Інші завдання дивись тут...

У всіх завданнях ГДЗ з хімії

сірим кольором дається відповідь, а зеленим  пояснення.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення молярної маси речовини. Молярна маса — це маса речовини кількістю 1 моль.

 

2. У яких одиницях вимірюють молярну масу? г/моль

 

3. Як за хімічною формулою речовини визначити її молярну масу? Молярна маса М, виражена в г/моль, чисельно дорівнює відносній молекулярній масі Мr, тобто M=Mr г/моль

 

4. Що спільного й відмінного між поняттями «молярна маса» і «відносна молекулярна маса»? Поясніть на конкретних прикладах.

Спільного: мають однакові чисельні значення, бо молярна маса М, виражена в г/моль, чисельно дорівнює відносній молекулярній масі Мr.

Наприклад, Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18; M(H2O)=18 г/моль.

Відмінного: по-перше, молярна маса  маса 1 моля речовини, а відносна молекулярна маса  маса одної молекули;

по-друге, молярна маса не є відносною величиною й, на відміну від відносної молекулярної маси, має одиницю вимірювання — г/моль.

Наприклад.

Mr2О)=m02О): (m0(С)/12)=310-23 г:(1,99410-23 г/12)=

=310-23 г12 :1,99410-23 г=18

Маса 1 моля Н2О дорівнює 18 г

 

Завдання для засвоєння матеріалу
Завдання 1

Молярна маса кисню дорівнює:

а) 16 г/моль;

б) 32 г/моль;

в) 48 г/моль.

Mr(O2)=2Ar(O)=216=32, M(O2)=32 г/моль

 

Завдання 2

Обчисліть масу:

а) водню кількістю 2 моль;

б) кисню кількістю 3 моль;

в) води кількістю 5 моль.

Відомо: a) n(H2)=2 моль; б) n(О2)=3 моль; в) n(H2О)=5 моль

Знайти: а) m(H2)-?; б) m(О2)-?; в) m(H2О)-?

Розв'язання

а) Мг(H2)=2Ar(Н)=21=2. М(H2)=2 г/моль

    m(H2)=n(H2):M(H2)=2 моль  2 г/моль=4 г

б) Мг(О2)=2Ar(О)=216=32, М(О2)=32 г/моль

    m(О2)=n(O2):M(O2)=3 моль • 32 г/моль=96 г

в) Мг(H2О)=2Ar(Н)+Ar(О)=21+16=18, М(H2О)=18 г/моль

   m(H2О)=n(H2O):M(H2O)=5 моль • 18 г/моль=90 г

Відповідь: m(H2)=4 г; m(О2)=96 г; m(H2О)=90 г.

 

Завдання 3.

Обчисліть масу:

а) 1,2041022 атомів Цинку;

б) 1,8061024 молекул кисню;

в) 6,021021 молекул сульфатної кислоти H2SO4.

Відомо: a) N(Zn)=1,2041022; б) N(O2)=1,8061024; в) N(H2SO4)=6,021021

Знайти: a) m(Zn)-?; б) m(O2)-?; в) m(H2SO4)-?

Розв’язання

І спосіб

1) Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=N/NA, де NА - стала Авогадро.

а) n(Zn)=n(Zn):NA=1,2041022 : 6,021023 моль-1=0,02 моль

б) n(O2)=n(O2):NA=1,8061024: 6,021023 моль-1=3 моль

в) n(Н2SO4)=n(H2SO4):NA=6,021022: 6,021023 моль-1=0,01 моль

2) Масу речовини обчислюємо за формулою: m=n•M, де M - молярна маса.

а) Мг(Zn)=Ar(Zn)=65, М(Zn)=65 г/моль

    m(Zn)=n(Zn)•M(Zn)=0,02 моль • 65 г/моль=1,3 г

б) Мг(О2)=2Ar(О)=216=32, М(О2)=32 г/моль

    m(О2)=n(O2)•M(O2)=3 моль • 32 г/моль=96 г

в) Мг(H2SO4)=2Ar(Н)+Ar(S)+4Ar(O)+=21+32+416=98

    М(H2SO4)=98 г/моль

    m(H2SO4)=n(H2SO4)•M(H2SO4)=0,01 • 98 г/моль=0,98 г

ІІ спосіб

1) Обчислюємо молярні маси

а)   Мг(Zn)=Ar(Zn)=65, М(Zn)=65 г/моль

б)  Мг(О2)=2Ar(О)=216=32, М(О2)=32 г/моль

в)  Мг(H2SO4)=2Ar(Н)+Ar(S)+4Ar(O)+=21+32+416=98

2) Складаємо пропорції та розв'язуємо їх.

