Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
Запитання 1

Чим розрізняються короткий і довгий варіанти Періодичної системи?

Числом рядків, що відводяться на один період. У довгому варіанті кожний період займає один рядок, а в короткому ― малі періоди розташовані в один рядок, а великі — у два. Тому у короткому варіанті 8 груп, які пронумеровані римськими цифрами від І до VIIІ, а у довгому ― 18, які позначаються цифрами з буквами А і В. У короткому варіанті розрізняють головну і побічну підгрупи за розміщенням елемента (ліворуч чи праворуч від центру клітинки), а в довгому ― головні підгрупи позначено літерою А, а побічні ― В. 

 

Запитання 2

Що називають періодом, групою, головною й побічною підгрупою? 

Період — горизонтальний ряд хімічних елементів, що починається лужним елементом або Гідрогеном і закінчується інертним елементом.

Група хімічних елементів — це вертикальний стовпчик, що об’єднує елементи з подібними властивостями.

Головна підгрупа — підгрупа, до якої належать елементи як малих, так і великих періодів.

Побічна підгрупа — підгрупа, до якої належать елементи лише великих періодів. 

 

Запитання 3

Як змінюються металічні та неметалічні властивості елементів у періодах? у головних групах?

У періоді при збільшенні порядкового номера елемента послаблюються металічні властивості і посилюються неметалічні.

У головних підгрупах при збільшенні порядкового номера елемента посилюються металічні властивості елементів і утворених ними простих речовин, а неметалічні — послаблюються.

 

Запитання 4

Чому групи елементів у короткому варіанті Періодичної системи необхідно розділяти на головні і побічні підгрупи? Зазвичай в елементів однієї групи однакова вища валентність, яку вони виявляють у сполуках з Оксигеном — вона дорівнює номеру групи. Подібні властивості виявляють лише елементи, що належать до однієї підгрупи. Властивості елементів головної і побічної підгруп однієї групи можуть істотно відрізнятися. Наприклад, у VII групі є галогени — найтиповіші неметалічні елементи (головна підгрупа) і перехідні металічні елементи Манган, Технецій, Реній (побічна підгрупа).

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1

Назвіть хімічні елементи І групи Періодичної системи. Які з них належать до головної підгрупи, а які — до побічної?

Елементи головної підгрупи Елементи побічної підгрупи

Гідроген H

Літій Li

Натрій Na

Калій K

Рубідій Rb

Цезій Cs

Францій Fr

Купрум Cu

Аргентум Ag

Аурум Au

 

 

 

 

 

 

 

Вправа 2

У четвертому періоді, у п'ятій групі, у головній підгрупі Періодичної системи розташований:

а) Силіцій

б) Станум

в) Арсен

г) Стибій

 

Вправа 3

Які з наведених елементів належать до головних, а які — до побічних підгруп: Нітроген, Оксиген, Гідроген, Купрум, Ферум, Алюміній?

Елементи головної підгрупи Елементи побічної підгрупи

Нітроген

Оксиген

Гідроген

Алюміній

Купрум

Ферум

 

 

Вправа 4

Визначте в кожному наведеному ряду один хімічний елемент, що відрізняється від інших за місцем у Періодичній системі:

а) Н, Не, Ne, Аг

Ряд, окрім Н, інертні елементи

б) Fe, Co, Ni, Аг

Ряд, окрім Ar, елементи одної побічної підгрупи

в) Н, Li, Be, В

Ряд, окрім Н, елементи 2 періоду

г) F, Сl, Вг, Мn.

Ряд, окрім Mn, галогени

 

Вправа 5

Який хімічний елемент за властивостями подібний до Силіцію:

а) Алюміній

б) Фосфор

в) Германій

г) Титан

Відповідь поясніть. Силіцій і Германій є елементами однієї підгрупи (головної) тієї ж групи (IV).

 

Вправа 6

Складіть формулу вищого оксиду та формулу леткої сполуки з Гідрогеном (якщо вона існує) для таких елементів:

а) Магній

Вищий оксид MgO, летку сполуку з Гідрогеном не утворює

б) Силіцій

Вищий оксид SiO2, летка сполука з Гідрогеном SiH4

в) Реній

Вищий оксид Re2O7летку сполуку з Гідрогеном не утворює

г) Осмій

Вищий оксид OsO4, летку сполуку з Гідрогеном не утворює

д) Телур

Вищий оксид ТеO3, летка сполука з Гідрогеном Н2Те

е) Радій.

Вищий оксид RaO, летку сполуку з Гідрогеном не утворює

Примітка: леткі сполуки з Гідрогеном утворюють тільки неметали.

 

Вправа 7

У якого елемента сильніше виражені металічні (або неметалічні) властивості:

а) у Бору чи Алюмінію

Металічні властивості в Алюмінію

б) в Арсену чи Нітрогену;

Неметалічні властивості в Нітрогену

в) в Арсену чи Стибію?

Неметалічні властивості в Арсену

Відповідь обґрунтуйте. Це елементи головних підгруп, а в головних підгрупах зверху вниз посилюються металічні властивості елементів, а неметалічні — послаблюються.

