Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

Запитання 1

Назвіть спільні властивості твердих речовин. Це кристалічні речовини, в яких структурні одиниці розташовані в чіткому порядку, мають певну температуру плавлення, утворюють кристали певної форми.

 

Запитання 2

Чим відрізняються кристалічні речовини від аморфних? Аморфні речовини не мають чіткої просторової структури, а утворені з невпорядкованих частинок. На відміну від кристалічних речовин не мають постійної температури плавлення, а плавляться в широкому інтервалі температур і за внутрішньою будовою нагадують рідини, але не можуть текти; у розплавленому стані ім можна надати довільної форми.

Наведіть приклади кристалічних і аморфних речовин.

Кристалічні: кухонна сіль, йод, лід, кремній, алмаз ; аморфні: скло, бурштин, смоли.

 

Запитання 3

Що означає термін «кристалічні ґратки»? Кристалічні ґратки — це розташування у просторі атомів, молекул, йонів у певному порядку, які з'єднані уявними лініями.

 

Запитання 4

Які типи кристалічних ґраток розрізняють? Йонні, молекулярні, атомні, металічні.

 

Запитання 5

Які фізичні властивості характерні для речовин з кристалічними ґратками:
а) йонними;

Тверді, крихкі, мають високі температури плавлення і кипіння, нелеткі, тому не мають запаху, у твердому стані не проводять електричний струм, а в розплавах і розчинах проводять, більшість розчиняються у воді. 

б) молекулярними;

Мають невелику твердість, а звичайних умов перебувають у рідкому або газоподібному станах, крихкі, мають невисокі температури плавлення і кипіння, деякі з них сублімують (переходять з твердого стану у газоподібний, минаючи рідкий), леткі, тому мають запах, не проводять електричний струм (бо не мають вільних носіїв електричного заряду), розчинні (з полярним типом зв'язку) і нерозчинні (з неполярним типом зв'язку).

в) атомними?

Надзвичайно тверді, не крихкі, мають дуже високі температури плавлення і кипіння, нелеткі, тому не мають запаху, не пластичні, не проводять електричний стум (бо не мають вільних носіїв електричного заряду), не розчиняються у воді і в жодному розчиннику. 

 

6. Якими взаємодіями утримуються:

а) атоми в молекулі; Електростатичними взаємодіями.

б) молекули в молекулярному кристалі; Силами міжмолекулярної взаємодії.

в) йони в йонному кристалі; електростатичними силами притягання.

г) атоми в атомному кристалі? Ковалентними зв'язками.

 

Завдання для засвоєння матеріалу
Вправа 1

Наведіть по одному прикладу твердих речовин, які під час нагрівання:
а) розкладаються; Аргентум нітрат AgNO3.

б) плавляться; Кухонна сіль, залізо.

в) сублімують. Йод, вуглекислий газ, нафталін.

 

Вправа 2

Поясніть, чому кварц SiO2 і вуглекислий газ CO2 мають зовсім різні фізичні властивості, незважаючи на подібний склад. Будова речовини визначає її властивості. Кварц має атомні кристалічні ґратки, а вуглекислий газ  молекулярні.

 

Вправа 3

Із наведеного переліку CaBr2, O2 (тв.), СuO, Br2 (тв.), NaNO3, HCl (тв.), Fe2(SO4)3, CO2 (тв.), H2O (тв.). випишіть окремо формули речовин з кристалічними ґратками:

а) атомними;

б) йонними; CaBr2, СuO, NaNO3, Fe2(SO4)3.

в) молекулярними. O2 (тв.), Br2 (тв.), HCl (тв.), CO2 (тв.), H2O (тв.).

 

Вправа 4

Чому пластинка із силіцію або германію після сильного удару розлітається на шматки, а з олова або свинцю — тільки деформується? Поясніть, у якому випадку і чому відбувається руйнування хімічних зв’язків. Руйнування хімічних зв'язків відбувається у випадку пластинки із силіцію або германію, бо ці речовини з атомними кристалічними ґратками. Зсув атома зі свого місця в кристалі призводить до руйнування ковалентного зв'язку.

 

Вправа 5

Білий фосфор плавиться за 44 °С, а червоний фосфор — за значно вищої температури. Який висновок можна зробити щодо типів їхніх кристалічних ґраток? Мають різний тип кристалічних ґраток: білий фосфор  молекулярні кристалічні ґратки, а червоний  атомні.

 

Вправа 6

Карборунд (силіцій карбід SiC) має температуру плавлення 2830 °С і за твердістю близький до алмазу. Який тип його кристалічних ґраток? Атомні кристалічні ґратки.

 

Вправа 7

Ванілін — безбарвна кристалічна речовина з приємним запахом. Які кристалічні ґратки він має? Молекулярні кристалічні ґратки, бо є леткою речовиною.

 

Вправа 8

Деяка безбарвна речовина добре розчиняється у воді й має високу температуру плавлення. Висловте припущення щодо типу її кристалічних ґраток. Такі властивості мають речовини з йонними кристалічними ґратками.

Чи має ця речовина запах? Речовини з йонними кристалічними ґратками нелеткі, тому не мають запаху.

 


ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №1.

Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови

Характеристика Цукор Калій сульфат Силіцій (IV) оксид
Розчинність у воді

розчиняється

розчиняється не розчиняється
Здатність до плавлення

легкоплавкий

тугоплавкий тугоплавкий
Крихкість
крихкий крихкий не крихкий
Кристалічні ґратки молекулярні йонні атомні

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1.

Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток: цукру, кухонної солі, порошку графіту.

Характеристика Цукор Кухонна сіль
Порошок графіту
Розчинність у воді розчиняється розчиняється не розчиняється
Здатність до плавлення легкоплавкий тугоплавка тугоплавкий
Крихкість крихкий крихка не крихкий
Кристалічні ґратки молекулярні йонні атомні

 

ДОМАШНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток: води, кухонної солі, піску

Характеристика Лід Кухонна сіль
Пісок
Розчинність у воді розчиняється розчиняється не розчиняється
Здатність до плавлення легкоплавкий тугоплавка тугоплавкий
Крихкість крихкий крихка не крихкий
Кристалічні ґратки молекулярні йонні атомні

---------------------------- ПРОГРАМА 2016 року ---------------------------------

Вправа 2

Визначте ступінь окиснення і валентність Карбону в алмазі та графіті. Ступінь окиснення 0 (прості речовини) і валентність IV.

Інші завдання дивись тут...