Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

Запитання 1

Назвіть оксиди, що трапляються в атмосфері, гідросфері, літосфері. Kарбон (IV) оксид CO2, нітроген (IV) оксид NO2, cульфур (IV) оксид SO2вода Н2О, силіцій (IV) оксид SiO2, алюміній оксид Al2O3, ферум (III) оксид Fe2O3 тощо.

 

Запитання 2

Від чого залежать фізичні властивості оксидів? Будова оксидів (молекулярна і немолекулярна) зумовлює їхні властивості.

Наведіть приклади оксидів, що за звичайних умов перебувають у твердому, рідкому й газуватому станах. Силіцій (IV) оксид SiO2, вода H2O, карбон (IV) оксид CO2.

Основні та амфотерні оксиди за звичайних умов завжди тверді. Кислотні оксиди можуть перебувати як у твердому, так і в рідкому й газуватому станах.

 

Запитання 3

Наведіть приклади використання оксидів. SiO2  сировина для виробництва скла, СаО  використовують для виготовлення будівельних матеріалів, MgO  сировина для лікарських препаратів, ZnO  є основою білої фарби тощо.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1

Складіть формули речовин:

кальцій оксид СаО, калій оксид К2О, фосфор (V) оксид Р2О5, фосфор (ІІІ) оксид Р2О3барій оксид ВаО, цинк оксид  ZnOбор оксид В2О3алюміній оксид Al2O3.

Які з цих оксидів оснóвні, які — кислотні, а які — амфотерні?

СаО, К2О, ВаО  основні оксиди; 

Р2О5, Р2О3, В2О3  кислотні оксиди; 

Al2О3, ZnO  амфотерні оксиди.

 

Вправа 2

Складіть формули й назви речовин:

а) газ — оксид, що міститься в повітрі й необхідний для фотосинтезу;

CO2  вуглекислий газ

б) оксид, що утворюється в атмосфері під час спалаху блискавки;

NO  нітроген оксид

в) оксид, що «гасять» водою;

CaO  кальцій оксид ("негашене вапно")

г) оксид, що є основною складовою піску;

SiO2  силіцій (ІV) оксид

д) отруйний оксид, що називають чадним газом;

CO  карбон (ІІ) оксид

е) оксид, що має феромагнітні властивості.

F2O3  ферум (ІІІ) оксид

 

Вправа 3

Манган може утворювати декілька оксидів, у яких він виявляє валентності II, III, IV, VII. Cкладіть формули цих оксидів та їхні назви.

MnO  манган (ІІ) оксид,

Mn2O3  манган (ІІІ) оксид,

MnO2  манган (IV) оксид,

Mn2O7  манган (VII) оксид.

Вправа 4

Хром може утворювати два оксиди, у яких він виявляє валентність III та VI. Cкладіть формули цих оксидів та обчисліть масову частку Хрому в них. До якої групи оксидів вони належать?

Відомо: Cr2O3, CrO3

Знайти: ω1(Cr)-?, ω2(Cr)-?

Розв'язування

Mr(Cr2O3)=2Ar(Cr)+3Ar(O)=252+316=152

ω(Cr)=2Ar(Cr)/Mr(Cr2O3)=252:152=0,68,

або, помноживши це число на 100%, одержимо 68%.

Mr(CrO3)=Ar(Cr)+3Ar(O)=52+316=100

ω(Cr)=Ar(Cr)/Mr(CrO3)=52:100=0,52, або 52%

Відповідь: Cr2O3  амофотерний оксид з масовою часткою Хрому 0,68, або 68%; CrO3  кислотний оксид з масовою часткою Хрому 0,52, або 52%.

 

Вправа 5

Складіть рівняння реакцій утворення з простих речовин оксидів:

а) сульфуру (IV); S + O2 = SO2

б) Нітрогену (II); N2 + O2 = 2NO

в) алюмінію; 4Al + 3O2 = 2Al2O3

г) Феруму (II); 2Fe + O2 = 2FeO

д) Фосфору (V). 4P + 5O2 = 2P2O5

 

Вправа 6

Складіть рівняння реакцій горіння магнію, літію та вуглецю в кисні. Укажіть назви добутих оксидів.

