Інші завдання дивись тут...

План характеристики хімічного елемента.

1. Розміщення в Періодичній системі. 

Порядковий номер елемента, у якому періоді, групі, підгрупі перебуває елемент.

2. Будова атома

Заряд ядра та його склад (кількість протонів, нейтронів). Кількість електронів, кількість енергетичних рівнів і розподіл в них електронів. Графічне зображення будови зовнішнього енергетичнго рівня, формула електронної конфігурації.

3.Характеристика хімічного елемента.

s-,p-,d-,f-елемент, металічний чи неметалічний елемент.

4. Відносна атомна маса.

5. Вища валентність та формула вищого оксиду.

6. Гідрат вищого оксиду та його характер;

7. Формула леткої сполуки з Гідрогеном.

8. Порівняння металічних і неметалічних властивостей елемента із властивостями його сусідніх елементів.

 

Контрольні запитання
Запитання 1

Від чого залежить радіус атома: а) від числа енергетичних рівнів

 

Запитання 2

Спільне в будові зовнішньої електронної оболонки металічних елементів: на зовнішній електронній оболонці міститься не більше 4 електронів. 

Спільне в будові зовнішньої електронної оболонки неметалічних елементів: на зовнішній електронній оболонці міститься 4 і більше  електронів.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1

Хімічний елемент четвертого періоду виявляє найсильніші:

а) металічні властивості

Калій (порядковий номер №19)

6) неметалічні властивості?

Бром (порядковий номер №35)

Пояснення: в періоді із зростанням порядкового номера елемента металічні властивості послаблюються, а неметалічні посилюються. Галогени хімічно інертні.

 

Вправа 2

Елемент головної підгрупи IV групи, у якого найсильніше виражені неметалічні властивості: Карбон (№6)

Пояснення: в VI групі порядковий номер елемента Карбону є найменший, а в групі із спадання порядкового номера елемента неметалічні властивості посилюються. 

 

Вправа 3

а) Al, Na, Mg;

У періоді із спаданням порядкового номера елемента металічні властивості посилюються, тому елементи треба розташувати в такій послідовності: 

Al (№13), Mg (№12), Na (№11).

б) Са, Ва, Sr.

У групі головної підгрупи  із зростанням порядкового номера елемента металічні властивості посилюються, тому елементи треба розташувати в такій послідовності: Са (№20), Sr (№38), Ва (№56).

 

Вправа 4

Характеристика хімічних елементів Берилію, Оксигену за планом, наведеним у цьому параграфі.

Берилій                                         
Оксиген                                         

Порядковий номер 4,

2-ий період,
ІІ група, головна підгрупа

Порядковий номер 8,

2-ий період,
VI група, головна підгрупа

Заряд ядра +4, містить 4 протони,

5 нейтронів (9-4=5), 4 електрони.

Електронна оболонка складається

з 2 енергетичних рівнів. На

зовнішньому рівні міститься одна

електронна пара. Будова зовніш-

нього електронного рівня:

Електронна формула: 1s22s2

Заряд ядра +8, містить 8 протонів,

8 нейтронів (16-8=8), 8 електронів.

Електронна оболонка складається

з 2 енергетичних рівнів. На

зовнішньому рівні міститься дві

електронні пари і 2 неспарені

електрони. Будова зовнішнього

електронного рівня:

Електронна формула: 1s22s24

s-елемент, металічний, для

набуття електронної конфі-

гурації найближчого

інертного елемента втрачає

2 електрони

р-елемент, неталічний, до

завершення електронного

рівня приймає 2 електрони

 

Ar(Be)=9 Ar(O)=16

Вища валентність ІІ,

формула вищого оксиду ВеО

Вища валентність: ІІ

Ве(ОН)2, основа

Леткої сполуки з Гідрогеном не

утворює

Н2О

 

Металічні властивості виражені

сильніше, ніж у Бору, але слабше

ніж у Літію і Магнію

Неметалічні властивості виражені

сильніше, ніж у Нітрогену і Суль-

фуру, але слабше, ніж у Флуору

Характеристика хімічних елементів Натрію та Фосфору за планом, наведеним у цьому параграфі.

Натрій                                     
Фосфор                                 

Порядковий номер 11,

3-ий період,
І група, головна підгрупа

Порядковий номер 15,

3-ий період,
V група, головна підгрупа

Заряд ядра +11, містить 11

протонів, 12 нейтронів

(23-11=12)11 електронів.

Електронна оболонка складається

з трьох енергетичних рівнів. На

зовнішньому рівні міститься один

неспарений електрон.

Будова зовнішнього електронного

рівня:

 

Електронна формула:

1s22s263s1

Заряд ядра +15, містить 15

протонів, 16 нейтронів

(31-15=16)15 електронів.

Електронна оболонка складається

з трьох енергетичних рівнів. На

зовнішньому рівні міститься одна

електронна пара і три неспарені

електрони. Будова зовнішнього

електронного рівня:

Електронна формула:

1s22s263s23p3

s-елемент, металічний, для

набуття електронної конфігурації

найближчого інертного елемента

втрачає електрон

р-елемент, неталічний, до

завершення електронного рівня

приймає 3 електрони

 

Ar(Na)=23 Ar(P)=31

Вища валентність І,

формула вищого оксиду Na2О

Вища валентність V,

формула вищого оксиду P2О5

Формула гідрату вищого оксиду

NaОН, основа (луг)

Формула гідрату вищого оксиду

H3PO4, кислота

леткої сполуки з Гідргеном не

утворює

РН3

 

Металічні властивості виражені

сильніше, ніж у Магнію і Літію,

але слабше ніж Калію

 

Неметалічні властивості виражені

сильніше, ніж у Силіцію і Арсену,

але слабше, ніж у Сульфуру і

Нітрогену

Вправа 5

Три елементи А, Б та В розташовані в одному періоді. В атомі елемента А число енергетичних рівнів у два рази менше, ніж число електронів на його зовнішньому рівні. Елемент Б — найпоширеніший елемент у природі, з елементом А він утворює сполуку АБ2. Елемент В утворює луг. Ці елементи утворюють речовину складу В2АБ3. Назвіть всі елементи і складіть формули речовин, про які йдеться.

Елемент А ― Карбон, Б ― Оксиген, В ― Літій (лужний елемент).

Сполука АБ2 ― СО2, В2АБ3 ― Li2СO3

Пояснення: це елементи другого періоду. Атом Карбону містить 2 енергетичні рівні, а число електронів на зовнішньому рівні 4, тому число енергетичних рівнів є у два рази менше. Оксиген є найпоширенішим елементом у природі, з Карбоном утворює сполуку СО2 ― вуглекислий газ. Літій є лужним елементом і з Карбоном і Оксигеном утворює речовину складу Li2CO3.

 

Вправа 6*

Гідроген іноді розташовують одночасно в першій і сьомій групах Періодичної системи, бо проста речовина має подібні властивості з галогенами.

Інші завдання дивись тут...

  • kolya
    Дякую
    10 листопада 2022 14:46