Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

Запитання 1

Яку реакцію називають реакцією нейтралізації? Реакцію між кислотою та основою, у результаті якої утворюються сіль і вода, називають реакцією нейтралізації. 

Наведіть приклад. KOH + HCl= KCl + H2O

 

Запитання 2

Які реакції називають реакціями обміну? Реакції, у яких дві речовини обмінюються своїми частинами, називають реакціями обміну.

Наведіть приклад. KOH + HCl = KCl + H2O

 

Запитання 3

Які реакції називають необоротними? Реакції, що відбуваються до кінця, називаються необоротними.

 

Запитання 4

За яких умов можуть відбуватися реакції обміну? Реакції обміну у водних розчинах відбуваються за умови, що  утворюється вода, виділяється газ або випадає осад.

 

Запитання 5

Завдяки яким властивостям їдкий натр та їдкий калі отримали свої назви? Бо є їдкими речовинами, що роз’їдають шкіру, деревину, папір, спричиняють тяжкі опіки шкіри й слизових оболонок.

 

Запитання 6

Які речовини називають індикаторами? Індикатори — складні органічні речовини, що змінюють своє забарвлення залежно від наявності лугів або кислот у розчині. 

Якого забарвлення набувають лакмус і метиловий оранжевий: 

а) у воді; Фіолетовий і оранжевий. 

б) у розчині лугу? Синій і жовтий.

 

Запитання 7 Індикатор фенолфталеїн змінює забарвлення в розчинах лугів:

а) на жовте

б) фіолетове

в) малинове

Відповідь: в

 

Запитання 8 Реакцію KOH + HCl = KCl + H2O називають реакцією:

а) нейтралізації; 

б) заміщення;

в) розкладу.

Відповідь: а

 

Запитання 9

Як слід поводитися з лугами? Дуже обережно.

Що необхідно робити у разі потрапляння лугів на шкіру або слизові оболонки? Слід негайно змити великою кількістю проточної води, а потім протерти ушкоджену ділянку шкіри розбавленим розчином боратної або оцтової кислоти.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1

Розчини соди, мила й силікатного клею змінюють забарвлення фенолфталеїну на малинове. Який висновок можна зробити щодо властивостей цих сполук? Мають лужні властивості.

 

Вправа 2

Запишіть назви основ: LiOH, Mg(OH)2, Ni(OH)2, RbOH. Складіть формули солей, що утворені цими основами в разі їх взаємодії із сульфатною кислотою, та запишіть їхні назви.

LiOH

літій

гідроксид

Mg(OH)2

магній

гідроксид

Ni(OH)2

нікель (ІІ)

гідроксид

RbOH

рубідій

гідроксид

Li2SO4

літій

сульфат

MgSO4

магній

сульфат

NiSO4

нікель (ІІ)

сульфат

Rb2SO4

рубідій

сульфат

Вправа 3

Складіть рівняння реакцій нейтралізації розчину барій гідроксиду хлоридною, сульфатною, нітратною та ортофосфатною кислотами. За таблицею розчинності визначте, у яких випадках утворюється осад (позначка ).

Ba(OH)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2

Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2H2O

Ba(OH)2 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + 2H2O

3Ba(OH)2 +2H3PO4 = Ba3(PO4)2+ 6H2O

 

Вправа 4

Складіть рівняння реакцій нейтралізації наведених основ хлоридною кислотою: калій гідроксид, ферум (II) гідроксид, ферум (III) гідроксид, магній гідроксид, цинк гідроксид.

КOH + HCl = КCl + H2

Fe(OH)2 + 2HCl = FeCl2 + 2H2O

Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O

Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 + 2H2O

Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

 

Вправа 5

Складіть рівняння реакцій нейтралізації, у результаті яких утворюються солі: K2SO4, Mg(NO3)2, ZnSO4, CaСl2, Al(NO3)3.

2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O

Mg(OH)2 + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + 2H2O

Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O

Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O

Al(OH)3 + 3HNO3 = Al(NO3)3 + 3H2O

 

Вправа 6

Складіть рівняння реакцій добування натрій карбонату, калій силікату, кальцій сульфіту взаємодією кислотних оксидів з лугами.