2Mg + O2 = 2MgO  магній оксид

4Li + O2 = 2Li2 літій оксид

C + O2 = CO2  карбон (IV) оксид

 

Вправа 7

Обчисліть число атомів Нітрогену в зразку нітроген(І) оксиду об’ємом 2,8 л.

Відомо: V(N2O)=2,8 л         

Знайти: N(N)-?

Розв’язання

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=V/VМ, де VМ = 22,4 л/моль за н.у.

n(N2O)=V(N2O)/VM=2,8 л : 22,4 л/моль=0,125 моль

В одній молекулі N2O міститься 2 атоми Нітрогену, тому в 0,125 моль N2O буде міститися: 0,125 моль2=0,25 моль атомів Нітрогену.

Число атомів обчислюємо за формулою: N=nNA, де N61023моль-1

N(N)=n(N)NA=0,25 моль  61023моль-1=1,51023=151022

ІІ спосіб

Число атомів обчислюємо за формулою: N=n•NA, де NA = 6•1023моль-1.

n(N2O)=V(N2O)/VM=2,8 л : 22,4 л/моль=0,125 моль

Число молекул обчислюємо за формулою: N=nNA, де NA61023моль-1

N(N2O)=n(N2O)NA=0,125 моль  61023моль-1=0,751023

В одній молекулі N2O міститься 2 атоми Нітрогену, тому знайдене вище число молекул множимо на число атомів:  0,7510232=1,51023=151022

Відповідь: 151022 атомів Нітрогену. 

 

Вправа 8

Із тексту параграфа випишіть оксиди, що містяться в повітрі, та обчисліть їхню відносну густину за повітрям.

Оксиди, що містяться у повітрі, CO2, NO2, SO2.

I спосіб

Dповітря(СО2)=Мr(СО2)/Мr(повітря)=(Ar(С)+2Ar(O))/29=(12+216):29=1,5

Dповітря(NО2)=Мr(NО2)/Мr(повітря)=(Ar(N)+2Ar(O))/29=(14+216):29=1,6

Dповітря(SО2)=Мr(SО2)/Мr(повітря)=(Ar(S)+2Ar(O))/29=(32+216):29=2,2

ІІ спосіб

Dповітря(СО2)=М(СО2)/М(повітря)=44 г/моль:29 г/моль=1,5

Dповітря(NО2)=М(NО2)/М(повітря)=46 г/моль:29 г/моль=1,6

Dповітря(SО2)=М(SО2)/М(повітря)=64 г/моль:29 г/моль=2,2

Молярну масу обчислювали за формулою: М=Mr г/моль.

Мr(СО2)=Ar(С)+2Ar(O)=12+216=44, тому М(СО2)=44 г/моль

Мr(NО2)=Ar(N)+2Ar(O)=14+216=46, тому М(NО2)=46 г/моль

Мr(SО2)=Ar(S)+2•Ar(O)=32+2•16=64, тому М(SО2)=64 г/моль

 

Вправа 9*

Які газуваті оксиди, що забруднюють атмосферу Землі, ви знаєте? Оксиди Карбону (ІІ), Карбону (ІV), Нітрогену (ІV), Сульфуру (IV) є основними газуватими забруднювачами повітря. CO, CO2, NO2, SO2.

Розгляньте шляхи, якими відбувається забруднення атмосфери.

• діючі вулкани під час їх виверження (СО2, SO2);

• лісові та степові пожежі (СО, СО2);

• спалювання різного виду палива на теплових електростанціях, котельнях, транспорті, металургійних підприємствах тощо (CO2, SO2, NO2);

 

Запропонуйте способи запобігання забрудненню повітря.

  використання очисних споруд (фільтрів);
 перехід  на екологічно чистий вид пального – електрику, використання електромобілів, велосипедів та ін.;

  використання якісного (високооктанове) пального у двигунах внутрішнього згоряння транспортних засобів;
  збільшення площ зелених насаджень;

  зменшити використання шкідливих для довкілля речовин (фосфатів, поліетиленових пакетів);

  будівництво промислових підприємств із завершеним технологічним циклом тощо.

Інші завдання дивись тут...