Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Чому перший період містить лише два хімічні елементи, а другий —вісім? Чим зумовлена місткість періодів Періодичної системи? Число хімічних елементів, що міститься в кожному періоді, визначається місткістю відповідних енергетичних рівнів і підрівнів. Перший енергетичний рівень  містить один s-підрівень, а один s-підрівень містить 1 орбіталь. Одна орбіталь містить максимально два електрони, тому перший період містить лише два хімічні елементи: 1 Н – 2 Не.

Другий енергетичний рівень  містить s-підрівень і  р-підрівень,  а s-підрівень містить 1 орбіталь і р-підрівень містить 3 орбіталі, разом 4 орбіталі. Кожна орбіталь містить максимально два електрони,  тому загальне число електронів буде вісім: 3 Li – 10 N.

 

2. Число енергетичних рівнів, що заповнюються електронами визначають:

а) за номером періоду; б) за номером групи; в) за порядковим номером елемента.

 

3. Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні визначають:

а) за номером періоду; б) за номером групи; в) за порядковим номером.

 

4. Як визначити максимальне число електронів, що може міститися на енергетичному рівні? За формулою 2n2, де n – номер енергетичного рівня.

 

5. Скільки елементів належить до четвертого й шостого періодів? До четвертого періоду належать 18 хімічних елементів, а до шостого - 32.

Четвертий  енергетичний рівень  містить s-підрівень, р-підрівень, d-підрівень, з них,  s-підрівень містить 1 орбіталь, р-підрівень містить 3 орбіталі, d-підрівень містить 5 орбіталей, разом 9 орбіталей. Кожна орбіталь містить максимально два електрони,  тому загальне число електронів буде вісімнадцять: 19 К – 36 Kr.

Шостий  енергетичний рівень  містить s-підрівень, р-підрівень, d-підрівень, f-підрівень, з них, s-підрівень містить 1 орбіталь, р-підрівень містить 3 орбіталі, d-підрівень містить 5 орбіталей, f-підрівень містить 7 орбіталей, разом 16 орбіталей. Кожна орбіталь містить максимально два електрони,  тому загальне число електронів буде тридцять два: 55 Cs – 86 Rn.

 

6. Поясніть, чому Натрій і Калій є електронними аналогами? Бо Натрій і Калій мають однакову кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні і відрізняються лише кількістю енергетичних рівнів, тобто, подібною є будова зовнішнього електронного рівня цих елементів. 

 

7. За яким принципом елементи поділяють на s-, р-, d- та f-елементи?  Який  із підрівні: s-, р-, d- чи f-  заповнюється останнім,  відповідно  хімічний елемент буде відноситися до s-, р-, d- та f-елемента.

Наведіть приклади d-елементів і f-елементів сьомого періоду. d-елементами є всі елементи побічних груп цього періоду, а f-елементами є елементи родини актиноїди. Приклад d-елементів: Актиній Ас, Розерфордій Rf. Приклад f-елементів: Нептуній Np, Уран U.

 

8. Скільки s- і р-елементів може містити один період? Відповідь поясніть. Те, що мова йде про s- і  р-елементи, означає, що останніми заповнюються s- або р- підрівні, з них, s-підрівень містить одну орбіталь, а р-підрівень містить три орбіталі. Кожна орбіталь містить максимально два електрони, тому s-підрівень містить два електрони, тобто, два s-елементи, а р-підрівень містить шість електронів, тобто шість p-елементів.

 

9. Як називають родини хімічних елементів, в атомах яких останнім заповнюється f-підрівень? Дві родини елементів - лантаноїди і актиноїди.

 

Завдання для засвоєння матеріалу 

Вправа 1. Який рівень складається тільки:

а) з s-підрівня; Перший рівень, бо один підрівень: s-

б) s- та р-підрівнів; Другий рівень, бо два підрівні: s-, p-

в) s-, р- та d-підрівнів? Третій рівень, бо три підрівні: s-, p-, d-

Як ви це визначили? За правилом: число енергетичних підрівнів на енергетичному рівні дорівнює номеру цього рівня.

 

Вправа 2. Які хімічні елементи є електронними аналогами Нітрогену? Елементи V групи головної підгрупи

Зобразіть електронну конфігурацію атома одного з них. 

