Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

Запитання 1

Які речовини виявляють кислотні властивості, а які — оснóвні?

Кислотні властивості виявляють кислоти і кислотні оксиди, а оснóвні — основи і основні оксиди.

Сполуки якого класу утворюються в разі їх взаємодії? Солі.

 

Запитання 2

Які речовини завжди утворюються в реакціях кислотно­-оснóвної взаємодії? Солі.

 

Запитання 3

Які кислотні оксиди взаємодіють з водою, а які — ні? Усі кислотні оксиди, окрім силіцій (IV) оксиду SiO2.

Які з оснóвних оксидів здатні взаємодіяти з водою? Оксиди лужних і лужноземельних елементів, бо в результаті реакції утворюють луги.

 

Запитання 4

Як визначити кислотний залишок у солі, що утвориться під час взаємодії кислотного оксиду з лугом або оснóвним оксидом? Слід правильно визначити кислоту, що відповідає кислотному оксиду.

 

Запитання 5

Які речовини утворюються під час взаємодії оснóвного оксиду з кислотою? Сіль і вода (Н2О). Кислотного оксиду з лугом? Сіль і вода (Н2О).

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1

Наведіть рівняння реакцій кислотних і оснóвних оксидів з водою.

Кислотний оксид + вода =

кислота

Основний оксид + вода =

розчинний гідроксид (луг)

1. CO2 + H2O = H2CO3

2. SO2 +  H2O = H2SO3

3. SO3 + H2O = H2SO4

4. P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

5. N2O5 + H2O = 2HNO3

1. Na2O + H2O = 2NaOH

2. K2O + H2O = 2KOH

3. BaO + H2O = Ba(OH)2

4. CaO + H2O = Ca(OH)2

 

Вправа 2

Із наведеного переліку, Na2O, P2O5, CO2, CO, SO3, CrO, Cu2O, SiO2, N2O, Mn2O7, випишіть в окремі стовпчики формули оксидів:

а) кислотних; P2O5, CO2, SO3, SiO2, Mn2O7

б) оснóвних; Na2O, CrO, Cu2O

в) несолетворних. CO, N2O

 

Вправа 3

Які з наведених оксидів, Na2O, CO2, CO, SO3, CrO, SiO2, N2O, взаємодіють з водою? Складіть відповідні рівняння реакцій. 

Na2O + H2O = 2NaOH

CO2 + H2O = H2CO3

SO3 + H2O = H2SO4

Несолетвірні оксиди (СО, N2O) не взаємодіють з водою. Усі кислотні оксиди (СО2, SO3), за винятком силіцій (IV) оксид (SiO2), вступають в реакцію з водою. З основних оксидів (Na2O, CrO) в реакцію з водою вступають оксиди лужних і лужноземельних елементів, з утворенням лугів (розчинних гідроксидів). Для визначення див. таблицю розчинності: NaOH - розчинний гідроксид, а Сr(OH) нерозчинний гідроксид. 

 

Вправа 4

З якими з наведених оксидів, CuO, CaO, N2O5, Fe2O3, K2O, Al2O3, SO2, взаємодіє вода? Cкладіть відповідні рівняння реакцій.

СаO + H2O = Ca(OH)2  луг

N2O5 + H2O = 2HNO3

K2O + H2O = 2KOH  луг

SO2 + H2O = H2SO3

Пояснення див. вправу 3.

 

Вправа 5

Розчин, що утворився під час розчинення газуватого оксиду у воді, забарвлює лакмус у червоний колір. Який це газ може бути? Запропонуйте два варіанти відповіді. Складіть рівняння реакцій.

Розчин, що утворився є кислотою, бо саме у кислоті лакмус забарвлюється у червоний колір.

CO2 + H2O = H2CO3;

SO2 + H2O = H2SO3.

 

Вправа 6

Гасіння вапна — це взаємодія негашеного вапна (кальцій оксиду) з водою. Складіть рівняння цієї реакції.