а) 6,021023 атомів містяться в 65 г цинку,
   1,2041022 атомів  х г цинку.
 
  х=1,2041022   65 г : 6,021023=1,3 г

б) 6,021023 атомів містяться в 32 г кисню,
   1,8061024 атомів  х г кисню.

   х=1,8061024 • 32 г : 6,021023=96 г

в) 6,021023 молекул містяться в 98 г H2SO4,
   6,02·1021 молекул  х г H2SO4.

   х=6,021021   98 г : 6,021023 = 0,98 г

Відповідь: m(Zn)=1,3 г; m(О2)=96 г; m(H2SO4)=0,98 г.

 

Завдання 4

Обчисліть молярні маси речовин за їхніми формулами: H2S, NH3, F2, CaCO3, SO2, NaOH, K2SO4, Fe(NO3)3, NaAl(OH)4, CuSO45H2O.

M=Mr г/моль

Мг(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34, М(H2S)=34 г/моль

Мг(NH3)=Ar(N)+3(H)=14+31=17, М(NH3)=17 г/моль

Мг(F2)=2Ar(F)=219=38, М(F2)=38 г/моль

Мг(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100, М(CaCO3)=100 г/моль

Мг(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64, М(SO2)=64 г/моль

Мг(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, М(NaOH)=40г/моль

Мг(K2SO4)=2Ar(K)+Ar(S)+4Ar(O)=239+32+416=174, М(K2SO4)=174 г/моль

Мг(Fe(NO3)3)=Ar(Fe)+3Ar(N)+9Ar(O)=56+314+916=242, М(Fe(NO3)3)=242 г/моль

Мг(NaAl(OH)4)=Ar(Na)+Ar(Al)+4Ar(O)+4Ar(H)=23+27+416+41=118,

М(NaAl(OH)4)=118 г/моль

Мг(CuSO4·5H2O)=Мг(CuSO4)+5Мг(H2O)=Ar(Cu)+Ar(S)+4Ar(O)+5•(2Ar(H)+Ar(O))=

=64+32+416+5(21+16)=160+518=250, М(CuSO45H2O)=250 г/моль

 

Завдання 5

Обчисліть кількість речовини:

а) у 7 г заліза;

б) 21 г азоту;

в) 500 г крейди CaCO3;

г) 10 кг харчової (питної) соди NaHCO3.

Відомо: a) m(Fe)=7 г б) m(N2)=21 г в) m(CaCO3)=500 г
г) m(NaHCO3)=10 кг = 10000 г

Знайти: a) n(Fe) -? б) n(N2)-? в) n(CaCO3)-? г) n(NaHCO3)-?

Розв'язання

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=m/M, де M - молярна маса.

а) Мг(Fe)=Ar(Fe)=56, М(Fe)=56 г/моль

   n(Fe)=m(Fe):M(Fe)=7 г : 56 г/моль=0,125 моль

б) Мг(N2)=2Ar(N)=214=28, М(N2)=28 г/моль

   n(N2)=m(N2):M(N2)=21 г : 28 г/моль=0,75 моль

в) Мг(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100, M(CaCO3)=100 г/моль  

   n(CaCO3)=m(CaCO3):M(CaCO3)=500 г : 100 г/моль=5 моль

г) Мг(NaHCO3)=Ar(Na)+Ar(H)+Ar(C)+3Ar(O)=23+1+12+316=84, М(NaHCO3)=84 г/моль

   n(NaHCO3)=m(NaHCO3):M(NaHCO3)=10000 г : 84 г/моль=119,05 моль

ІІ спосіб

1. Обчислюємо молярні маси

а) Мг(Fe)=Ar(Fe)=56,  М(Fe)=56 г/моль

б) Мг(N2)=2Ar(N)=214=28,  М(N2)=28 г/моль

в) Мг(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100,

   M(CaCO3)=100 г/моль

г) Мг(NaHCO3)=Ar(Na)+Ar(H)+Ar(C)+3Ar(O)=23+1+12+316=84, 

   М(NaHCO3)=84 г/моль

2. Складаємо пропорції та розв'язуємо їх.

