Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Які речовини називають оксидами? Оксиди — бінарні сполуки хімічних елементів з Оксигеном. Наведіть приклади оксидів. СаО - кальцій оксид, Na2O - натрій оксид, P2O- фосфор (V) оксид.

 

2. Запишіть загальну формулу оксидів. ExOy

 

3. Як за хімічною формулою визначити, є оксид кислотним чи оснóвним? Якщо формула містить неметалічний елемент чи металічний елемент зі ступенем окиснення, більший ніж +3, тоді оксид є кислотним, а основним, коли формула містить металічний елемент зі ступенем окиснення, не більшим ніж +3.

 

4. Які оксиди належать до несолетворних? Це оксиди, яким не відповідає ані кислота, ані основа. До них належать: NO, N2O, CO, SiO.

 

5. Дайте визначення кислотам. Кислоти — це сполуки, що складаються з йонів Гідрогену та кислотного залишку. Що називають кислотним залишком? Атом або група атомів, що входить у формулу кислоти. Під час хімічних реакцій кислотний залишок переходить без змін з однієї сполуки в іншу.

 

6. За якими ознаками класифікують кислоти? Назвіть групи, на які розподіляють кислоти за різними ознаками, і наведіть відповідні приклади. Кислоти класифікують за двома ознаками: за вмістом Оксигену та за основністю.

 

7. Які речовини належать до класу основ? Основи — це сполуки, що складаються з йонів металічного елемента й одного або декількох гідроксид­іонів OH. Неорганічні основи ще називають гідроксидами. Які з них є лугами? Розчинні у воді гідроксиди, називаються лугами. 

 

8. Які сполуки належать до солей? Солі — це сполуки, що складаються з йонів металічних елементів і кислотних залишків.

 

9. Речовини, формули яких KNO3, FeCl2, Na2SO4, називають:

а) солями; б) кислотами; в) основами; г) оксидами.

 

10. Речовини, формули яких HNO3, HCl, H2SO4, називають:

а) солями; б) кислотами; в) основами; г) оксидами.

 

11. Речовини, формули яких NO2, Fe2O3, Na2O, називають:

а) солями; б) кислотами; в) основами; г) оксидами.

 

12. солі утворені:

а) йонами металічних елементів і кислотними залишками;

б) йонами металічних елементів і гідроксид­іонами;

в) йонами Гідрогену й кислотними залишками.

 

13. У формулах кислот на першому місці записаний символ:

а) Оксигену; б) Гідрогену; в) Сульфуру; г) Карбону.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Визначте ступені окиснення елементів в оксидах і запишіть назви цих сполук: 

P2O5 SO2 Na2O MgO CaO Mn2O7 SnO2 I2O5 CrO3 Cu2O CuO

P2O5

фосфор (V)

оксид

SO2

сульфур (IV)

оксид

Na2O

натрій

оксид

MgO

магній

оксид

CaO

кальцій

оксид

Mn2O7

манган (VII)

оксид

SnO2

станум (IV)

оксид

I2O5

Йод (V) 

оксид

CrO3

хром (VI)

оксид

 

Cu2O

купрум (I)

оксид

CuO

купрум (II)

оксид

Вправа 2. Наведіть приклади несолетворних оксидів. СО, NO, N2O. Чому їх так називають? Несолетворні оксиди — це оксиди, яким не відповідає ані кислота, ані основа.

 

Вправа 3. Cкладіть формули таких оксидів: калій оксид, фосфор (III) оксид, аргентум (I) оксид, ферум (II) оксид, хлор (IV) оксид, нітроген (V) оксид, цинк оксид, аурум (III) оксид, сульфур (VI) оксид, ванадій (V) оксид.

K2O, P2O3, Ag2O, FeO, ClO2, N2O5, ZnO, Au2O3, SO3, V2O5.

 

Вправа 4. Запишіть формули хлоридної, сульфатної, ортофосфатної, карбонатної, силікатної, сульфідної та нітратної кислот. Підкресліть кислотні залишки та визначте їхній заряд.

HCl-, H2SO4-2, H3PO4-3, H2CO3-2, H2SiO3-2, H2S-2, HNO3-.

 

Вправа 5. Наведіть по чотири приклади оксигеновмісних та безоксигенових кислот.

Оксигеновмісні кислоти Безоксигенові кислоти

HNO3 - нітратна,

H2SO4 - сульфатна,

H2SO3 - сульфітна,

H3PO4 - ортофосфатна.

HCl - хлоридна,

HI - йодидна,

HBr - бромідна,

H2S - сульфідна

До оксигеновмісних кислот належать такі кислоти, у складі яких є Оксиген, а безоксигенові - не містять Оксигену.

 

Вправа 6. Із таблиці 8 випишіть формули кислот:

а) оксигеновмісної одноосновної; HNO3, HNO2, CH3COOH, HPO3

б) безоксигенової двохосновної; H2S

в) оксигеновмісної трьохосновної; H3PO4

г) безоксигенової одноосновної; HBr, HI, HF, HCl

д) оксигеновмісної двохосновної. H2CO3, H2SiO3, H2SO4, H2SO3

 

Вправа 7. складіть формули гідроксидів Kалію, Магнію, Cтануму (II), Цинку, Хрому (III), Kупруму (II), Барію. Підкресліть формули лугів. KOH, Mg(OH)2, Sn(OH)2, Zn(OH)2, Cr(OH)3, Cu(OH)2, Ba(OH)2

 

Вправа 8. З таблиці розчинності (див. форзац 2) випишіть по два приклади формул солей:

а) хлоридної кислоти, що нерозчинні у воді; AgCl, PbCl2

б) карбонатної кислоти, що розчинні у воді. K2CO3, Na2CO3

 

Вправа 9. Назвіть солі. Укажіть над формулами значення заряду металічного елемента та кислотного залишку.

K2+SO4-2 - калій сульфат;

Cr+3(NO3)3- - хром (ІІІ) нітрат;

Mg+2Cl2- - магній хлор;

Cu+2SO4-2 - купрум (ІІ) сульфат;

Sn+2Cl2- - станум (ІІ) хлорид;

Ag+NO3- - аргентум нітрат;

Al+3PO4-3 - алюміній ортофосфат;

Ba+2SO3-2 - барій сульфат;

Ba+2S-2 - барій сульфід;

Ba+2SO4-2 - барій сульфат;

Na2+SiO3-2 - натрій силікат;

Na+Br- - натрій бромід;

Mn+2SO4-2 - манган (ІІ) сульфат;

Ag2+S-2 - аргентум сульфід;

Mg3+2(PO4)2-3 - магній ортофосфат. 

 

Вправа 10. складіть формули солей:

кальцій хлорид - CaCl2

магній карбонат - MgCO3

цинк нітрат - Zn(NO3)2

алюміній нітрат - Al(NO3)3

калій карбонат - K2CO3

натрій сульфат - Na2SO4

кальцій силікат - CaSiO3

аргентум хлорид - AgCl

магній сульфіт - MgSO3

алюміній сульфід - Al2S3

Інші завдання дивись тут...