Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Схарактеризуйте планетарну модель атома Резерфорда. Згідно з цією моделлю весь позитивний заряд атома зосереджений у центрі — ядрі — яке оточено негативно зарядженими електронами. Електрони рухаються навколо ядра певними орбітами, наче планети навколо Сонця.

 

2. Які частинки містяться у складі:

а) атома; Електрони, протони і нейтрони.

б) атомного ядра? Протони і нейтрони.

Який вони мають заряд і масу?

Елементарна частинка

Заряд

Маса

електрон

-1

0 а.о.м.

протон

+1

1 а.о.м.

 

нейтрон

0

1 а.о.м.

3. Ядро атома: а) має негативний заряд; б) позитивний заряд; в) не має заряду.

 

4. Як визначити число протонів у ядрі атома: а) за порядковим номером елемента в Періодичній системі; б) за номером періоду; в) за номером групи?

 

5. Які характеристики атома вам відомі? Відносна молекулярна маса, заряд ядра атома, число електронів. Як їх можна визначити? Відносну атомну масу можна знайти у Періодичній таблиці Менделєєва. Заряд ядра атома рівний числу протонів (порядковий номер елемента) із знаком «+». Число електронів в атомі дорівнює заряду ядра атома.

 

6. Дайте визначення поняттям «атом» і «хімічний елемент». Атоми — це найдрібніші електронейтральні частинки речовини, які складаються з позитивно зарядженого ядра й негативно заряджених електронів, що рухаються навколо ядра.Хімічний елемент – це різновид атома з певним зарядом ядра.

 

7. Наведіть сучасне формулювання Періодичного закону. Чим воно відрізняється від того, що ви вивчали раніше?Властивості хімічних елементів, а також утворених ними речовин перебувають у періодичній залежності від зарядів їхніх атомних ядер, а не від значення відносних атомних мас, як ми вивчали раніше.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Ядро атома Гелію має заряд +2. Скільки електронів містить атом Гелію? Два

 

Вправа 2. Атом Карбону містить 6 електронів. Чому дорівнює заряд: а) атома Карбону; б) ядра атома Карбону?

а) електронейтральний, тому рівний 0
б) +6

Вправа 3. Визначте число протонів в ядрах і заряди ядра атомів: а) Літію; б) Сульфуру; в) Феруму; г) Плюмбуму.

а) протонів 3,

   заряд ядра +3

б) протонів 16,

   заряд ядра +16

в) протонів 26,

   заряд ядра +26

г) протонів 82,

   заряд ядра +82

Порядковий номер елемента вказує на число протонів.

Число протонів в ядрі = заряду ядра зі знаком +.

 

Вправа 4. Визначте заряд ядра, число електронів та масу атома, якщо атомне ядро містить: а) 8 протонів і 9 нейтронів; 6) 25 протонів і З0 нейтронів; в) 89 протонів і 117 нейтронів. Назвіть відповідні хімічні елементи.

 

 

Заряд ядра

число електронів

Відносна атомна маса

маса атома

елемент

а)

+ 8

8

8+9=17

17 а.о.м.

Оксиген

б)

+ 25

25

25+30=55

55 а.о.м.

Манган

в)

+ 89

89

89+17=206

206 а.о.м.

Актиній

Заряд ядра = числу протонів у ядрі.

Число електронів = числу протонів.

Відносна атомна маса (Ar) = масове число = число протонів + число нейтронів.

маса атома = Ar а.о.м.

Інші завдання дивись тут...