а) 56 г заліза містяться в 1 моль речовини,
   7 г заліза  х моль цинку.
 
  х=7 г   1 моль : 56 г =0,125 моль

б) 28 г азоту містяться в 1 моль речовини,

   21 г азоту  х моль речовини.
 
  х=21 г   1 моль : 28 г =0,75 моль

в) 100 г крейди містяться в 1 моль речовини,

   500 г крейди  х моль речовини.
 
  х=500 г   1 моль : 100 г = 5 моль

г) 84 г крейди містяться в 1 моль речовини,

   10000 г крейди  х моль речовини.

   х=10000 г   1 моль : 100 г = 119,05 моль

Відповідь: n(Fe)=0,125 моль; n(N2)=0,75 моль; n(CaCO3)=5 моль; n(NaHCO3)=119,05 моль.

 

Завдання 6

Які маси води, цукру C12H22O11, золота необхідно взяти, щоб кожної речовини було по 5 моль?

Відомо: a) n(H2O)=5 моль б) n(C12H22О11)=5 моль в) n(Au)=5 моль

Знайти: а) m(H2O)-?; б) m(C12H22О11)-?; в) m(Au)-?

Розв'язання

І спосіб

1. Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=m/M, де M - молярна маса.

а) Мг(H2O)=2Ar(Н)+Ar(O)=21+16=18. М(H2O)=18 г/моль

    m(H2O)=n(H2O)M(H2O)=5 моль 18 г/моль=90 г

б) Мг(C12H22О11)=12Ar(C)+22Ar(H)+11Ar(O)=1212+221+1116=342

    М(C12H22О11)=342 г/моль

    m(C12H22О11)=n(C12H22О11)M(C12H22О11)=5 моль342 г/моль=1710 г

в) Мг(Au)=Ar(Au)=197, М(Au)=197 г/моль

    m(Au)=197 г/моль 5 моль=985 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо молярні маси

а) Мг(H2O)=2Ar(Н)+Ar(O)=21+16=18М(H2O)=18 г/моль

б) Мг(C12H22О11)=12Ar(C)+22Ar(H)+11Ar(O)=1212+221+1116=342

    М(C12H22О11)=342 г/моль

в) Мг(Au)=Ar(Au)=197, М(Au)=197 г/моль

2. Складаємо пропорції та розв'язуємо їх.

а) 1 моль води має 18 г,
   5 моль води  х г.
 
  х=5 моль   18 г : 1 моль=90 г

б) 1 моль цукру має 342 г,

   5 моль цукру  х г.
 
  х=5 моль   342 г : 1 моль=1710 г

в) 1 моль золота має 197 г,

   5 моль золота  х г.
 
  х=5 моль   197 г : 1 моль=985 г

Відповідь: m(H2O)=90 г; m(C12H22О11)=1710 г; m(Au)=985 г.

 

Завдання 7

Визначте молярну масу простої речовини, якщо:

а) 7 моль її мають масу 444,5 г;

б) 3,5 моль її мають масу 84 г;

в) 0,25 моль її мають масу 8 г. Назвіть ці речовини.

Відомо: а) n=7 моль, m=444,5 г; б) n=3,5 моль, m=84 г;

           в) n=0,25 моль, m=8 г

Знайти: М-?

Розв'язання

І спосіб

Молярну масу обчислюємо за формулою: M=m/n

а) М=m:n=444,5 г : 7 моль=63,5 г/моль  це мідь Cu

б) M=m:n=84 г : 3,5 моль=24 г/моль  це магній Mg

в) M=m:n=8 г : 0,25 моль=32 г/моль  це сірка S

ІІ спосіб

Складаємо пропорції та розв'язуємо їх.

а) маса 7 моль речовини 444,5 г,

   маса 1 моль  х г.