СаО + Н2О = Са(ОН)2  кальцій гідроксид або гашене вапно.

 

Вправа 7

Чи існують кислотні оксиди, яким відповідають безоксигенові кислоти? Не існують.

Відповідь поясніть. Оксиди  це бінарні сполуки з Оксигеном. Взаємодія килотних оксидів з водою є реакцією сполучення, а тому формулу продукту реакції легко визначити, якщо «скласти» всі атоми з реагентів та записати їх у відповідному порядку для формул кислот. Ось чому кислотні оксиди  це оксиди, гідратами яких є оксигеновмісні кислоти.

Покажемо на прикладі. Cl2O7 + H2O = H2Cl2O8, беручи до уваги те, що якщо ж усі індекси виявляються парними, то їх слід скоротити на 2 та поставити коефіцієнт, одержимо Cl2O7 + H2O = 2HClO4. 

 

Вправа 8

Як ви вважаєте, чи трапляються фосфор (V) оксид та сульфур (VI) оксид у природі? Відповідь поясніть. Не трапляються. Бо ці оксиди розчиняються у воді, утворюючи кислоти.

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

SO3 + H2O = H2SO4

 

Вправа 9

Під час взаємодії яких оксидів утворюються натрій карбонат, плюмбум (ІІ) силікат, магній сульфат? Складіть рівняння реакцій.

Na2O + CO2 = Na2CO3

PbO + SiO2 = PbSiO3

MgO + SO3 = MgSO4

Основні і кислотні оксиди взаємодіють між собою з утворенням солей.

 

Вправа 10

Доповніть схему реакцій, запишіть назви продуктів реакції.

а) K2O + H2O = 2KOH

калій гідроксид

б) SO2 + H2O = H2SO3

сульфітна кислота

в) Na2O + H2O = 2NaOH

натрій гідроксид

г) ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O

цинк сульфат і вода

д) 2NaOH + H2SO3 = Na2SO3 + H2O

натрій сульфіт і вода

е) Al2O3 + 3N2O5 = 2Al(NO3)3

алюміній нітрат

Вправа 11

Складіть рівняння реакції:

а) силіцій (ІV) оксиду з кальцій оксидом та калій гідроксидом;

SiO2 + CaO = CaSiO3
SiO2 + 2KOH = K2SiO3 + H2O.

б) манган (ІІ) оксиду із сульфатною кислотою та сульфур (VІ) оксидом;

MnO + H2SO4 = MnSO4 + H2O MnO + SO3 = MnSO4

в) барій оксиду з нітратною кислотою та карбон (ІV) оксидом.

BaO + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O BaO + CO2 = BaCO3

Вправа 12

Відносні густини за воднем оксидів елементів Х та Y дорівнюють, відповідно, 14 і 15. Визначте формули цих оксидів.

Відомо: оксиди ХО, YО; DН2(XО)=14; DН2(YО)=15

Знайти: формули оксидів ХО і YО.

Розв'язання

DН2(XO)=Mr(XO)/Mr2), тому Mr(XO)/Mr2)=14, звідси  

Mr(XO)=14Mr2)=142Аr(Н)=1421=28.

За означенням Мr(XO)=Ar(X)+Ar(O), тому Ar(X)+Ar(O)=28, звідси 

Ar(X)=28-Ar(O)=28-16=12, отже, шуканий елемент Карбон, тому формула оксиду СО  карбон (ІІ) оксид. 

DН2(YO)=Mr(YO)/Mr2), тому Mr(YO)/Mr2)=15, звідси  

Mr(YO)=14Mr2)=152Аr(Н)=1521=30.

За означенням Мr(YO)=Ar(Y)+Ar(O), тому Ar(Y)+Ar(O)=30, звідси 

Ar(Y)=30-Ar(O)=30-16=14, отже, шуканий елемент Нітроген, тому формула оксиду NО  нітроген (ІІ) оксид. 

Інші завдання дивись тут...