Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Назвіть оксиди, що трапляються в атмосфері, гідросфері, літосфері. Kарбон (IV) оксид CO2, нітроген (IV) оксид NO2, cульфур (IV) оксид SO2вода Н2О, силіцій (IV) оксид SiO2, алюміній оксид Al2O3, ферум (III) оксид Fe2O3 тощо.

2. Від чого залежать фізичні властивості оксидів? Будова оксидів (молекулярна і немолекулярна) зумовлює їхні властивості.

Наведіть приклади оксидів, що за звичайних умов перебувають у твердому, рідкому й газуватому станах. Силіцій (IV) оксид SiO2, вода H2O, карбон (IV) оксид CO2.

Основні та амфотерні оксиди за звичайних умов завжди тверді. Кислотні оксиди можуть перебувати як у твердому, так і в рідкому й газуватому станах.

3. Наведіть приклади використання оксидів. SiO2 - сировина для виробництва скла, СаО - використовують для виготовлення будівельних матеріалів, MgO - сировина для лікарських препаратів, ZnO - є основою білої фарби тощо.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Складіть формули речовин:

кальцій оксид СаО, калій оксид К2О, фосфор (V) оксид Р2О5, фосфор (ІІІ) оксид Р2О3барій оксид ВаО, цинк оксид  ZnOбор оксид В2О3алюміній оксид Al2O3.

Які з цих оксидів оснóвні, які — кислотні, а які — амфотерні?

СаО, К2О, ВаО - основні оксиди це оксиди, гідрати яких є основами. До цієї групи належать оксиди металічних елементів зі ступенем окиснення, не більшим ніж +3.

Р2О5, Р2О3, В2О3 - кислотні оксиди це оксиди, гідрати яких є кислотами. До цієї групи належать більшість оксидів неметалічних елементів та оксиди металічних елементів зі ступенем окиснення, більшим ніж +3.

Al2О3, ZnO - амфотерні оксиди це оксиди, що виявляють властивості як кислотних, так і основних оксидів.

 

Вправа 2. Складіть формули й назви речовин:

а) газ — оксид, що міститься в повітрі й необхідний для фотосинтезу; CO2 - вуглекислий газ

б) оксид, що утворюється в атмосфері під час спалаху блискавки; NO - нітроген оксид

в) оксид, що «гасять» водою; CaO - кальцій оксид ("негашене вапно")

г) оксид, що є основною складовою піску; SiO2 - силіцій (ІV) оксид

д) отруйний оксид, що називають чадним газом; CO - карбон (ІІ) оксид

е) оксид, що має феромагнітні властивості. F2O3 - ферум (ІІІ) оксид

 

Вправа 3. Манган може утворювати декілька оксидів, у яких він виявляє ступені окиснення +2, +3, +4, +7. Cкладіть формули цих оксидів та їхні назви.

MnO - манган (ІІ) оксид,

Mn2O3 - манган (ІІІ) оксид,

MnO2 - манган (IV) оксид,

Mn2O7 - манган (VII) оксид.

 

Вправа 4. Хром може утворювати два оксиди, у яких він виявляє валентність III та VI. Cкладіть формули цих оксидів та обчисліть масову частку Хрому в них. До якої групи оксидів вони належать?

Відомо: Cr2O3, CrO3

Знайти: ω(Cr)-? 

Розв'язування:

Mr(Cr2O3)=2Ar(Cr)+3Ar(O)=252+316=152

ω(Cr)=2Ar(Cr)/Mr(Cr2O3)=252/152=0,68,

або, помноживши це число на 100%, одержимо 68%.

Mr(CrO3)=Ar(Cr)+3Ar(O)=52+316=100

ω(Cr)=Ar(Cr)/Mr(CrO3)=52/100=0,52,

або, помноживши це число на 100%, одержимо 52%.

Відповідь: 0,68 або 68%; 0,52 або 52%; Cr2O3 - амофотерний оксид , CrO3 - кислотний оксид.

 

Вправа 5. Складіть рівняння реакцій утворення з простих речовин оксидів:

а) сульфуру (IV); S + O2 = SO2

б) Нітрогену (II); N2 + O2 = 2NO

в) алюмінію; 4Al + 3O2 = 2Al2O3

г) Феруму (II); 2Fe + O2 = 2FeO

д) Фосфору (V). 4P + 5O2 = 2P2O5

 

Вправа 6. Складіть рівняння реакцій горіння магнію, літію та вуглецю в кисні. Укажіть назви добутих оксидів.