2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

2KOH + SiO2 = K2SiO3 + H2O

Ca(OH)2 + SO2 = CaSO3 + H2O

 

Вправа 7

Які із солей реагують з калій гідроксидом: натрій карбонат, купрум (II) сульфат, алюміній нітрат, барій карбонат? Складіть відповідні рівняння реакцій.

KOH + Na2CO3 - не реагують, бо продукти реакції K2CO3 i NaOH - розчинні. Див. таблицю розчинності.

2KOH + CuSO4 = K2SO4 + Cu(OH)2

KOH + Al(NO3)3 = KNO3 + Al(OH)3

KOH + BaCO3 - не реагують, бо продукти реакції K2CO3 і Ba(ОН)2-розчинні. Дивись таблицю розчинності.

Реакція між солями та основами є реакцією обміну. Зверніть увагу, щоб взаємодія між сіллю та основою відповідала умовам перебігу реакцій обміну, один із продуктів має випадати в осад.

 

Вправа 8

Складіть рівняння розкладання гідроксидів: Феруму (III), Мангану (II), Меркурію (II), Купруму (І).

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

Mn(OH)2 = MnO + H2O

2CuOH = Cu2O + H2O

 

Вправа 9

Гідроксиди Феруму (II), Магнію, Цинку, Кальцію під час нагрівання розкладаються на відповідний оксид і воду. Складіть рівняння реакцій.

Fe(OH)2 = FeO + H2O

Mg(OH)2 = MgO + H2O

Zn(OH)2 = ZnO + H2O

Ca(OH)2 = CaO + H2O

 

Вправа 10

Обчисліть масу натрій карбонату, що утворюється після пропускання вуглекислого газу об’ємом 31,36 л (н.у.) крізь розчин натрій гідроксиду.

Відомо: V(CO2)=31,36 л

Знайти m(Na2СО3)-?

Розв'язування

І спосіб 

1. Обчислюємо кількість речовини СО2 об'ємом 31,36 л за формулою n=V:VM.

n(CO2)=V(CO2)/VM=31,36 л : 22,4 л/моль=1,4 моль

2. Записуємо рівняння реакції: 2NaОH+СО2=Na2СО3+H2O

За рівнянням реакції n(CO2):n(Na2СO3)=1:1, кількості речовин однакові, тому

n(Na2CO3)=n(CO2)=1,4 моль

3. Обчислюємо масу Na2CO3 кількістю речовини 1,4 моль за формулою m=nM.

Mr(Nа2СО3)=2Ar(Na)+Ar(C)+3Ar(O)=223+12+316=106, М(Nа2СО3)=106 г/моль

m(Nа2CO3)=n(Nа23)M(Na2СO3)=1,4 моль106 г/моль=148,4 г

ІІ спосіб 

Записуємо рівняння реакції: 2NaОH+СО2=Na2СО3+H2O

За рівнянням реакції n(CO2)/1=n(Na2CO3)/1

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини вуглекислого газу на співвідношення об’ємів, а кількість речовини натрій карбонату — на співвідношення мас.

V(CO2)/VM=m(Na2CO3)/M(Na2CO3)

Звідси виражаємо масу натрій карбонату:

m(Na2CO3)Vм=М(Na2CO3)V(CO2), тому

m(Na2CO3)=М(Na2CO3)V(CO2):VM

Обчислюємо молярну масу Na2CO3 і підставляємо значення у формулу.

Mr(Nа2СО3)=2Ar(Na)+Ar(C)+3Ar(O)=223+12+316=106, М(Nа2СО3)=106 г/моль

m(Na2CO3)=106 г/моль31,36 л : 22,4 л/моль=148,4 г

Відповідь: 148,4 г

 

Вправа 11

Обчисліть масу ферум (III) оксиду, необхідну для добування ферум (III) нітрату масою 36,3 г.

Відомо: m(Fe(NO3)3)=36,3 г

Знайти m(Fe2O3)-?

Розв'язування

І спосіб 

1. Обчислюємо кількість речовини Fe(NO3)3 масою 36,3 г за формулою n=m/M.

