Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

Запитання 1

Які речовини називають оксидами? Оксиди — бінарні сполуки хімічних елементів з Оксигеном.

Наведіть приклади оксидів. СаО  кальцій оксид, Na2 натрій оксид, P2O фосфор (V) оксид.

 

Запитання 2

Запишіть загальну формулу оксидів. ExOy

 

Запитання 3

Як за хімічною формулою визначити, є оксид кислотним чи оснóвним?

Якщо формула містить неметалічний елемент чи металічний елемент із валентністю, більшою ніж 3, тоді оксид є кислотним, а основним, коли формула містить металічний елемент із валентністю, не більшою ніж 3.

 

Запитання 4

Які оксиди належать до несолетворних? Це оксиди, яким не відповідає ані кислота, ані основа. До них належать: NO, N2O, CO, SiO.

 

Запитання 5

Дайте визначення кислотам. Кислоти — це сполуки, що складаються з атомів Гідрогену, які можна замінити атомами металічних елементів та кислотного залишку.

Що називають кислотним залишком? Атом або група атомів, що входить у формулу кислоти.

Під час хімічних реакцій кислотний залишок переходить без змін з однієї сполуки в іншу.

 

Запитання 6

За якими ознаками класифікують кислоти? За двома ознаками: за вмістом Оксигену та за вмістом Гідрогену.

Назвіть групи, на які розподіляють кислоти за різними ознаками, і наведіть відповідні приклади. За вмістом Оксигену кислоти поділяються на оксигеновмісні кислоти (HNO3, H3PO4, H2SO4) і безоксигенові (HCl, HF, H2S). 

За вмістом Гідрогену кислоти поділяються на одноосновні (HNO3, HCl, HF), двоосновні (H2SO4, H2SO3, H2CO3) і триосновні (H3PO4). 

 

Запитання 7

Які речовини належать до класу основ? Основи — це сполуки, що складаються з атомів металічного елемента й однієї або декількох груп — OH.

Які з них є лугами? Розчинні у воді гідроксиди, називаються лугами. 

 

Запитання 8

Які сполуки належать до солей? Солі — це сполуки, що складаються з атомів металічних елементів і кислотних залишків.

 

Запитання 9

Речовини, формули яких KNO3, FeCl2, Na2SO4, називають:

а) солями; б) кислотами; в) основами; г) оксидами.

 

Запитання 10

Речовини, формули яких HNO3, HCl, H2SO4, називають:

а) солями; б) кислотами; в) основами; г) оксидами.

 

Запитання 11

Речовини, формули яких NO2, Fe2O3, Na2O, називають:

а) солями; б) кислотами; в) основами; г) оксидами.

 

Запитання 12

Солі утворені:

а) атомами металічних елементів і кислотними залишками;

б) атомами металічних елементів і групами — ОН;

в) атомами Гідрогену й кислотними залишками.

 

Запитання 13

У формулах кислот на першому місці записаний символ:

а) Оксигену; б) Гідрогену; в) Сульфуру; г) Карбону.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Визначте валентності елементів в оксидах і запишіть назви цих сполук: 

Формула P2O5 SO2 Na2O MgO CaO Mn2O7 SnO2 I2O5 CrO3 Cu2O CuO
Валент-ність

V

II

IV

II

Na II

II

Mg II

II

Ca II

II

Mn VII

O II

Sn IV

O II

I V

O II

Cr VI

O II

Cu I

O II

Cu II

O II

Назва сполуки

P2O5

фосфор (V)

оксид

SO2

сульфур (IV)

оксид

Na2O

натрій

оксид

 

MgO

магній

оксид

 

CaO

кальцій

оксид

 

Mn2O7

манган (VII)

оксид

SnO2

станум (IV)

оксид

I2O5

Йод (V) 

оксид

CrO3

хром (VI)

оксид

 

Cu2O

купрум (I)

оксид

CuO

купрум (II)

оксид

Вправа 2

Наведіть приклади несолетворних оксидів. СО, NO, N2O.

Чому їх так називають? Несолетворні оксиди — це оксиди, яким не відповідає ані кислота, ані основа.

 

Вправа 3

Cкладіть формули таких оксидів: калій оксид, фосфор (III) оксид, аргентум (I) оксид, ферум (II) оксид, хлор (IV) оксид, нітроген (V) оксид, цинк оксид, аурум (III) оксид, сульфур (VI) оксид, ванадій (V) оксид.

K2O, P2O3, Ag2O, FeO, ClO2, N2O5, ZnO, Au2O3, SO3, V2O5.

 

Вправа 4

Запишіть формули хлоридної, сульфатної, ортофосфатної, карбонатної, силікатної, сульфідної та нітратної кислот. Підкресліть кислотні залишки та визначте їхній заряд.

HClI, H2SO4II, H3PO4III, H2CO3II, H2SiO3II, H2SII, HNO3I.

 

Вправа 5

Наведіть по чотири приклади оксигеновмісних та безоксигенових кислот.