2Mg + O2 = 2MgO - магній оксид

4Li + O2 = 2Li2O - літій оксид

C + O2 = CO2 - карбон (IV) оксид

 

Вправа 7. Обчисліть число атомів Нітрогену в зразку нітроген (І) оксиду об’ємом 2,8 л.

Відомо: V(N2O)=2,8 л.            

Знайти: N(N)-?

Розв’язання:

І спосіб

Кількість речовини n=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

n(N2O)=2,8 л : 22,4 л/моль=0,125 моль.

В одній молекулі N2O міститься 2 атоми Нітрогену, тому в 0,125 моль N2O буде міститися 0,125 моль2=0,25 моль атомів Нітрогену.

З формули n=N/NA, де NA–стала Авогадро і дорівнює 61023моль-1, знаходимо число атомів N=nNA. 

N(N)=0,25 моль  61023моль-1=1,5∙1023=15∙1022

ІІ спосіб

Кількість речовини n=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

n(N2O)=2,8 л : 22,4 л/моль=0,125 моль.

З формули n=N/NA, де NA–стала Авогадро і дорівнює 61023моль-1, знаходимо число молекул N=nNA. 

N(N2O)=0,125 моль  61023моль-1=0,75∙1023

В одній молекулі N2O міститься 2 атоми Нітрогену, тому знайдене вище число молекул множимо на число атомів:  0,75∙10232=1,5∙1023=15∙1022 атомів Нітрогену.

Відповідь: 15∙1022 атомів Нітрогену. 

 

Вправа 8. Із тексту параграфа випишіть оксиди, що містяться в повітрі, та обчисліть їхню відносну густину за повітрям.

Оксиди, що містяться у повітрі, CO2, NO2, SO2.

I спосіб

Dповітря(СО2)=Мr(СО2)/Мr(повітря)=(Ar(С)+2Ar(O))/29=(12+216)/29=1,5. 

Dповітря(NО2)=Мr(NО2)/Мr(повітря)=(Ar(N)+2Ar(O))/29=(14+216)/29=1,6.  

Dповітря(SО2)=Мr(SО2)/Мr(повітря)=(Ar(S)+2Ar(O))/29=(32+216)/29=2,2. 

ІІ спосіб

Dповітря(СО2)=М(СО2)/М(повітря)=44 г/моль:29 г/моль=1,5

Dповітря(NО2)=М(NО2)/М(повітря)=46 г/моль:29 г/моль=1,6

Dповітря(SО2)=М(SО2)/М(повітря)=64 г/моль:29 г/моль=2,2

Молярну масу обчислювали за формулою: М=Mr г/моль.

Мr(СО2)=Ar(С)+2Ar(O)=12+216=44, тому М(СО2)=44 г/моль.

Мr(NО2)=Ar(N)+2Ar(O)=14+216=46, тому М(NО2)=46 г/моль.  

Мr(SО2)=Ar(S)+2•Ar(O)=32+2•16=64, тому М(SО2)=64 г/моль. 

 

Вправа 9*. Які газуваті оксиди, що забруднюють атмосферу Землі, ви знаєте? Оксиди Карбону (ІІ), Карбону (ІV), Нітрогену (ІV), Сульфуру (IV) є основними газуватими забруднювачами повітря. CO, CO2, NO2, SO2.

Розгляньте шляхи, якими відбувається забруднення атмосфери.

• діючі вулкани під час їх виверження (СО2, SO2);

• лісові та степові пожежі (СО, СО2);

• спалювання різного виду палива на теплових електростанціях, котельнях, транспорті, металургійних підприємствах тощо (CO2, SO2, NO2);

 

Запропонуйте способи запобігання забрудненню повітря.

-  використання очисних споруд (фільтрів);
-  перехід  на екологічно чистий вид пального – електрику, використання електромобілів, велосипедів та ін.;

-  використання якісного (високооктанове) пального у двигунах внутрішнього згоряння транспортних засобів;
-  збільшення площ зелених насаджень;

-  зменшити використання шкідливих для довкілля речовин (фосфатів, поліетиленових пакетів);

-  будівництво промислових підприємств із завершеним технологічним циклом тощо.

Інші завдання дивись тут...