Mr(Fe(NO3)3)=Ar(Fe)+3Ar(N)+9Ar(O)=56+314+916=242, М(Fe(NO3)3)=242 г/моль

n(Fe(NO3)3)=m(Fe(NO3)3)/M(Fe(NO3)3)=36,3 г : 242 г/моль=0,15 моль

2. Записуємо рівняння реакції: Fe2О3+3N2O5=2Fe(NO3)3  

За рівнянням реакції n(Fe2O3)/1=n(Fe(NO3)3)/2, звідси

n(Fe2O3)2=n(Fe(NO3)3)1, тому

n(Fe2О3)=n(Fe(NO3)3):2=0,15 моль:2=0,075 моль

3. Обчислюємо масу Fe2O3 кількістю речовини 0,075 моль за формулою m=nM

Mr(Fe2О3)=2Ar(Fe)+3Ar(O)=256+316=160, тому М(Fe2О3)=160 г/моль

m(Fe2О3)=n(Fe2О3)M(Fe2О3)=0,075 моль160 г/моль=12 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Fe2О3+3N2O5=2Fe(NO3)3  

За рівнянням реакції n(Fe2O3)/1=n(Fe(NO3)3)/2

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини ферум (III) оксиду і ферум (ІІІ) нітрату на співвідношення мас.

m(Fe2O3)/М(Fe2O3)=m(Fe(NO3)3)/(2M(Fe(NO3)3)

Звідси виражаємо масу ферум (III) оксиду:

m(Fe2О3)2М(Fe(NO3)3)=М(Fe2O3)m(Fe(NO3)3), тому

m(Fe2O3)=(М(Fe2O3)m(Fe(NO3)3):(2M(Fe(NO3)3)

Обчислюємо молярну масу речовин і підставляємо значення у формулу.

Mr(Fe2О3)=2Ar(Fe)+3Ar(O)=256+316=160, М(Fe2О3)=160 г/моль

Mr(Fe(NO3)3)=Ar(Fe)+3Ar(N)+9Ar(O)=56+314+916=242, М(Fe(NO3)3)=242 г/моль

m(Fe2O3)=160 г/моль36,3 г:(2242 г/моль)=12 г

Відповідь: 12 г

 

Вправа 12

Обчисліть масу алюміній гідроксиду, необхідну для добування алюміній оксиду масою 35,7 г.

Відомо: m(Al2O3)=35,7 г

Знайти m(Al(OH)3)-?

Розв'язування

І спосіб 

1. Обчислюємо кількість речовини Al2O3 масою 35,7 г за формулою n=m/M.

Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=227+316=102, тому М(Al2O3)=102 г/моль

n(Al2O3)=m(Al2O3)/M(Al2O3)=35,7 г : 102 г/моль=0,35 моль

2. Записуємо рівняння реакції: 2Al(OH)3=Al2О3+3H2O

За рівнянням реакції n(Al(OH)3)/2=n(Al2O3)/1, звідси

n(Al(OH)3)1=n(Al2O3)2, тому

n(Al(OH)3)=n(Al2O3)2=0,35 моль2=0,7 моль

3. Обчислюємо масу Al(OH)3 кількістю речовини 0,7 моль за формулою m=nM

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3Ar(O)+3Ar(H)=27+316+31=78, тому М(Al(OH)3)=78 г/моль

m(Al(OH)3)=n(Al(OH)3)M(Al(OH)3)=0,7 моль78 г/моль=54,6 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2Al(OH)3=Al2О3+3H2O  

За рівнянням реакції n(Al(OH)3)/2=n(Al2O3)/1

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини алюміній гідроксиду і алюміній оксиду на співвідношення  мас.

m(Al(OH)3)/(2М(Al(OH)3)=m(Al2O3)/M(Al2O3)

Звідси виражаємо масу алюміній гідроксиду:

m(Al(OH)3)М(Al2O3)=2М(Al(OH)3)m(Al2O3), тому

m(Al(OH)3)=2М(Al(OH)3)m(Al2O3):M(Al2O3)

Обчислюємо молярну масу речовин і підставляємо значення у формулу.

