Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Чим розрізняються короткий і довгий варіанти Періодичної системи? Вони відрізняються числом рядків, що відводяться на один період. У довгому варіанті кожний період займає один рядок, а в короткому - малі періоди розташовані в один рядок, а великі — у два. Тому у короткому варіанті 8 груп, які пронумеровані римськими цифрами від І до VIIІ, а у довгому - 18, які позначаються цифрами з буквами А і В. У короткому варіанті розрізняють головну і побічну підгрупи за розміщенням елемента (ліворуч чи праворуч від центру клітинки), а у довгому - головні підгрупи позначено літерою А, а побічні - В. 

 

2. Що називають періодом, групою, головною і побічною підгрупою? Періодом називають ряд хімічних елементів, розташованих у порядку зростання їхніх атомних мас, що починається з Гідрогену або лужного металічного елемента і закінчується інертним елементом.

Група хімічних елементів — це вертикальний стовпчик, що об’єднує елементи з подібними властивостями. 

Головними підгрупами називають підгрупи, до яких належать елементи і малих, і великих періодів.

Побічними підгрупами називають підгрупи, до яких належать елементи лише великих періодів.

 

3. Як змінюються металічні та неметалічні властивості елементів у періодах? у головних групах? У періоді послаблюються металічні властивості і посилюються неметалічні. У головних підгрупах при збільшенні атомної маси посилюються металічні властивості елементів і утворених ними простих речовин, а неметалічні — послаблюються.

 

4. Чому групи елементів у короткому варіанті Періодичної системи необхідно розділяти на головні і побічні підгрупи? Зазвичай, в елементів однієї групи однакова вища валентність, яку вони виявляють у сполуках з Оксигеном — вона дорівнює номеру групи. Підгрупи утворені елементами з подібними властивостями.  Властивості елементів головної і побічної підгруп однієї групи можуть істотно відрізнятися. Наприклад, у VII групі є галогени — найтиповіші неметалічні елементи (головна підгрупа) і перехідні металічні елементи Манган, Технецій, Реній (побічна підгрупа).

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Назвіть хімічні елементи І групи Періодичної системи. Які з них належать до головної підгрупи, а які — до побічної?

Головна: H  Li  Na  K Rb  Cs  Fr

Побічна: Cu Ag Au

Вправа 2. У четвертому періоді, у п'ятій групі, у головній підгрупі Періодичної системи розташований:

а) Силіцій; б) Станум; в) Арсен; г) Стибій.

 

Вправа 3. Які з наведених елементів належать до головних, а які — до побічних підгруп: Нітроген, Оксиген, Гідроген, Купрум, Ферум, Алюміній?

Головна: Нітроген, Оксиген, Гідроген, Алюміній

Побічна: Купрум, Ферум

Вправа 4. Визначте в кожному наведеному ряду один хімічний елемент, що відрізняється від інших за місцем у Періодичній системі:

а) Н, Не, Ne, Аг; б) Fe, Co, Ni, Аг; в) Н, Li, Be, В; г) F, СІ, Вг, Мn.

а) ряд, окрім Н, інертні елементи; б) ряд, окрім Ar, елементи одної побічної підгрупи; в) ряд, окрім Н, елементи 2 періоду; г) ряд, окрім Mn, галогени.

 

Вправа 5. Який хімічний елемент за властивостями подібний до Силіцію:

а) Алюміній; б) Фосфор; в) Германій; г) Титан?

Відповідь поясніть. Силіцій і Германій є елементами однієї підгрупи (головної) тієї ж групи (IV).

 

Вправа 6. Складіть формулу вищого оксиду та формулу леткої сполуки з Гідрогеном (якщо вона існує) для таких елементів:

а) Магній; б) Силіцій; в) Реній; г) Осмій; д) Телур; е) Радій.

а) MgO,

      -

б) SiO2,

    SiH4

в) Re2O7,

      -

г) OsO4,

      -

д) TeO3,

    Н2Те

е) RaO,

     -

Летні сполуки з Гідрогеном утворюють тільки неметали.

 

Вправа 8. Знайдіть у Періодичній системі елемент, що розташований у четвертому періоді та виявляє однакові валентності у вищому оксиді та у сполуці з Гідрогеном.

