Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Сформулюйте Періодичний закон. Властивості хімічних елементів, а також утворених ними простих і складних речовин перебувають у періодичній залежності від відносних атомних мас елементів.

 

2. Які властивості елементів і їхніх сполук змінюються періодично?  Вища валентність елементів (від I-VIIІ), характеристика простої речовини (від металів да неметалів), хімічний характер вищих оксидів (від основних через амфотерні до кислотних) тощо.

 

3. Що називають періодом елементів? Ряд хімічних елементів, розташованих у порядку зростання їхніх атомних мас, що починається з Гідрогену або лужного металічного елемента і закінчується інертним елементом, називають періодом.

 

4. Які періоди називають малими? Перший (містить 2 елементи), другий і третій (містять по 8 елементів), тому їх називають малими.
Які періоди називають великими? П’ятий, шостий, сьомий періоди містять по 18 і більше елементів, тому їх називають великими.
Чому їх називають саме так? Бо в малих періодах перехід від типового металічного елемента до типового неметалічного елемента відбувається за сім елементів, то у великих періодах такий самий перехід відбувається за 17 або 31 елемент.

 

5. Чим відрізняється зміна властивостей елементів у великих та малих періодів? У великих періодах зміна властивостей відбувається значно повільніше: властивості сусідніх елементів у великих періодах відрізняються значно менше, ніж у сусідніх елементів малих періодів.

6. У якій частині кожного періоду розташовані елементи, що відносяться до родин:
а) лужних елементів; На початку кожного періоду (зліва).
б) галогенів; На передостанньому місці кожного періоду (справа).
 в) інертних елементів? Наприкінці  кожного періоду (справа).

 

7. Для яких хімічних елементів найхарактернішими є властивості: а) металічні;  б) неметалічні? Наведіть приклади.
а) для лужних елементів, розміщені у І групі Періодичної таблиці.
Наприклад,  Літій, Натрій,  Калій,  Рубідій,  Цезій, Францій (радіоактивний елемент).
б) для галогенів,  розміщені у VIІ групі Періодичної таблиці.
Наприклад,  Флуор, Хлор, Бром, Йод, Астат (радіоактивний елемент).

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Знайдіть у Періодичній системі елементи, що розміщені не за збільшенням їхньої відносної атомної маси. 

№18 Ar - 40                  №19 K - 39,1  

№27 Co - 58,9               №28 Ni - 58,7

№52 Te - 127,6              №53 I - 126,9

№90 Th - 232                №91 Pa - 231

№92 U - 238                 №93 Np - 237

№94 Pu - 244                №95 Am - 243

Які протиріччя з'являться, якщо їх розташувати згідно з їхніми атомними масами? Порушиться періодична зміна властивостей хімічних елементів, а також утворених ними простих і складних речовин.

 

Врава 2. Як змінюється характер оксидів елементів у періоді? У періоді характер оксидів змінюється від основного до кислотного.

Проілюструйте рівняннями реакцій властивості оксидів Літію і Карбону. 

Li2O + H2O = 2LiOH

СO2 + H2O = H2CO3.

Які властивості характерні їхнім гідратам? Продукти приєднання води до оксидів називають гідратами. Гідрати кислотних оксидів — це кислоти, а гідрати основних оксидів — основи.

 

Вправа 3. Складіть формули вищих оксидів і гідратів оксидів елементів третього періоду. Укажіть характер цих сполук (кислотний чи основний).

Na2O

NaOH

основний

 

 

MgO

Mg(OH)2

основний

 

 

Al2O3

Al(OH)3;

H2AlO3

амфотер-

ний

SiO2

H2SiO3

кислот-

ний

 

P2O5

H3PO4

кислот-

ний

 

SO3

H2SO4

кислот-

ний

 

Cl2O7

HCl

кислот-

ний

 

Вправа 4. Елемент у Періодичній системі має порядковий номер 16. Які властивості виявляють його оксиди, що відповідають вищій й нижчій валентності? Елемент з порядковим №16 - це Сульфур S, який утворює два оксиди SO3 (валентність Сульфуру VI) та SO2 (валентність Сульфуру IV), які виявляють кислотні властивості, і їх гідратами є кислоти.

SO2 + H2O = H2SO3

SO3 + H2O = H2SO4

Чи утворює цей елемент сполуки з Гідрогеном? Так, H2S - сульфідна кислота.

 

Вправа 5. Проаналізуйте положення в Періодичній системі елементів, що здатні утворювати леткі сполуки з Гідрогеном (див. форзац).

Елементи IV - VII груп.

Виявлення елементом яких властивостей свідчить про утворення ним летких сполук з Гідрогеном? Неметалічний елемент. Леткі сполуки з Гідрогеном утворюють тільки неметали.

 

Вправа 6. До кінця 60-х pp. XIX ст. два елементи — А і Б — вважалися двовалентними металічними елементами і ним приписувалися неправильні атомні маси. Не знайшовши для них у Періодичній системі місця, що відповідало б їхнім властивостям, Д.І.Менделєєв збільшив у півтора рази значення їхніх атомних мас і уточнив валентність кожного з них, і тоді місце їм знайшлося. Хибні атомні маси, що приписувалися елементам, були такі: елементу А — близько 60, а елементу Б — трохи більше за 90. Знайдіть їм місце в Періодичній системі і назвіть ці елементи.

Ar(A) = 60 • 1,5 = 90 > 89

Елемент Ітрій Y

Ar(Б) = 90 • 1,5 = 135 < 137

Елемент Барій Ва

 Інші завдання дивись тут...

Загрузка...