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3Ar(O)+3Ar(H)=27+316+31=78, М(Al(OH)3)=78 г/моль

Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=227+316=102, М(Al2O3)=102 г/моль

m(Al(OH)3)=278 г/моль35,7 г : 102 г/моль=54,6 г

Відповідь: 54,6 г

 

Вправа 13

Визначте масу солі, що утворюється внаслідок взаємодії натрій гідроксиду масою 80 г з розчином хлоридної кислоти.

Відомо: m(NaOH)=80 г

Знайти m(NaCl)-?

Розв'язування

І спосіб 

1. Обчислюємо кількість речовини NaOH масою 80 г за формулою n=m/M.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, тому М(NaOH)=40 г/моль

n(NaOH)=m(NaOH)/M(NaOH)=80 г : 40 г/моль=2 моль

2. Записуємо рівняння реакції: NaOH+HCl=NaCl+H2O

За рівнянням реакції n(NaOH):n(NaCl)=1:1, кількості речовин однакові, тому

n(NaCl)=n(NaOH)=2 моль

3. Обчислюємо масу NaCl кількістю речовини 2 моль за формулою m=nM

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5, тому М(NaCl)=58,5 г/моль

m(NaCl)=n(NaCl)M(NaCl)=2 моль58,5 г/моль=117 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: NaOH+HCl=NaCl+H2O  

За рівнянням реакції n(NaOH)/1=n(NaCl)/1

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини натрій гідроксиду і солі на співвідношення мас.

m(NaOH)/М(NaOH)=m(NaCl)/M(NaCl)

Звідси виражаємо масу солі:

m(NaCl)М(NaOH)=М(NaCl)m(NaOH), тому

m(NaCl)=М(NaCl)m(NaOH):M(NaOH)

Обчислюємо молярну масу речовин і підставляємо значення у формулу.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, тому М(NaOH)=40 г/моль

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5, тому М(NaCl)=58,5 г/моль

m(NaCl)=58,5 г/моль  80 г : 40 г/моль=117 г

Відповідь: 117 г

 

Вправа 14

До розчину барій гідроксиду, що містить 8,55 г лугу, додали достатню кількість ферум (ІІ) хлориду. Обчисліть масу осаду.

Відомо: m(Ва(ОН)2)=8,55 г

Знайти m(Fe(OH)2)-?

Розв'язування

І спосіб 

1. Обчислюємо кількість речовини Ва(ОН)2 масою 8,55 г за формулою n=m/M.

Мr(Ва(ОН)2=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+21=171, М(Ba(OH)2)=171 г/моль

n(Ba(OH)2)=m(Ba(OH)2)/M(Ba(OH)2)=8,55 г : 171 г/моль=0,05 моль

2. Записуємо рівняння реакції: Ba(OH)2 + FeCl2 = BaCl2 + Fe(OH)2

За рівнянням реакції n(Ва(OH)2):n(Fe(OH)2)=1:1, кількості речовин однакові,

n(Fe(OH)2)=N(Ba(OH)2)=0,05 моль

3. Обчислюємо масу Fe(OH)2 кількістю речовини 0,05 моль за формулою m=nM

Mr(Fe(OH)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=56+216+21=90, М(Fe(OH)2)=90 г/моль

m(Fe(OH)2)=n(Fe(OH)2)M(Fe(OH)2)=0,05 моль90 г/моль=4,5 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ba(OH)2+FeCl2=BaCl2+Fe(OH)2  

За рівнянням реакції n(Ва(OH)2)/1=n(Fe(OH)2)/1

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини барій гідроксиду і ферум гідроксиду на співвідношення мас.

m(Ba(OH)2)/М(Ba(OH)2)=m(Fe(OH)2)/M(Fe(OH)2)

Звідси виражаємо масу ферум гідроксиду:

m(Ba(OH)2)М(Fe(OH)2)=М(Ba(OH)2)m(Fe(OH)2), тому

m(Fe(OH)2)=m(Ba(OH)2)M(Fe(OH)2:M(Ba(OH)2)

Обчислюємо молярну масу речовин і підставляємо значення у формулу.