 

Вправа 8

Знайдіть у Періодичній системі елемент, що розташований у четвертому періоді та виявляє однакові валентності у вищому оксиді та у сполуці з Гідрогеном. Це елементи головної підгрупи IV групи, наприклад, Германій Ge: GeO2  валентність IV (номер групи) i GeH4  валентність IV (правило: значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, у якій розміщений елемент, тобто, 8-4=4, тому валентність IV).

 

Вправа 9

Порядкові номери хімічних елементів А, Б, і В дорівнюють відповідно n, n + 2, n + 4.

Кожен наступний елемент має номер на два більший від попереднього або кожний попередній елемент має номер на два менший наступного.
1) Якщо хімічний елемент А — найлегший галоген (Флуор №9), то яким хімічним елементом буде Б?

Натрій №11  (9+2=11).
2) Якщо хімічний елемент В — інертний (Радон №86), а Б — металічний (Полоній №84), то яким хімічним елементом є А? Плюмбум №82.

У всіх інших випадках Б буде неметалічним елементом.

3) Якщо хімічні елементи А і Б належать до однієї групи, то яким хімічним елементом є В? Металічним елементом побічної підгрупи ІІ групи.

Елементи А і Б можуть бути тільки елементами VIII групи побічної підгрупи, тоді В - металічний елемент побічної підгрупи ІІ групи.
4) Чи можуть прості речовини, утворені А, Б і В, за звичайних умов бути газами? Не можуть, бо тоді А з них не буде газом (IV група, VI група, VIII група)

 

Вправа 10

Елементи А і Б належать до І групи, а елемент В — до VII групи. Сполука елементів А і В розчинна у воді і забарвлює полум'я у фіолетовий колір, а сполука елементів Б і В має білий колір і нерозчинна у воді. Якими елементами можуть бути А, Б і В?

Відповідь: Kалій, Аргентум, Хлор.

Пояснення: Калій і Аргентум  елементи І групи, сполука KCl  розчинна у воді і забарвлює полум'я у фіолетовий колір, а сполука AgCl має білий колір і нерозчинна у воді.

 

Вправа 11

Визначте в Періодичній системі елемент, єдиний оксид якого має відносну молекулярну масу 40 ± 1, а валентність не більшу за IV. Доведіть, що існує лише один такий елемент.

За умовою валентніть не більша IV, тому визначаємо серед таких оксидів: R2O (І), RO (ІІ), R2O3 (ІІІ), RO2(IV).

Mr(R2O)=2Ar(R)+Ar(О), звідси 

Ar(R)=(Mr(R2O)-Ar(О)):2=(40-16):2=12  не підходить. Таку відносну атомну масу має Карбон, але його валентність змінна, тому існує декілька оксидів.

Mr(RO)=Ar(R)+Ar(О), звідси 

Ar(R)=Mr(RO)-Ar(О)=40-16=24 Це Магній.

Mr(R2O3)=2Ar(R)+3Ar(О), звідси 

Ar(R)=(Mr(R2O3)-3Ar(О)):2=(40-316):2=-4  не підходить.

Mr(RO2)=Ar(R)+2Ar(О), звідси 

Ar(R)=Mr(R2O)-2Ar(О)=40-216=8  не підходить.

Відповідь: Магній

 

Вправа 12

Оксид елемента, що утворює з Гідрогеном летку сполуку зі складом RH4, містить 53,3% Оксигену. Назвіть цей елемент.

Дано: RН4, ω(O)=53,3%, або 0,533

Знайти: елемент R-?

Розв'язання

Формула леткої сполуки з Гідрогеном RH4 (правило: значення валентності неметалічних елементів в сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи x, в якій розміщений елемент R, тобто 8-x=4, звідси х=8-4=4), тому R - елемент IV групи, йому відповідає вищий оксид RO2.

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули масової частки елемента сполуці: ω(елемента)=n•Ar(елемента)/Mr(сполуки)

ω(О)=2Ar(О)/Mr(RO2), звідси 

Mr(RO2)=2Ar(О)/ω(О)=216:0,533=60,03

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(RO2)=Аr(R)+2Ar(О), звідси

Аr(R)=Mr(RO2)-2Ar(О)=60,03-216=28. Таку відносну атомну масу має Силіцій S.

Відповідь: Силіцій

 

Вправа 13

Елемент, вищий оксид якого відповідає формулі RО3, утворює сполуку з Гідрогеном, що містить 2,47% Гідрогену. Назвіть цей елемент.

Дано: RO3, ω(Н)=2,47%, або 0,0247

Знайти: елемент R-?

Розв'язання

У вищому оксиді RO3 валентність R (VI), тобто R знаходиться в VI групі, тому формула леткої сполуки з Гідрогеном Н2R (правило: значення валентності неметалічних елементів всполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, в якій розміщений елемент R, тобто 8-6=2, тому валентність II)

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули масової частки елемента у

сполуці: ω(елемента)=n•Ar(елемента)/Mr(сполуки)

ω(Н)=2Ar(Н)/Mr2R), звідси

Mr(Н2R)=2Ar(Н)/ω(Н)=21:0,0247=80,97

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(Н2R)=2Аr(Н)+Ar(R), звідси

Аr(R)=Mr(Н2R)-2Ar(Н)=80,97-21=78,979. Таку відносну атомну масу має Селен Sе.

Відповідь: Селен

Інші завдання дивись тут...