Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

Запитання 1

Схарактеризуйте загальні фізичні властивості солей. За звичайних умов солі тверді кристалічні речовини, без запаху, мають високі температури плавлення і кипіння, за розчинністю у воді поділяються на розчинні, малорозчинні і нерозчинні, у розчинах мають різне забарвлення.

 

Запитання 2

У чому причина високої температури плавлення солей? Солі мають йонні кристалічні ґратки, тому за звичайних умов є твердими кристалічними речовинами з високими температурами плавлення.

 

Запитання 3

Де в природі трапляються натрій карбонат, кальцій карбонат, кальцій сульфат? У літосфері (мінерали, сталактити, сталагміти тощо).

 

Запитання 5

Чи можна відрізнити солі від інших речовин за запахом або смаком? Cолі нелеткі сполуки, тому не мають запаху. Деякі з тих, що мають смак є отруйними.

 

Завдання для засвоєння матеріалу 

Вправа 1

Складіть формули солей: магній бромід MgBr2 , кальцій йодид KI, алюміній нітрат Al(NO3)3ферум (III) сульфат Fe2(SO4)3, кальцій ортофосфат Ca3(PO4)2, калій карбонат K2CO3, купрум(II) силікат CuSiO3, меркурій (II) нітрат Hg(NO3)2, купрум (І) флуорид CuF.

 

Вправа 2

Серед наведених у Додатку 1 солей визначте солі:

а) з найвищою температурою плавлення; Кальцій флуорид KF 13600C.

б) найнижчою температурою плавлення; Калій хлорат KClO3 3,560C.

в) найбільшою розчинністю у воді; Натрій гідроксид NaOH має розчинність 107 г на 100 г води.

г) найменшою розчинністю у воді. Ферум (ІІ) карбонат FeCO3 має розчинність 5,810-5 г на 100 г води.

 

Вправа 3

Обчисліть маси: а) 0,35 моль хром (III) сульфату; б) 0,7 моль кальцій флуориду; в) 1,2 моль магній силікату; г) 0,55 моль плюмбум(II) нітрату.

Відомо: a) n(Cr2(SO4)3=0,35 моль; б) n(CaF2)= 0,7 моль;

в) n(MgSiO3)= 1,2 моль; г) n(Pb(NO3)2)= 0,55 моль

Розв'язування

Масу речовини обчислюємо за формулою m=nM, де М=Mr г/моль

а) Мг(Cr2(SO4)3)=2•Ar(Cr)+3•Ar(S)+12•Ar(O)=2•52+3•32+12•16=392,

   М(Cr2(SO4)3)=392 г/моль

   m(Cr2(SO4)3)=0,35 моль • 392 г/моль= 137,2 г;

б) Мг(CaF2)=Ar(Ca)+2•Ar(F)=40+2•19=78, М(CaF2)=78 г/моль

    m(CaF2)=0,7 моль • 78 г/моль= 54,6 г;

в) Мг(MgSiO3)=Ar(Mg)+Ar(Si)+3•Ar(O)=24+28+3•16=100,

    М(MgSiO3)=100 г/моль

    m(MgSiO3)=1,2 моль • 100 г/моль= 120 г;

г) Мг(Pb(NO3)2)=Ar(Pb)+2•Ar(N)+6•Ar(O)=207+2•14+6•16=331,

    М(Pb(NO3)2)=331 г/моль

    m(Pb(NO3)2)=0,55 моль • 331 г/моль= 182,05 г.

Відповідь: а) 137,2 г; б) 54,6 г; г)=100 г; г) 182,05 г

 

Вправа 4

Обчисліть кількість речовини купрум (II) сульфату, що міститься в його розчині масою 120 г із масовою часткою солі 4%.

Дано: m(розчину)=120 г, w(CuSO4)=4%

Знайти: n(CuSO4)-?

Розв’язування

1. З формули обчислення масової частки знаходимо масу речовини m(речовини)=(m(розчину)w(речовини)):100%

m(CuSO4)=(m(розчину)w(CuSO4)):100%=120 г • 4% : 100%=4,8 г

2. Кількість речовини обчислюємо за формулою n=m/M, де М=Mr г/моль. 

Mr(CuSO4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4Ar(O)=64+32+416=160, M(CuSO4)=160 г/моль

n(CuSO4)=m(CuSO4)/M(CuSO4)=4,8 г : 160 г/моль=0,03 моль

Відповідь: 0,03 моль купрум (ІІ) сульфату

 

Вправа 5

Фізіологічний розчин — це розчин натрій хлориду з масовою часткою солі 0,9 %. Обчисліть масу натрій хлориду, необхідну для приготування фізіологічного розчину об’ємом 10 л (густину розчину вважати 1 г/мл).

Дано: V(розчину)=10 л=10000 мл, w(NaCl)=0,9%, ρ(розчину)=1 г/мл.

Знайти: m(NaCl)-?

Розв’язування

1. Масу розчину знаходимо за формулою m=Vρ

m(розчину)=V(розчину)ρ(розчину)=10000 мл 1 г/мл=10000 г 

2. З формули обчислення масової частки знаходимо масу речовини m(речовини)=(m(розчину)•w(речовини)):100%

m(NaCl)=m(розчину)•w(NaCl):100%=10000 г•0,9%:100%=90 г

Відповідь: 90 г

 

Вправа 6

У воді масою 532,8 г розчинили кальцій хлорид кількістю 0,2 моль. Обчисліть масову частку розчинної речовини в добутому розчині.

Дано: m(Н2О)=532,8 г, n(CaCl2)=0,2 моль

Знайти: w(CaCl2)-?

Розв’язування

1. З формули n=m/M, де М=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM

Mr(CaCl2)=Ar(Ca)+2Ar(Cl)=40+235,5=111, M(CaCl2)=111 г/моль

m(CaCl2)=n(CaCl2)M(CaCl2)=0,2 моль 111 г/моль=22,2 г

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(H2O)+m(CaCl2)=532,8 г + 22,2 г=555 г

3. Масову частку розчиненої речовини знаходимо за формулою

w(речовини)=m(речовини):m(розчину)100%

w(CaCl2)=m(CaCl2):m(розчину)•100%=22,2 г : 555 г • 100%=4%

Відповідь: 4%

 

Вправа 7*

Як ви вважаєте, чому найпоширенішими солями в земній корі є силікати й карбонати? Бо ці солі є нерозчинними (винятки - солі лужних елементів), хімічно пасивні. 

Інші завдання дивись тут...