Mr(Ва(ОН)2=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+21=171, М(Ba(OH)2)=171 г/моль

Mr(Fe(OH)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=56+216+21=90, М(Fe(OH)2)=90 г/моль

m(Fe(OH)2)=8,55 г90 г/моль:171 г/моль=4,5 г

Відповідь: 4,5 г

 

Вправа 15

Обчисліть масу ортофосфатної кислоти, необхідну для нейтралізації розчину, що містить 153,9 г барій гідроксиду

Відомо: m(Ва(ОН)2)=153,9 г

Знайти m(H3РО4)-?

Розв'язування

І спосіб 

1. Обчислюємо кількість речовини Ва(ОН)2 масою 153,9 г за формулою n=m/M.

Mr(Ва(ОН)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+21=171, М(Ba(OH)2)=171 г/моль

n(Ba(OH)2)=m(Ba(OH)2)/M(Ba(OH)2)=153,9 г : 171 г/моль=0,9 моль

2. Записуємо рівняння реакції: 3Ba(OH)2+2H3PO4=Ba3(PO4)2+6H2O

За рівнянням реакції n(Ва(OH)2)/3=n(Н3РО4)/2, звідси 

n(H3PO4)3=n(Ba(OH)2)2, тому

n(Н3РО4)=n(Ва(ОН)2)2:3=0,9 моль2:3=0,6 моль

3. Обчислюємо масу H3PO4 кількістю речовини 0,6 моль за формулою m=nM

Mr3РО4)=3Ar(Н)+Ar(P)+4Ar(H)=31+31+416=98, тому М(H3PO4)=98 г/моль

m(H3PO4)=n(H3PO4)M(H3PO4)=0,6 моль98 г/моль=58,8 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 3Ba(OH)2+2H3PO4=Ba3(PO4)2+6H2O  

За рівнянням реакції n(Ва(OH)2)/3=n(Н3РО4)/2

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини барій гідроксиду і ортофосфатної кислоти на співвідношення  мас.

m(Ва(OH)2)/(3М(Ва(OH)2)=m(Н3РО4)/(2M(Н3РО4))

Звідси виражаємо масу ортофосфатної кислоти:

m(H3PO4)3M(Ba(OH)2)=2M(H3PO4)m(Ba(OH)2), тому

m(Н3РО4)=2М(H3PO4)m(Ba(OH)2):(3M(Ba(OH)2)

Обчислюємо молярну масу речовин і підставляємо значення у формулу.

Mr(Ва(ОН)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+21=171, М(Ba(OH)2)=171 г/моль

Mr3РО4)=3Ar(Н)+Ar(P)+4Ar(H)=31+31+416=98, М(H3PO4)=98 г/моль

m(Н3РО4)=298 г/моль153,9 г:(3171 г/моль)=58,8 г

Відповідь: 58,8 г

 

Вправа 16

Визначте об’єм кисню (н.у.), необхідний для спалювання вугілля масою 12 г. Яка маса кальцій гідроксиду знадобиться, щоб поглинути весь оксид, що утворився? 

Відомо: m(C)=12 г

Знайти: V(O2)-?, m(Са(ОН)2)-?

Розв'язування:

І спосіб

1. Обчислюємо кількість речовини С масою 12 г за формулою n=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(C)=Ar(C)=12, M(C)=12 г/моль 

n(C)=m(C)/M(C)=12 г : 12 г/моль=1 моль

2. Записуємо рівняння реакції: О2 + С = СО2

За рівнянням реакції n(O2):n(C):n(СO2)=1:1:1, кількість речовини однакова, тому

n(O2)=n(CO2)=n(C)=1 моль

3. Обчислюємо об'єм О2 кількістю речовини 1 моль за формулою V=nVМ

V(O2)=n(O2)VM=1 моль22,4 л/моль=22,4 л

4. Записуємо рівняння реакції: Са(ОН)2+СО2=СаСО32О 

За рівнянням реакції n(Cа(OН)2):n(CО2)=1:1, кількість речовини однакова, тому

n(Са(ОН)2)=n(CO2)=1 моль

5. Обчислюємо масу Са(ОН)2 кількістю речовини 1 моль за формулою m=nM.

