закономірність Ar(O)=(Ar(N)+Ar(F)):2=(14+19):2=16

 

Вправа 5. Заповніть таблицю, використовуючи Періодичну систему на форзаці.

Назва

родини

елементів

Хімічні 

елементи

родини

Загальна

формула

оксиду

Загальна

формула

сполуки з

Гідрогеном

Лужні елементи Li Na K Rb Cs Fr  E2O EH

Лужноземельні

елементи

 Ca Sr Ba Ra  EO EH2
Пніктогени  N P As Sb Bi  E2O5  EH3
Халькогени  O S Se Te Po  EO3  H2E
Галогени  F  Cl  Br  I At  E2O7  HE

Інертні

елементи

 He Ne Ar Kr Xe Rn    

 Інші завдання дивись тут...