Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Дайте визначення ковалентного зв'язку. Хімічний зв’язок, що виникає в результаті утворення спільних електронних пар, називають ковалентним. 

 

2. Спільна електронна пара — це: а) пара електронів, що належить обом атомам, між якими утворений хімічний зв'язок; 6) пара електронів, що не утворює хімічного зв'язку; в) два електрони, що перебувають на одному енергетичному підрівні.

 

З Які електрони називають неспареними? Один електрон, що міститься на орбіталі, називають неспареним.

 

4. Яку електронну пару називають неподіленою? Електронну пару, яка не бере участі в утворенні хімічного зв’язку, називають неподіленою.

 

5. Який зв'язок називають:

а) одинарним; Зв’язок, що виникає завдяки утворенню однієї спільної електронної пари, є одинарним або ординарним.

6) подвійним; Зв’язок, що виникає завдяки утворенню двох спільних електронних пар, є подвійним.
в) потрійним? Зв’язок, що виникає завдяки утворенню трьох спільних електронних пар, є потрійним.

Наведіть приклади молекул з такими зв'язками.

а) Н2, F2, Br2, I2; б) О2   в) N2
При взаємодії двох атомів, кожний із яких має кілька неспарених електронів, утворюється відразу кілька спільних електронних пар.

 

Завдання для засвоєння матеріалу
Вправа 1. Скільки електронних пар і неспарених електронів містять на зовнішньому енергетичному рівні атоми:
а) Хлору; Три електронні пари і один неспарений електрон (…3s23p5).
б) Сульфуру; Дві електронні пари і два неспарені  електрони (…3s23p4).
в) Фосфору? Одна електронна пара і три неспарені  електрони (…3s23p3).

Складіть їхні формули Льюїса.

     ..

а) :Cl.

     ..

     ..

б) :S.

      . 

     .

а) :P.

     .

Вправа 2. Скільки неспарених електронів містить:
а) атом Флуору;  Один неспарений  електрон (…2s22p5).

 

б) молекула фтору? Не містить неспарених електронів, бо молекула утворюється з двох атомів за допомогою  ковалентного зв’язку.

  .. ..

 :F:F:

  .. ..

Вправа 3. Чому не можуть існувати двохатомні молекули інертних елементів? Під час утворення хімічного зв’язку атоми прагнуть того, щоб на їхньому зовнішньому енергетичному рівні було два або вісім (октет) електронів, як мають атоми інертних елементів. Отже, інертні елементи вже мають стійку електронну оболонку (завершений зовнішній енергетичний рівень, всі електрони спарені), тому їм не потрібні "чужі" електрони, вони є хімічно інертні (хімічні зв’язки не утворюють).

Вправа 4. Завдяки електронам якого шару здійснюється зв'язок між атомами:
а) у молекулі водню; Першого рівня (поняття "шар" і "енергетичний рівень" ідентичні).
6) молекулі хлору? Третього рівня.

Вправа 5. Складіть формули Льюїса для молекул хлороводню НСl, сірководню H2S, амоніаку NH3, метану СН4. Скільки спільних і неподілених електронних пар містять атоми в кожному випадку?

хлороводню НСl

        ..

а) H:Cl:

        ..

1 спільна,

з неподілених

сірководню H2S

       ..

а) H:S:H

       ..

2 спільних,

2 неподілених

амоніаку NH3

        ..

а) H:N:H

        ..

        H

3 спільних,

1 неподілена

метану СН4

       H

       ..

а) H:C:H

       ..

       H

4 спільних.

Вправа 6. Складіть формулу Льюіса для молекули сірки S2. Скільки електронних пар беруть участь в утворенні ковалентного зв'язку між атомами Сульфуру? Чи виконується правило октету?

 ..      ..       ..   ..

:S. + .S: = :S::S:

  .       .      

Дві електронні пари беруть участь в утворенні ковалентного зв'язку.

Правило октету виконується, кожен атом має вісім електронів: чотири спільні для обох атомів (дві спільні пари), і в кожного атома по дві власні електронні пари.

 

Вправа 7. Дано три електронні формули. Які з наведених формул речовин відповідають кожній з них: NH3, НСl, О2, F2, N2, H2, HBr, Cl2?

      ..

а) X:Y:

      ..

 

HCl, HBr

    ..   ..

б) :Z : Z:

    ..   ..

 

F2,Cl2

    ..     ..

в) :А :: А:

 

 

O2

Вправа 8*. Складіть графічні електронні формули будови електронної оболонки атома Сульфуру в основному й збудженому станах, щоб на зовнішньому електронному рівні атома було чотири та шість неспарених електронів.
 

Складіть формули Льюіса для сульфур (ІV) оксиду та сульфур (VІ) оксиду.

O::S::O

 

 

O::S::O

    ::

    О

Вправа 9*. Складіть графічні електронні формули для електронних оболонок атомів Фосфору та Хлору в основному та різних можливих збуджених станах. Ґрунтуючись на них, поясніть можливі валентності, що можуть виявляти атоми Фосфору та Хлору в сполуках.

Фосфор:

Хлор:

 

Вправа 10*. Утворення ковалентного зв'язку може відбуватися за обмінним (рекомбінаційним) механізмом, що описаний у цьому параграфі, та за донорно-акцепторним. Знайдіть у додатковій літературі відмінні та спільні риси між цими двома механізмами. Наведіть приклади частинок, при утворенні яких має місце донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку.

Інші завдання дивись тут...