Mr(Са(ОН)2)=Ar(Ca)+2Ar(О)+2Ar(Н)=40+216+21=74, М(Са(ОН)2)=74 г/моль

m(Са(ОН)2)=n(Са(ОН)2)M(Ca(ОН)2)=1 моль74 г/моль=74 г

ІІ спосіб 

Записуємо рівняння реакції: О2 + С = СО2

За рівнянням реакції n(О2)/1=n(C)/1

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини кисню на співвідношення об’ємів, а кількість речовини вугілля — на співвідношення мас.  

V(O2)/VM=m(C)/M(C)

Звідси виражаємо об'єм кисню:

V(O2)•М(С)=m(C)VM, тому

V(O2)=m(C)VM:M(C)

Обчислюємо молярну масу вугілля і підставляємо значення у формулу.

Mr(С)=Ar(C)=12, тому М(С)=12 г/моль

V(O2)=12 г  22,4 л/моль : 12 г/моль=22,4 л

За рівнянням реакції n(С)/1=n(CО2)/1,

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини вугілля — на співвідношення мас.

n(CO2)=m(C)/M(C)=12 г : 12 г/моль=1 моль

Записуємо рівняння реакції: Са(ОН)2+СО2=СаСО32О 

За рівнянням реакції n(CО2)/1=n(Ca(OH)2/1

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини кальцій гідроксиду — на співвідношення мас.

n(CO2)=m(Cа(ОН)2)/M(Cа(ОН)2)

Звідси виражаємо масу кальцій гідроксиду

m(Cа(ОН)2)=n(CO2)M(Cа(ОН)2)

Обчислюємо молярну масу Са(ОН)2 і підставляємо значення у формулу.

Mr(Са(ОН)2)=Ar(Cа)+2Ar(О)+2Ar(Н)=40+21+216=74, М(Са(ОН)2)=74 г/моль

m(Cа(ОН)2)=1 моль 74 г/моль=74 г

Відповідь: V(O2)=22,4 л, m(Ca(ОН)2)=74 г

 

Вправа 17

Розчин калій гідроксиду масою 280 г з масовою часткою лугу 4 % нейтралізували сульфатною кислотою. Обчисліть масу утвореної в результаті солі.

Відомо: m(розчину)=280 г, ω(КОН)=4%

Знайти; m(K2SO4)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Знаходимо масу розчиненої речовини КОН в розчині:

m(КОН)=(m(розчину)ω(КОН)):100%=280 г4%:100%= 11,2 г

2. Обчислюємо кількість речовини КОН масою 11,2 г за формулою n=m/M.  

MrОН)=Ar(К)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56, М(КOH)=56 г/моль

n(КOH)=m(КOH)/M(КOH)=11,2 г : 56 г/моль=0,2 моль

3. Записуємо рівняння реакції: 2КOH+H2SO4=K2SO4+2H2O

За рівнянням реакції n(КOH)/2=n(K24)/1, звідси

n(K2SO4)•2=n(KOH), тому

n(K24)=n(KОН):2=0,2 моль:2=0,1 моль

4. Обчислюємо масу K2SO4 кількістю речовини 0,1 моль за формулою m=nM

Mr(K24)=2Ar(K)+Ar(S)+4Ar(H)=239+32+416=174, М(K2SO4)=174 г/моль

m(K2SO4)=n(K2SO4)M(K2SO4)=0,1 моль174 г/моль=17,4 г

ІІ спосіб

1. Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься  у 100 г розчину, тому для визначення маси речовини у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину міститься 4 г речовини КОН, тоді

у 280 г розчину - х г речовини КОН

100 г / 280 г = 4 г / х г, тому х г  100 г = 4 г  280 г 

х = 4 г  280 г : 100 г = 11,2 г

2. Записуємо рівняння реакції: 2КOH+H2SO4=K2SO4+2H2 

За рівнянням реакції n(КOH)/2=n(К24)/1

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини лугу і солі на співвідношення мас.

m(КOH)/(2М(КOH)=m(К24)/M(K24)

Звідси виражаємо масу солі:

m(K2SO4)•2М(KOH)=М(K2SO4)m(KOH), тому

m(K2SO4)=М(K2SO4)m(KOH):(2M(KOH))

3. Обчислюємо молярну масу речовин і підставляємо значення у формулу.

