Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
Запитання 1

Який ковалентний зв'язок називають неполярним? Ковалентний зв’язок, при якому спільна електронна пара однаково притягується до двох атомів і належить їм обом в однаковій мірі, називається неполярним.
Який ковалентний зв'язок називають полярним? Ковалентний зв’язок, при якому спільна електронна пара зміщується до атома з більшою електронегативністю, називається полярним. 

Наведіть приклади речовин. Ковалентний неполярний: Н2, F2, Cl2.

Цей тип зв'язку присутній у молекулах простих речовин, утворених неметалічними елементами.

Ковалентний полярний: HCl, H2O, NH3.

Цей тип зв'язку присутній у молекулах складних речовин, утворених неметалічними елементами з різною електронегативністю атомів.

 

Запитання 2

Від чого залежить полярність ковалентного зв'язку? Полярність ковалентного зв'язку залежить від різниці електронегативності атомів елементів. Чим більшою є ця різниця, тим більш полярним є зв'язок.

 

Запитання 3

Як визначити, на якому з атомів, сполучених ковалентним зв'язком, з'являється негативний заряд, а на якому — позитивний? Атом, до якого зміщена електронна пара, набуває певного негативного заряду, а атом, від якого зміщена електронна пара, — деякого позитивного заряду.

 

Запитання 4

Яку властивість хімічних елементів називають електронегативністю? Здатність атома притягувати спільні електронні пари називають електронегативністю.
Як вона змінюється в періодах і групах? У періодах електронегативність елементів зростає зліва направо, а в групах — знизу вгору.
Назвіть найбільш і найменш електронегативні елементи. Найбільш електронегативним є Флуор, а найменш електронегативним — Францій.

Відповідь обґрунтуйте. Чим вища електронегативність елемента, тим яскравіше  виявлені в нього неметалічні властивості, а неметалічні властивості посилюються у періодах зліва направо, а у групах головних підгрупах знизу вгору. Отже, найбільша здатність до притягання електронів у Флуору, тому й Флуор  найбільш електронегативний елемент. У головних підгрупах радіус атома зростає, зв’язок валентних електронів з ядром послаблюється і приєднання нових електронів утруднюється, тобто електронегативність зменшується.  Францій найлегше з усіх металів віддає електрони, а металам електронегативність не характерна, тому Францій  найменш електронегативний елемент.

 

 

Завдання для засвоєння матеріалу
Вправа 1

Випишіть в окремі стовпчики формули речовин з полярним та неполярним зв'язком:

формули речовини

з ковалентним полярним

зв'язком

Формули речовин

з ковалентним неполярним

зв'язком

NH3, ОF2, CIF3, NО2, NO
S8, О2, F2, P4, N2

Вправа 2

Запишіть формули речовин у порядку збільшення полярності зв'язку в їх молекулах: Н2О, СН4, HF, NH3.

СН4,

С 2,5

Н 2,1

Різниця 0,4

NH3,

N 3,0

H 2,1

Різниця 0,9

Н2О,

H 2,1

O 3,5

Різниця 1,4

HF

H 2,1

F 4,0

Різниця 1,9

Чим більшою є різниця електронегативностей атомів елементів, тим полярнішим є зв'язок.

 

Вправа 3

Користуючись Додатком 2, обчисліть різницю між електронегативностями елементів у парах: Li—Cl, Ве-Сl, В-Сl, С-Сl, N-Cl, О—Cl, F-Cl. Укажіть пару елементів з найбільш полярним і найменш полярним зв'язками.

пара атомів Li—Cl Ве-Сl В-Сl С-Сl N-Cl О—Cl F-Cl

електронегативність

Li—1,0

Cl—3,5

Ве—1,5

Сl—3,5

В—2,0

Сl—3,5

С—2,5

Сl—3,5

N—3,0

Cl—3,5

О—3,5

Cl—3,5

F—4,0

Cl—3,5

різниця

електронегативністі

2,5 2 1,5 1 0,5 0 0,5

З найбільш полярним зв'язком: Li—Cl.

З найменш полярним зв'язком: ОCl

 

Вправа 4

Визначивши різницю електронегативностей (див. Додаток 2), укажіть формулу найполярнішої молекули: Н2, НСl, HF, ClF, Cl2, F2.

Візьмемо до уваги, що в молекулах простих речовин, утворені атомами однакових хімічних елементів, різниця електронегативності дорівнює 0, оскільки в однакових атомах однакова електронегативність. Тому достатньо визначити різницю електронегативності атомів у молекулах складних речовин.

Молекула НСl HF ClF
електронегативність

Н—2,1

Сl—3,5

H—2,1

F—4,0

Cl—3,5

F—4,0

різниця

електронегативності

 1,4  1,9  0,5

Найполярнішою є молекула HF.


Вправа 5

Серед наведених речовин виберіть сполуки з найбільшою та найменшою полярністю зв'язку: йодоводень НІ, хлороводень НСl, бромоводень НВг, вода Н2О, сірководень H2S, хлор Сl2, метан СН4, фосфін РН3.

Сполука з найбільшою полярністю зв'язку вода Н2О, а найменшою  фосфін РН3.

Чим більшою є різниця електронегативностей атомів елементів у речовині, тим більш полярним є зв'язок. Усі сполуки містять атоми Гідрогену (за винятком Cl2 — сполука з ковалентним неполярним зв'язком), тому достатньо порівняти електронегативність атомів решти елементів за шкалою Полінга:

... > O > N > Cl > Br > S > С > P >...> H.

 

Вправа 6

Визначте знак часткового заряду на атомі Хлору в молекулах НСl і ClF. На атомі Хлору в молекулі HCl  негативний частковий заряд δ-, у молекулі СlF  позитивний частковий заряд δ+.

Атом, до якого зміщена спільна електронна пара, набуває певного негативного заряду, а атом, від якого зміщена спільна електронна пара, — деякого позитивного заряду.

Як ви вважаєте, у якій із цих молекул частковий заряд Хлору більший за абсолютною величиною? У молекулі HCl.

Чим більша різниця електронегативностей двох атомів, тим більший заряд на атомах. Дивись вправу 4.

 

Вправа 7

Як змінюється в ряду Н2ОH2SH2SeН2Те полярність зв'язку? Зменшується.

Чому? Чим більшою є різниця електронегативностей атомів елементів, тим полярнішим є зв'язок. Усі сполуки містять атоми Гідрогену, тому достатньо порівняти електронегативність атомів решти елементів. Це елементи однієї групи головної підгрупи, а у групах електронегативність зростає знизу вгору. Отже, різниця електронегативностей атомів у Н2Те є найменшою, а у Н2О — найбільшою.

Інші завдання дивись тут...

  • полина
    А почему в гдз другие ответы? ----> Це ГДЗ укладено виключно для цього сайту, тому відповіді і пояснення дещо різняться (наприклад, помилковою є відповідь на завдання №5 на решти сайтах). Відповіді на контрольні запитання, що є на інших сайтах, взяті з цього ГДЗ.
    4 грудня 2018 17:52