   х = 444,5 г • 1 моль : 7 моль=63,5 г

   Отже, М=63,5 г/моль  це мідь Cu

б) маса 3,5 моль речовини 84 г,

    маса 1 моль  х г.

    х = 84 г • 1 моль : 3,5 моль=24 г

    Отже, М=24 г/моль  це магній Mg

в) маса 0,25 моль речовини 8 г,

   маса 1 моль  х г.

   х = 8 г • 1 моль : 0,25 моль=32 г

   Отже, М=32 г/моль  це сірка S

 

Завдання 8

Обчисліть, маса якого зі зразків речовини більша:

а) 3 моль кисню чи 2 моль азоту;

б) 5 моль води чи 1,4 моль хлору;

в) 1 моль негашеного вапна CaO чи 1 моль паленої магнезії MgO?

Відомо: a) n(O2)=3 моль, n(N2)=3 моль;

            б) n2O)=5 моль, n(Cl2)=1,4 моль

            в) n(CaO)=1 моль, n(MgO)=1 моль

Знайти: маса якого зі зразків речовини більша?

Розв'язання

1. Масу речовини обчислюємо за формулою: m=nM, де M - молярна маса.

a) Мг(O2)=2Ar(O)=216=32, М(O2)=32 г/моль

   m(O2)=m(O2)M(O2)=332 г/моль=96 г

   Мг(N2)=2Ar(N)=214=28, М(N2)=28 г/моль

   m(N2)=m(N2)•M(N2)=228 г/моль=56 г

   96 г>56 г
   Відповідь: маса зразка 3 моль кисню є більша.

б) Мг(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, М(H2O)=18 г/моль

    m(H2O)=n(H2O)M(H2O)=5 моль18 г/моль= 90 г

    Мг(Cl2)=2Ar(Cl)=235,5=71,М(Cl2)=71 г/моль

    m(Cl2)=n(Cl2)M(Cl2)=1,4 моль71 г/моль= 99,4 г

    99,4 г>90 г
    Відповідь: маса зразка 1,4 моль хлору є більша.

в) Мг(CaO)=Ar(Са)+Ar(O)=40+16=56, М(СаO)=56 г/моль

   m(СаO)=n(CaO)M(CaO)=1 моль56 г/моль= 56 г

   Мг(MgO)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40, М(MgO)=40 г/моль

   m(MgO)=n(MgO)M(MgO)=1 моль 40 г/моль= 40 г

   56 г>40 г
   Відповідь: маса зразка 1 моль негашеного вапна є більша.

 

Завдання 9

Обчисліть число молекул води, що міститься в склянці об’ємом 200 мл.

Відомо: V(H2O)=200 мл

Знайти: N(H2O)-?

Розв'язання

1. Обчислимо масу води за формулою m=ρV, де ρ=1 г/мл.

m(H2O)=ρ(H2O)V(H2O)=1 г/мл200=200 г. Бачимо, що для води маса співпадає з об'ємом, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Обчислюємо кількість речовини за формулою: n=m/M, де М - молярна маса.

Мг(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, М(H2O)=18 г/моль

n(H2O)=m(H2O):M(H2O)=200 г : 18 г/моль=11,1 моль

3. Обчислюємо число молекул за формулою: N=n•NA, де NА - стала Авогадро.

N(Н2О)=n(H2O)NA=11,1 моль 61023 моль-1=66,61023=6,661024

Відповідь: N(Н2О)=6,661024

 

Завдання 10

Обчисліть кількість речовини та число атомів Оксигену, що міститься:
а) у 3 моль сірчистого газу SO2;

Відомо: n(SO2)=3 моль

Знайти: n(O)-?, N(O)-?

Розв’язання

У молекулі SO2 міститься 2 атоми Оксигену. У 1 моль SO2 міститься 2 моль атомів Оксигену, тоді у 3 моль SO2 міститься у 3 рази більше моль атомів Оксигену, тобто, 3•2 моль=6 моль атомів Оксигену.

Обчислюємо число атомів за формулою: N=n•NA, де NА - стала Авогадро.

N(О)=61023 моль-1 6 моль=361023

Відповідь: n(O)=6 моль, N(O)=361023.