Напр., Фосфор 1s22s22p63s23p3 або [Ne]3s23p3

Подібною є будова зовнішнього електронного рівня цих елементів.

 

Вправа 3. У чому полягає принципова відмінність у будові електронної оболонки атомів головних і побічних підгруп? У атомів елементів побічних підгруп заповнюються електронами d-, f-орбіталі.

 

Вправа 4. Який енергетичний підрівень заповнюється останнім:

а) у s-елементів четвертого періоду; s-підрівень

6) р-елементів п'ятого періоду; р-підрівень

в) s-елементів третього періоду; s-підрівень

г) р-елементів другого періоду? р-підрівень

 

Вправа 5. Назвіть два елементи, в атомах яких число пар електронів дорівнює числу неспарених електронів.

У Карбона і Літію в атомах число пар електронів дорівнює числу неспарених електронів.

Карбон Літій

Електронна формула

1s22s22p2

2 пари електронів

2 неспарені електрони

Електронна формула

1s22s1

1 пара електронів

1 неспарений електрон

Вправа 6. Запишіть електронні конфігурації атомів елементів з порядковими номерами 11 і 14.

11 Na

[Ne]3s1  або  1s22s22p63s1

14 Si

[Ne]3s23p2  або  1s22s22p63s23p2

 

Вправа 7. Назвіть металічний та неметалічний елементи другого періоду, які на зовнішньому рівні мають один неспарений електрон.

металічний

Літій 

1s22s1

неметалічний

Флуор

1s22s25

 

Вправа 8. Який енергетичний рівень заповнюється електронами в атомах елементів

№3, Другий.

№9, Другий.

№16? Третій

Номер періоду, в якому розміщений елемент, відповідає номеру енергетичного рівня.

 

Вправа 9. Запишіть схему електронної будови атома елемента з порядковим номером 15. Які властивості виявляє цей елемент і чому? Складіть формули його вищих оксиду і гідрату оксиду.

Електронна будова Фосфору: 1s22s233s23p3 або [Ne]3s23p3.

Неметалічний елемент, бо є р-елементом.

Формула вищого оксиду Р2О5, гідрату оксиду Н3РО4.

 

Вправа 10. Який елемент другого періоду є електронним аналогом елемента з порядковим номером №12? Електронним аналогом є Кальцій.

Подібною є будова зовнішнього електронного рівня цих елементів. В атомах Магнію (№12) і Кальцію, що розташовані в другій групі Періодичної системи, на зовнішньому рівні міститься по два електрони на s-орбіталях. Відмінність лише в тому, що в Магнію зовнішнім є третій енергетичний рівень, а в Кальцію — четвертий. Отже, ці дві пари елементів є електронними аналогами.

 

Вправа 11. Складіть графічну електронну формулу атомів Силіцію, Бору та Аргону.

Силіцію

Бору

 

 

Аргону

Вправа 12. Атому якого з елементів відповідає кожна з наведених електронних формул:

a) 1s22s22p3; Нітрогену N

6) 1s22s22p63s23p6; Аргону Ar

в) 1s22s22p63s23p64s2? Кальцію Ca

 

Вправа 13. Атоми яких елементів мають таку будову зовнішнього електронного шару:

a) 3s2Зр1; Алюміній (розміщений у третьому періоді, має два s- і один р-електрони, разом 5 електронів, тому є елементом ІІІ групи головної підгрупи).

6) 3s23p3; Фосфор (розміщений у третьому періоді, має два s- і три р-електрони, разом 5 електронів зовнішнього електронного шару, тому є елементом V групи головної підгрупи).

в) 3s1; Натрій (розміщений у третьому періоді, має один s-електрон зовнішнього електронного шару, тому є елементом І групи головної підгрупи).

г) 4s2? Кальцій (розміщений у четвертому періоді, має два s-електрони зовнішнього електронного шару, тому є елементом ІІ групи головної підгрупи).

 

Вправа 14. Що є спільним у будові атомів Берилію, Магнію та Кальцію? Однакове число електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

 

Вправа 15. Скільки електронів міститься на зовнішньому електронному рівні в атомів:

a) Арсену; П'ять

б) Cтануму; Чотири

в) Барію? Два

На кількість електронів на зовнішньому рівні атома для елементів головних підгруп вказує номер групи, в якій він розміщений.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...