Елемент Ge: GeO2 - валентність IV (номер групи) i GeH4 - валентність IV (правило: значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, у якій розміщений елемент, тобто, 8 - 4 = 4, тому валентність IV).

 

Вправа 9. Порядкові номери хімічних елементів А, Б, і В дорівнюють відповідно n, n + 2, n + 4.

Кожен наступний елемент має номер на два більший від попереднього або кожний попередній елемент має номер на два менший наступного.
1) Якщо хімічний елемент А — найлегший галоген (Флуор №9), то яким хімічним елементом буде Б?

Натрій №11  (9+2=11).
2) Якщо хімічний елемент В — інертний (Радон №86), а Б — металічний (Полоній №84), то яким хімічним елементом є А?  Плюмбум №82.

У всіх інших випадках Б буде неметалічним елементом.

3) Якщо хімічні елементи А і Б належать до однієї групи, то яким хімічним елементом є В? Металічним елементом ІІ групи.

Елементи А і Б можуть бути тільки елементами VIII групи побічної підгрупи, тоді В - металічний елемент ІІ групи.
4) Чи можуть прості речовини, утворені А, Б і В, за звичайних умов бути газами? Ні.

 

Вправа 10. Елементи А і Б належать до І групи, а елемент В — до VII групи. Сполука елементів А і В розчинна у воді і забарвлює полум'я у фіолетовий колір, а сполука елементів Б і В має білий колір і нерозчинна у воді. Якими елементами можуть бути А, Б і В? Kалій, Аргентум, Хлор.

Калій і Аргентум - елементи І групи, сполука KCl - розчинна у воді і забарвлює полум'я у фіолетовий колір, а сполука AgCl має білий колір і нерозчинна у воді.

 

Вправа 11. Визначте в Періодичній системі елемент, єдиний оксид якого має відносну молекулярну масу 40 ± 1, а валентність не більшу за IV. Доведіть, що існує лише один такий елемент.

За умовою валентніть не більша за IV, тому визначаємо серед таких оксидів: 

R2O (І), RO (ІІ), R2O3 (ІІІ), RO2(IV).

Mr(R2O) =2Ar(R)+Ar(О), звідси Ar(R)=(Mr(R2O)-Ar(О)):2=(40-16):2=12 - не підходить.

Таку відносну молекулярну масу має Карбон, але Карбон має змінну валентність.

Mr(RO) =Ar(R)+Ar(О), звідси Ar(R)=Mr(RO)-Ar(О)=40-16=24 - підходить. Це Магній.

Mr(R2O3) =2Ar(R)+3Ar(О), звідси Ar(R)=(Mr(R2O3)-3Ar(О)):2=(40-316):2=-4 - не підходить.

Mr(RO2) =Ar(R)+2Ar(О), звідси Ar(R)=Mr(R2O)-2Ar(О)=40-216=8 - не підходить.

Отже, це Магній.

 

Вправа 12. Оксид елемента, що утворює з Гідрогеном летку сполуку зі складом RH4, містить 53,3 % Оксигену. Назвіть цей елемент.

Дано: RН4, ω(O)=53,3% або 0,533

Знайти: елемент R - ?

Розв'язання:

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули масової частки елемента сполуці: ω(елемента)=n•Ar(елемента)/Mr(сполуки)

ω(О)=2Ar(О)/Mr(RO2), звідси

Mr(RO2)=2Ar(О)/ω(О)=216/0,533=60,03.

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(RO2)=Аr(R)+2Ar(О), звідси Аr(R)=Mr(RO2)-2Ar(О)=60,03-216=28

Отже, шуканий елемент Силіцій.

 

Вправа 13. Елемент, вищий оксид якого відповідає формулі RО3, утворює сполуку з Гідрогеном, що містить 2,47 % Гідрогену. Назвіть цей елемент.

Дано: RO3, ω(Н)=2,47% або 0,0247

Знайти: елемент R - ?

Розв'язання:

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули масової частки елемента у сполуці: ω(елемента)=n•Ar(елемента)/Mr(сполуки)

ω(Н)=2Ar(Н)/Mr(Н2R), звідси

Mr(Н2R)=2Ar(Н)/ω(Н)=21/0,0247=80,97.

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(Н2R)=2Аr(Н)+Ar(R), звідси

Аr(R)=Mr(Н2R)-2Ar(Н)=80,97-21=78,9

Отже, шуканий елемент Селен.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...