 

б) 40 г мідної окалини CuO.

Відомо: m(CuO)=40 г.

Знайти: n(O)-?, N(O)-?

Розв'язання

Обчислюємо кількість речовини за формулою: n=m/M, де М - молярна маса.

Мг(СuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80, М(CuO)=80 г/моль

n(CuO)=m(CuO):m(CuO)=40 г : 80 г/моль=0,5 моль

У формульній одиниці CuO міститься 1 атом Оксигену. У 1 моль СuO міститься 1 моль атомів Оксигену, тоді у 0,5 моль CuO міститься 0,5 моль атомів Оксигену.

Обчислюємо число атомів за формулою: N=n•NA, де NА - стала Авогадро.

N(О) = 61023 моль-1 0,5 моль= 31023

Відповідь: n(O)=0,5 моль, N(O)=31023 атомів.

 

Завдання 11

Де міститься більше молекул — у 100 г кисню O2 чи в 100 г озону O3?

Відомо: m(O2)=100 г, m(O3)=100 г.

Знайти: де міститься більше молекул?

Розв'язання

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=m/M, де М - молярна маса.

Мг(O2)=2Ar(О)=216=32, М(O2)=32 г/моль

n(О2)=m(O2):M(O2)=100 г : 32 г/моль=3,125 моль

Мг(O3)=3Ar(О)=316=48,  М(O3)=48 г/моль

n(О3)=m(O3):M(O3)=100 г : 48 г/моль=2,08 моль

У більшій кількості речовини є більша кількість молекул, тому у 100 г кисню більше молекул, ніж у 100 г озону.

Відповідь: у 100 г кисню більше молекул, ніж у 100 г озону.

 

Завдання 12

Зразок нітратної кислоти HNO3 має масу 122 г. Обчисліть у цьому зразку кількість речовини:

а) нітратної кислоти;

Відомо: m(HNO3)=122 г

Знайти: n(HNO3)-?

Розв'язання

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=m/M, де М - молярна маса.

Мг(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(О)=1+14+316=63, М(HNO3)=63 г/моль

n(HNО3)=m(HNO3):M(HNO3)=122 г : 63 г/моль=1,94 моль

Відповідь: 1,94 моль.

 

б) атомів Нітрогену;

У одній молекулі HNO3 мітиться один атом Нітрогену, тому в 1,94 моль HNO3 міститься 1,94 моль атомів Нітрогену.

Відповідь: 1,94 моль атомів N.

 

в) атомів Гідрогену;

У одній молекулі HNO3 мітиться один атом Гідрогену, тому в 1,94 моль HNO3 міститься 1,94 моль атомів Гідрогену.

Відповідь: 1,94 моль атомів Н.

 

г) атомів Оксигену.

У одній молекулі HNO3 мітиться три атоми Оксигену, тому в 1 моль HNO3 міститься 3 моль атомів Оксигену, тоді у 1,94 моль HNOміститься у 1,94 рази більше моль атомів Оксигену, тобто, 1,94•3 моль=5,82 моль атомів Оксигену.

Відповідь: 5,82 моль атомів О.

 

Завдання 13

Зразок сполуки Карбону з Гідрогеном масою 0,8 г містить 0,05 моль речовини.
Обчисліть молярну масу цієї речовини та визначте її формулу.

Відомо: mхНу)=0,8 г, nхНу)=0,05 моль

Знайти: М(СхНу)-?, формулу СхНу-?

Розв'язання

Молярну масу обчислюємо за формулою: M=m/n

М(СхНу)=m(CxHy):n(CxHy)=0,8 г : 0,05 моль=16 г/моль, тому

МrхНу)=16 і за означенням МrхНу)=хAr(C)+yAr(H).

Прирівняємо ліву і праву частини рівності, отримаємо

хAr(C)+yAr(H)=16. Оскільки Ar(C)=12, тому х не може бути більшим одиниці (бо в такому випадку значення молекулярної маси сполуки буде більшим 24), тому 12+y1=16, у=16-12=4. Отже формула сполуки СН4.

Відповідь: 16 г/моль, СН4.

Інші завдання дивись тут...

  • Sofia
    Thanks a lot
    14 лютого 2023 18:02