MrОН)=Ar(К)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56, тому М(КOH)=56 г/моль,

Mr(K24)=2Ar(K)+Ar(S)+4Ar(H)=239+32+416=174, М(K2SO4)=174 г/моль

m(K2SO4)=174 г/моль11,2 г:(256 г/моль)=17,4 г

Відповідь: 17,4 г

 

Вправа 18

Крізь розчин калій гідроксиду, що містить 8,4 г лугу, пропустили сульфур (IV) оксид до повної нейтралізації лугу. Обчисліть масу солі в утвореному розчині.

Відомо: m(KОН)=8,4 г

Знайти m(K23)-?

Розв'язування

1. Обчислюємо кількість речовини КОН масою 8,4 г за формулою n=m/M.

MrОН)=Ar(К)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56, М(КOH)=56 г/моль

n(КOH)=m(КOH)/M(КOH)=8,4 г : 56 г/моль=0,15 моль

2. Записуємо рівняння реакції: 2КOH + SO2 = K2SO3+H2O

За рівнянням реакції n(КOH)/2=n(К23)/1, звідси

n(K23)=n(KОН):2=0,15 моль:2=0,075 моль

3. Обчислюємо масу K2SO3 кількістю речовини 0,075 моль за формулою m=nM

Mr(K23)=2Ar(K)+Ar(S)+3Ar(O)=239+32+316=158, М(K2SO3)=158 г/моль

m(K2SO3)=n(K2SO3)M(K2SO3)=0,075 моль158 г/моль=11,85 г

Відповідь: 11,85 г.

 

---------------------------- ПРОГРАМА 2016 року ---------------------------------

 

Вправа 18

Крізь розчин калій гідроксиду масою 200 г, що містить 8,4 г лугу, пропустили сульфур (IV) оксид до повної нейтралізації лугу. Обчисліть масову частку солі в утвореному розчині.

Відомо: m(KОН)=8,4 г, m(розчину)=200 г

Знайти ω(K23)-?

Розв'язування

1. Обчислюємо кількість речовини КОН масою 8,4 г за формулою n=m/M.

MrОН)=Ar(К)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56, М(КOH)=56 г/моль

n(КOH)=m(КOH)/M(КOH)=8,4 г : 56 г/моль=0,15 моль

2. Записуємо рівняння реакції: 2КOH + SO2 = K2SO3+H2O

За рівнянням реакції n(КOH)/2=n(К23)/1, звідси

n(K23)=n(KОН):2=0,15 моль:2=0,075 моль

За рівнянням реакції n(КOH)/2=n(Н2О)/1, звідси

n(Н2О)=n(KОН):2=0,15 моль:2=0,075 моль

3. Обчислюємо масу K2SO3 і масу Н2О кількістю речовини 0,075 моль за формулою m=nM

Mr(K23)=2Ar(K)+Ar(S)+3Ar(O)=239+32+316=158, М(K2SO3)=158 г/моль

m(K2SO3)=n(K2SO3)M(K2SO3)=0,075 моль158 г/моль=11,85 г

Mr2О)=2Ar(Н)+Ar(O)=21+16=18, М(Н2О)=18 г/моль

m(Н2О)=n(Н2О)M(Н2О)=0,075 моль18 г/моль=1,35 г

4. Обчислюємо масу води у початковому розчині.

m02О)=m(розчину)-m(лугу)=200 г - 8,4 г=191,6 г

5. Обчислюємо масу утвореного розчину.

mн(розчину)=m02О)+m(солі)+m(H2O)=191,6 г + 11,85 г+1,35 г=204,8 г

6. Обчислюємо масову частку солі K2SO3 в утвореному розчині.

ω(K2SO3)=m(K2SO3)/mн(розчину)=11,85 г : 204,8 г=0,0579, або 5,79%

Відповідь: 5,79%

Інші завдання дивись тут...