Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Сформулюйте Періодичний закон. Властивості хімічних елементів, а також утворених ними простих і складних речовин перебувають у періодичній залежності від відносних атомних мас елементів.

 

2. Які властивості елементів і їхніх сполук змінюються періодично?  Вища валентність елементів (від I-VIIІ), характеристика простої речовини (від металів до неметалів), хімічний характер вищих оксидів (від основних через амфотерні до кислотних).

 

3. Що називають періодом елементів? Ряд хімічних елементів, розташованих у порядку зростання їхніх атомних мас, що починається з Гідрогену або лужного металічного елемента і закінчується інертним елементом, називають періодом.

 

4. Які періоди називають малими? Перший (містить 2 елементи), другий і третій (містять по 8 елементів) періоди містять до 8 елементів, тому їх називають малими.
Які періоди називають великими? П’ятий, шостий, сьомий періоди містять по 18 і більше елементів, тому їх називають великими.
Чому їх називають саме так? Бо в малих періодах перехід від типового металічного елемента до типового неметалічного елемента відбувається через сім елементів, а у великих періодах такий самий перехід відбувається через 17 або 31 елементи.

 

5. Чим відрізняється зміна властивостей елементів у великих та малих періодів? У великих періодах зміна властивостей відбувається значно повільніше: властивості сусідніх елементів у великих періодах відрізняються значно менше, ніж у сусідніх елементів малих періодів.

6. У якій частині кожного періоду розташовані елементи, що відносяться до родин:
а) лужних елементів

На початку кожного періоду (ліворуч Періодичної системи).
б) галогенів

На передостанньому місці кожного періоду (праворуч Періодичної системи).
 в) інертних елементів?

Наприкінці кожного періоду (наприкінці Періодичної системи).

 

7. Для яких хімічних елементів, наведіть приклади, найхарактернішими є властивості:

а) металічні

Для лужних елементів, розміщені у І групі Періодичної таблиці.

Приклади: Літій, Натрій, Калій, Рубідій, Цезій, Францій (радіоактивний елемент). 

б) неметалічні 
Для галогенів,  розміщені у VIІ групі Періодичної таблиці.
Приклади: Флуор, Хлор, Бром, Йод, Астат (радіоактивний елемент).

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Знайдіть у Періодичній системі елементи, що розміщені не за збільшенням їхньої відносної атомної маси.

№18 Аргон Ar(Ar)=40 і №19 Калій Ar(K)=39

№27 Кобальт Co Ar(Co)=58,93 i №28 Нікель Ar(Ni)=58,69

№52 Телур Ar(Te)=127,6 i №53 Йод Ar(I)=126,9

Які протиріччя з'являться, якщо їх розташувати згідно з їхніми атомними масами? Порушиться періодична зміна властивостей хімічних елементів, а також утворених ними простих і складних речовин.

 

Врава 2. Як змінюється характер оксидів елементів у періоді? 

У періоді характер оксидів змінюється від основного до кислотного.

Проілюструйте рівняннями реакцій властивості оксидів Літію і Карбону.

Li2O + H2O = 2LiOH луг літій гідроксид

СO2 + H2O = H2CO3 карбонатна кислота

Які властивості характерні їхнім гідратам? 

У періоді зліва направо послаблюються основні властивості і посилюються кислотні властивості гідратів.

Продукти приєднання води до оксидів називають гідратами.

 

Вправа 3. Складіть формули вищих оксидів і гідратів оксидів елементів третього періоду. Укажіть характер цих сполук (кислотний чи основний).

Na2O

NaOH

основний

 

 

MgO

Mg(OH)2

основний

 

 

Al2O3

Al(OH)3;

H2AlO3

амфотер-

ний

SiO2

H2SiO3

кислот-

ний

 

P2O5

H3PO4

кислот-

ний

 

SO3

H2SO4

кислот-

ний

 

Cl2O7

HCl

кислот-

ний

 

Вправа 4. Елемент у Періодичній системі має порядковий номер 16. Які властивості виявляють його оксиди, що відповідають вищій й нижчій валентності? Елемент з порядковим №16  це Сульфур S, який утворює два оксиди SO3 (валентність Сульфуру VI) та SO2 (валентність Сульфуру IV), які виявляють кислотні властивості, і їх гідратами є кислоти.

SO2 + H2O = H2SO3

SO3 + H2O = H2SO4

Чи утворює цей елемент сполуки з Гідрогеном? Утворює.

H2 сульфідна кислота.

 

Вправа 5. Проаналізуйте положення в Періодичній системі елементів, що здатні утворювати леткі сполуки з Гідрогеном (див. форзац).

Елементи IV  VII груп.

Виявлення елементом яких властивостей свідчить про утворення ним летких сполук з Гідрогеном?  Неметалічних властивостей, адже леткі сполуки з Гідрогеном утворюють тільки неметали.

 

Вправа 6. До кінця 60-х pp. XIX ст. два елементи — А і Б — вважалися двовалентними металічними елементами і ним приписувалися неправильні атомні маси. Не знайшовши для них у Періодичній системі місця, що відповідало б їхнім властивостям, Д.І.Менделєєв збільшив у півтора рази значення їхніх атомних мас і уточнив валентність кожного з них, і тоді місце їм знайшлося. Хибні атомні маси, що приписувалися елементам, були такі: елементу А — близько 60, а елементу Б — трохи більше за 90. Знайдіть їм місце в Періодичній системі і назвіть ці елементи.

Оскільки Ar(A)=601,5=90 > 89, тому цим елементом є Ітрій Y з порядковим №39 і Ar(Y)=89.

Оскільки Ar(Б)=901,5=135 < 137, тому цим елементом є Барій Ва з порядковим №56 i Ar(Ba)=137.

 Інші завдання дивись тут...