Оксигеновмісні кислоти Безоксигенові кислоти

HNO3  нітратна

H2SO4  сульфатна

H2SO3  сульфітна

H3PO4  ортофосфатна

HCl  хлоридна

HI  йодидна

HBr  бромідна

H2 сульфідна

До оксигеновмісних кислот належать такі кислоти, у складі яких є Оксиген, а безоксигенові — не містять Оксигену.

 

Вправа 6

Із таблиці 7 випишіть формули кислот:

а) оксигеновмісної одноосновної; HNO3, HNO2, CH3COOH, HPO3

б) безоксигенової двоосновної; H2S

в) оксигеновмісної триосновної; H3PO4

г) безоксигенової одноосновної; HBr, HI, HF, HCl

д) оксигеновмісної двооосновної. H2CO3, H2SiO3, H2SO4, H2SO3

 

Вправа 7

Складіть формули гідроксидів Kалію, Магнію, Cтануму (II), Цинку, Хрому (III), Kупруму (II), Барію. Підкресліть формули лугів. KOH, Mg(OH)2, Sn(OH)2, Zn(OH)2, Cr(OH)3, Cu(OH)2, Ba(OH)2

 

Вправа 8

З таблиці розчинності (див. форзац 2) випишіть по два приклади формул солей:

а) хлоридної кислоти, що нерозчинні у воді; AgCl, PbCl2

б) карбонатної кислоти, що розчинні у воді. K2CO3, Na2CO3

 

Вправа 9

Назвіть солі. Укажіть над формулами значення валентності металічного елемента та кислотного залишку.

K2ISO4II  калій сульфат

CrIII(NO3)3I  хром (ІІІ) нітрат

MgIICl2I  магній хлор

CuIISO4II  купрум (ІІ) сульфат

SnIICl2I  станум (ІІ) хлорид

AgINO3I  аргентум нітрат

AlIIIPO4III  алюміній ортофосфат

 

 

BaIISO3II  барій сульфат

BaIISII  барій сульфід 

BaIISO4II  барій сульфат

Na2ISiO3II  натрій силікат

NaIBrI  натрій бромід

MnIISO4II  манган (ІІ) сульфат

Ag2ISII  аргентум сульфід 

Mg3II(PO4)2III  магній ортофосфат

Вправа 10

Cкладіть формули солей:

кальцій хлорид  CaCl2

магній карбонат  MgCO3

цинк нітрат  Zn(NO3)2

алюміній нітрат  Al(NO3)3

калій карбонат  K2CO3

натрій сульфат  Na2SO4

кальцій силікат  CaSiO3

аргентум (I) хлорид  AgCl

магній сульфіт  MgSO3

алюміній сульфід  Al2S3

---------------------------- ПРОГРАМА 2016 року ---------------------------------

Запитання 3

Як за хімічною формулою визначити, є оксид кислотним чи оснóвним? Якщо формула містить неметалічний елемент чи металічний елемент зі ступенем окиснення, більший ніж +3, тоді оксид є кислотним, а основним, коли формула містить металічний елемент зі ступенем окиснення, не більшим ніж +3.

 

Запитання 5

Дайте визначення кислотам. Кислоти — це сполуки, що складаються з йонів Гідрогену та кислотного залишку. 

Що називають кислотним залишком? Атом або група атомів, що входить у формулу кислоти. Під час хімічних реакцій кислотний залишок переходить без змін з однієї сполуки в іншу.

 

Запитання 7

Які речовини належать до класу основ? Основи — це сполуки, що складаються з йонів металічного елемента й одного або декількох гідроксид­іонів OH. Неорганічні основи ще називають гідроксидами. 

Які з них є лугами? Розчинні у воді гідроксиди, називаються лугами. 

 

Запитання 8

Які сполуки належать до солей? Солі — це сполуки, що складаються з йонів металічних елементів і кислотних залишків.

 

Вправа 4

Запишіть формули хлоридної, сульфатної, ортофосфатної, карбонатної, силікатної, сульфідної та нітратної кислот. Підкресліть кислотні залишки та визначте їхній заряд.

HCl-, H2SO4-2, H3PO4-3, H2CO3-2, H2SiO3-2, H2S-2, HNO3-.

 

Вправа 9

Назвіть солі. Укажіть над формулами значення заряду металічного елемента та кислотного залишку.

K2+SO4-2  калій сульфат

Cr+3(NO3)3-  хром (ІІІ) нітрат

Mg+2Cl2-  магній хлор

Cu+2SO4-2  купрум (ІІ) сульфат

Sn+2Cl2-  станум (ІІ) хлорид

Ag+NO3-  аргентум нітрат

Al+3PO4-3  алюміній ортофосфат

 

Ba+2SO3-2  барій сульфат

Ba+2S-2  барій сульфід 

Ba+2SO4-2  барій сульфат

Na2+SiO3-2  натрій силікат

Na+Br-  натрій бромід

Mn+2SO4-2  манган (ІІ) сульфат

Ag2+S-2  аргентум сульфід 

Mg3+2(PO4)2-3  магній ортофосфат

Інші завдання дивись тут...