Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
Запитання 1

Чим зумовлені металічні та неметалічні властивості елементів? Будовою електронних оболонок атомів. Металічні властивості виявляють переважно елементи, в атомів яких на зовнішніх рівнях міститься не більше чотирьох електронів, а неметалічні  чотири і більше.

 

Запитання 2

Як визначити число валентних електронів в електронних оболонках атомів хімічних елементів головних підгруп? За номером групи, в якій розміщений елемент, бо валентні електрони  це електрони зовнішнього енергетичного рівня.

 

Запитання 3

Чому атоми приймають або віддають електрони в хімічних реакціях?

Бо прагнуть мати стійку електронну оболонку,  яка є в атомі найближчого інертного елемента.

 

Запитання 4

Чому інертні елементи не вступають у хімічні реакції? Мають надзвичайно стійку електронну оболонку атома (енергетичний рівень завершений, всі електрони спарені), що зумовлює їх хімічну  інертність.

 

Запитання 5

Які частинки називають йонами? Заряджені частинки, які утворюються внаслідок приєднання або віддавання атомом електронів.

 

Запитання 6

Як змінюється сила притягання валентних електронів до ядра в періоді і в підгрупі?

У періоді за зростанням заряду ядер і зменшення радіуса, посилюється сила притягання ядром електронів зовнішнього енергетичного рівня, властивість віддавати електрони послаблюється, а приєднувати посилюється.

У групі головної підгрупи зростає радіус атома, а чим далі від ядра розташовані валентні електрони, тим менше вони притягуються до ядра, послаблюється зв'язок з зовнішнім енергетичним рівнем, здатність віддавати електрони посилюється, а здатність приєднувати електрони послаблюється.

 

Запитання 7

Як змінюються металічні й неметалічні властивості елементів у групах і періодах Періодичної системи зі збільшенням порядкового номера?

У групах зі збільшенням порядкового номера елементів металічні властивості посилюються, а неметалічні ―  послаблюються.

У періодах зі збільшенням порядкового номера  елементів металічні властивості послаблюються, а неметалічні ―  посилюються.
Чим пояснюються такі зміни? Будовою електронних оболонок атомів.

 

Запитання 8

Чим зумовлений радіус атомів? Числом  енергетичних рівнів атома.
Як він змінюється в періодах і групах? У періодах радіус атома зменшується, а в групах – зростає.

Завдання для засвоєння матеріалу.

Вправа 1

Випишіть із наведеного переліку окремо символи:

Na, Na+, О, O2, О2-, Fe, SO42-, Mg2+, HNO3, NO3-, NH4-, NO2.

а) атомів

Na, O, Fe

6) катіонів

Na+, Mg2+, NH4+

в) аніонів

O2-, SO42-, NO3-

г) молекул

O2, NO2, HNO3

Пояснення: атоми ― електронейтральні частинки. Молекули складаються з атомів. Йони ― це заряджені частинки, утворені з атома приєднанням чи втратою електронів. Катіони ― йони з позитивним зарядом, а аніони ― йони з негативним зарядом.

 

Вправа 2

Запишіть електронну конфігурацію:

а) атома Хлору і йона Сl-;

1s22s22p63s23pі  1s22s22p63s23p6

Атом Хлору, приєднуючи один електрон перетворюється на йон Хлору

б) атома Магнію і йона Мg2+.

1s22s22p63s2  і   1s22s22p6

Атом Магнію, втрачаючи два електрони перетворюється на йон Магнію.

 

Вправа 3

Скільки протонів і електронів містить:

а) атом Алюмінію

Протонів 13 і електронів 13

Пояснення: на число протонів в ядрі атома вказує порядковий номер Алюмінію (№13), а число протонів і електронів однакове (13).

6) йон Аl3+ ?

Протонів 13 і електронів 10

Пояснення: на число протонів в ядрі атома вказує порядковий номер Алюмінію (№13), а йон утворюється внаслідок втрати атомом трьох електронів, тому число електронів у йоні рівне: 13-3=10

 

Вправа 4

Атом якого елемента містить стільки ж електронів, скільки їх у йоні Na+?

Атом Неону Ne

Пояснення: йон Na+ містить 11 протонів (порядковий №11) і 10 електронів (11-1=10), бо утворюється з атома внаслідок втрати ним одного електрона. Стільки ж електронів містить атом Неону (порядковий номер №10).

 

Вправа 5

Порівняєте електронну будову йонів S2-, Сl-, К+, Са2+ з будовою атома Аргону. Однакова будова. 

S2-   1s22s22p63s23p6

Сl-   1s22s22p63s23p6

К+    1s22s22p63s23p6

Са2+ 1s22s22p63s23p6.

Ar    1s22s22p63s23p6

Вправа 6

Скільки електронів бракує до завершення зовнішнього енергетичного рівня атомам:

а) Оксигену

Два електрони

б) Хлору

Один електрон

в) Фосфору

П'ять електронів

Пояснення: завершений енергетичний рівень містить 8 електронів. У атома Оксигену на зовнішньому енергетичному рівні 6 електронів (збігається з номером групи для елементів головних підгруп), йому до завершення бракує 2 (8-6=2) електрони, для Хлору  1 (8-7=1) електрон, для Фосфору  3 (8-5=3) електрони.

 

Вправа 7

Йон певного елемента Е2+ має таку саму електронну будову, що й атом Аргону. Визначте цей елемент. Кальцій  Са.

Пояснення: атом Аргону містить 18 електронів (число електронів = протонному числу = порядковому номеру елемента). Йон Е2+ утворюється внаслідок втрати атомом двох електронів. За умовою йон має таку саму будову, що й атом Аргону, тому атом елемента Е містить 18+2=20 електронів. Цим елементом є Кальцій Са.

 

Вправа 8

За Періодичною системою визначте число електронів, яке максимально може віддавати та приєднувати в хімічних реакціях атом Фосфору. Максимально може віддавати п'ять, а приєднувати три електрони.

Пояснення: атом Фосфору на останньому енергетичному рівні містить п'ять електронів (для елементів головних підгруп вказує номер групи), тому може максимально віддавати п'ять електронів або приєднувати три, щоб їхня електронна оболонка стала такою, як в атомів найближчого інертного елемента.

 

Вправа 9

Чому істотно відрізняються за властивостями елементи головних підгруп І і VII груп? Поясніть відповідь з погляду будови їхніх електронних оболонок. Суттєво відрізняють числом електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Лужні елементи містять один електрон, а галогени  сім. Прості речовини лужних елементів є типовими металами, а галогенів  неметалами.

 

Вправа 10

У чому полягає відмінність електронної оболонки йона Натрію від електронних оболонок:

а) атома Натрію

Йон Натрію містить на один електрон менше, ніж атом Натрію.

б) атома Неону

Різний заряд ядра атома (11 і 10).

в) йона К+.

Різний заряд ядра атома (11 і 19), різне число енергетичних рівнів (2 і 3).

 

Вправа 11

Чому хімічні елементи Флуор і Хлор мають подібні властивості? Знаходяться в одній (VII) групі головної підгрупи, іншими словами є електронними аналогами.

Інші завдання дивись тут...

  • Севаа
    Спс
    6 листопада 2023 16:16